gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob geleen
gob
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen aan en antwoorden van het college

Vestiging Black Bear, volgens RUD geen MER nodig!

Aanvullende vragen vestiging rCBNL op Chemelot Sittard-Geleen, 21 juli 2021VERZONDEN 2 9 JULI 2021 Geachte heer Vroomen, Door u en de raadsleden mevrouw Y. Salvino-Meyer en de heer R. Breidenbach zijn op9 juni jl. ingevolge artikel 43 RvO aanvullende vragen gesteld over de voorgenomenvestiging van “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de Chemelot site […]

Lees meer »

College is bereid om samen met de omwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad- Ecrevissestraat Geleen tot een oplossing te komen. Goed werk Myra Wijnen!

Artikel 43 RvO vragen inzake openbare veiligheid enervaren overlast, door de omwonenden van de parkeerplaatsDriepoelpad – Ecrevissestraat Geleen Sittard-Geleen, 28 juli 2021VERZONDEN 2 9 JULI 2021 Geachte mevrouw Wijnen, Op 2 juli hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over ‘openbareveiligheid en ervaren overlast door de omwonenden van de parkeerplaats driepoelpad […]

Lees meer »

Vrijkomende (agrarische) bebouwing wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

Uw vragen ex Artikel 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing buitengebied Sittard-Geleen, 20 juli 2021VERZONDEN 2 3 JULI 2021 Geachte heer Vroemen, Op 20 mei 2021 hebben wij uw brief – mede namens uw collega raadslid mevrouw K.Creemers- ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over vrijkomende bebouwing in hetbuitengebied. Allereerst is het goed om te […]

Lees meer »

Duidelijkheid over herverdeling politieformatie.

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘Herverdelingsproblematiekpolitieformatie Limburg’ Sittard-Geleen, 20 juli 2021VERZONDEN 2 3 JULI 2021 Geachte heer Vroomen, Op 6 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RVO inzake de‘Herverdelingsproblematiek politieformatie Limburg’. Alvorens we uw vragen beantwoorden willen we graag reageren op de inleiding van uwbrief. In deze inleiding […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Sirenes moeten kunnen loeien.

Sittard-Geleen, 22 juli 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO: Sirene moet kunnen blijven loeien – heroverweging “WAS palen beleid” Geachte voorzitter,“Goede oude sirene misschien bruikbaarder dan we dachten”, uitspraak van Bondskanselier Merkel in bijgevoegd artikel, is voor de gob-fractie aanleiding om nog maar eens extra aandacht te vragen voor het niet “zo maar” opheffen […]

Lees meer »

Promotie wandelpaden.

Geachte meneer Vroomen, Op 22 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzakepromotie wandelpaden Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragenaan. Vraag 1In het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen wordt het belang vanextensieve recreatie in de vorm van wandelen en fietsen benadrukt. Is het mogelijk omop basis van het […]

Lees meer »

Het proces inzake gemeenschap accommodatie Het Klaverblad te voortvarend.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021VERZONDEN 0 7 JULI 2021 Geachte mevrouw Salvino en heer Claessens, Op 1 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake‘toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad’. Hieronder treft u onze antwoorden op uwvragen aan. Vraag 1Kan het college aangeven waarom er t.a.v. Einighausen, vooruitgelopen wordt op denadere besluitvorming […]

Lees meer »

Energie opwekken langs de autosnelweg.

Sittard-Geleen, 6 juli 2021VERZONDEN 08 JULI 2021 Geachte heer Tillie, U heeft bij brief van 15 juni 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend met betrekking tothet opwekken van zonne-energie langs snelwegen. Hierbij verwijst u naar nos.nl (https://nos.nl/artikel/2385022-grote-potentievooropwekken-van-energie-langs-snelwegen) met een bericht dat Rijkswaterstaat inantwoord op vragen van de NOS aangeeft dat er mogelijkheden zijn omop […]

Lees meer »

Acute opnamestop William Schrikker groep…….de toestand is zorgelijk.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021VERZONDEN 0 8 JULI 2021 Geachte heer Vroomen, U heeft in uw brief van 25 juni 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de acuteopnamestop van de William Schrikker Stichting Limburg. Hieronder treft u debeantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Is aan te geven hoeveel kinderen getroffen zijn ? Is de […]

Lees meer »

Belangrijke stappen voor Lindenheuvel.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021VERZONDEN 0 8 JULI 2021 Geachte heer Breidenbach, Op 5 mei jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO inzake deproblematiek rondom arbeidsmigranten in de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen.Op 27 mei hebben wij u bericht dat wij u voor 30 juni van een antwoord voorzien. In dezebrief geven […]

Lees meer »

Ondernemers persoonlijk (laten) benaderen.

Sittard-Geleen, 8 juli 2021VERZONDEN 08 JULI 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzakepersoonlijke samenwerking creeert kansen. Fractie GOB vraagt aandacht om mede intriple helix verband tijd voor elkaar te nemen. Hieronder treft u onze antwoorden op uwvragen aan. Vraag 1Bent u bereid […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ondernemers faciliteren….waarom moeilijk doen als het beter kan!

Limbricht, 8 juli 2021 Betreft: YS, 08-12, inzake ondernemersondersteuning, waarommoeilijk doen als het beter kan! Beste heer Verheijen, Een aantal weken geleden schreef ik, namens de gob fractie, een art. 43inzake ondernemersondersteuning. Dit art.43 staat op zichzelf en heeftindirect ook weer een link met elkaar. In 2019 heeft er een ondernemerspeiling plaatsgevonden, en zoalsbekend is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Zorgen om herverdeling politieformatie.

Sittard-Geleen, 06 juli 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “herverdelingsproblematiek Politieformatie Limburg” Geachte voorzitter, Heden 6 juli werd de raad via de dagberichten geïnformeerd over een voorgenomen herverdeling van de politieformatie Limburg. We begrijpen dat door de herverdeling 66 formatie plaatsen overgeheveld gaan worden van Zuid-Limburg naar Noord-Limburg.Hoewel in de tabel Sittard-Geleen ‘slechts’ […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen inzake chaos bij Streekomroep Bie Os.

Sittard-Geleen, 6 juli 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake chaos bij Streekomroep Bie Os Geachte voorzitter, Enkele jaren geleden (2019) is streekomroep Start de samenwerking aangegaan met LOS en is streekomroep Bie Os ontstaan. Dat dergelijke fusies meestal gepaard gaan met de nodige hobbels en problemen kunnen we ons voorstellen, echter recente krantenartikelen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Overlast parkeerplaats Driepoelpad-Ecrevissestraat Geleen.

Sittard-Geleen, 1 juli 2021 Geachte voorzitter, Mijn art.43 d.dd 23 Mei 2021 inzake problemen elders in Geleen, was aanleiding voor andereinwoners van Geleen om mij inzake hun problematiek te benaderen. Het betreft de aanwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad/Ecrevissestraat te Geleen, die zichallen herkennen in de problemen en toenemende overlast, zoals beschreven is in bijgevoegdehandtekeningenbrief. De […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De Vakschool mogelijk mede een oplossing voor de arbeidsmarkt.

Limbricht, 4 juli 2021 Betreft: YS, 04-21, inzake Vakschool moet kloof op arbeidsmarktaanpakken Beste heer Verheijen, Onlangs konden wij in de krant lezen dat het college van burgemeesteren wethouders van Heerlen besloten heeft De Vakschool in Parkstadeen subsidie van 500 K te verstrekken. De gemeente geeft een deel vanhet voormalige Emmacollege aan de Passartweg in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Onduidelijkheden over ontwikkelingen Het Klaverblad in Einighausen.

Sittard-Geleen, 30 juni 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad Geachte voorzitter, De toekomst van gemeenschapsaccommodaties is belangrijk voor alle wijken en dorpen in onze gemeente. Het accommodatiebeleid heeft hier een enorme impact op. gob heeft de ontwikkelingen op het gebied van het accommodatiebeleid altijd kritisch gevolgd.  Naar aanleiding van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Door personeelstekort geen zorg voor kwetsbare kinderen.

Sittard-Geleen, 25 juni 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “acute opname stop William Schrikker Limburg” Geachte voorzitter, Heden 25 juni werd bekend dat per onmiddellijk een acute opnamestop bij de William Schrikker Stichting (WSS) in Limburg is afgekondigd. Aangezien de WSS naar verluidt de enige instelling in Limburg is die beschermingsmaatregelen uitvoert voor kinderen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Onbekende rijkdom aan wandel- en fietsroutes in Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 22 juni 2021 Brief ex art. 43 RvO inzake “Promotie Wandelpaden Sittard-Geleen” Geachte voorzitter,Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde ‘Actieplan Toerisme’ wil de gob-fractie de aandacht vestigen op de vele wandelpaden in de gemeente en de toeristische potenties die dit voor de plaatselijke horeca, hotels en B&B accommodaties kan hebben.Wandelen is in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Opwekken van energie middels zonnepanelen langs de snelweg.

Geleen, 15 juni 2021 Briefnummer: IT202102Betreft: opwekken energie langs snelwegen Geachte voorzitter, Binnen de RES Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt voor het opwekken van zowel zonne- als windenergie. Voor Sittard-Geleen betekent dit onder andere dat er een windpark geplaatst zal gaan worden in Holtum-Noord en dat er gezocht moet worden naar locaties voor het plaatsen van […]

Lees meer »

Er is nog geen overeenkomst met provider gesloten.

vervolgvragen ex artikel 43 RvO inzake glasvezelSittard-Geleen, 1 juni 2021VERZONDEN 0 3 JUNI 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 17 mei hebben wij uw brief ontvangen met vervolgvragen ex. artikel 43 RvO over glasvezel in Sittard-Geleen. U heeft vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de antwoorden die u 9 februari jongstleden gekregen heeft en naar aanleiding van […]

Lees meer »

Storing parkeerautomaten….wat is de procedure?

Beantwoording vragen ex art.43 Rvo inzake storingen parkeerautomatenSittard-Geleen, 1 juni 2021VERZONDEN 0 3 JUNI 2021 Geachte heer Tillie, Op 17 mei jongstleden hebben wij uw brief ontvangen met de vragen ex artikel 43 Rvo inzake storingen aan de parkeerautomaten. De gob fractie heeft vragen over de storingen en de wijze waarop de gemeente daarmee omgaat. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vestiging Black Bear…..mogelijk moeten er stappen in het vergunning traject overgedaan worden.

Sittard-Geleen, 9 juni 2021 Onderwerp: aanvullende vragen ex art. 43 RvO inzake “stand van zaken autobanden zwartsel fabiek rCBNL op Chemelot” Geachte voorzitter,Naar aanleiding van voorgaande gob art43 vragen d.d. 4 januari inzake de voorgenomen bouw van een autozwartsel fabriek op Chemelot en de antwoorden daarop 25 febr en 22 maart j.l. heeft gob enkele […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Persoonlijke benadering ondernemers creëert kansen.

Beste heer Verheijen, ‘Steun uw lokale ondernemers’, een kreet die we in coronatijd nog vaker gehoord hebben dan voorheen. In onze eigen gemeente of in een andere gemeente, langs de weg op reclameborden, of op social media. Veel ondernemers hebben in tijden van nood gebruik kunnen maken van overheidssteun. Gelukkig maar. Zo langzaamaan gaat alles […]

Lees meer »

Mogelijkheden tot hulp bij een eventuele scheiding….ons raadslid Marcel Claessens stelde hierover vragen aan het college.

brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente Sittard-Geleen, 25 mei 2021 Geachte heer Claessens, U heeft in uw brief van 29 april 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente. Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Is het college bekend met de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob vraagt aandacht voor (verkeers)veiligheid Danikerbos.

 Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden.  Sittard-Geleen, 23 Mei 2021 Geachte voorzitter, Verkeersveiligheid en veiligheid zijn voor gob belangrijke thema’ s en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie. Er is sprake van een aanzienlijk toename van het aantal wandelaars van het toch al druk bezochte buitengebied bij […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Hergebruik van bestaande agrarische bebouwing.

Sittard-Geleen, 20 mei 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing in het buitengebied. Geachte voorzitter,Er bereiken ons berichten dat er in onze gemeente agrarische gebouwen, binnen een agrarische bouwkavel, niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk als zodanig gebruikt worden.Regelmatig is er geen opvolger voor het bedrijf. Vaker wordt verzocht aan de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vervolgvragen namens de fractie gob inzake glasvezel.

Sittard, 17 mei 2021 Briefnr: YS2117 inzake glasvezel Beste heer Verheijen, Op 9 februari j.l.  heeft het college antwoorden gegeven op mijn vragen met betrekking tot de mogelijke aanleg van glasvezel in Sittard-Geleen. Het college heeft daarin aangegeven in overleg te zijn met een aantal partijen over de voorwaarden waaronder werkzaamheden in onze grond mogen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Raadslid Tillie stelt vragen over niet functioneren parkeerautomaten, het mislopen van inkomsten en niet functionerende dienstverlening.

Betreft: storingen parkeerautomaten Geachte voorzitter, Bezoekers aan onze stad vinden tal van prima parkeergelegenheden en goed toegankelijke parkeerautomaten. En dat is belangrijk voor zowel de uitstraling van Sittard-Geleen en voor haar inkomsten. Door een lager aantal gebruikers als gevolg van corona blijven de parkeerinkomsten nu al ver achter bij de begrote parkeerinkomsten (in 2020: € […]

Lees meer »

De plannen met het terrein Don Bosco aan de Ouderweg 71 in Sittard.

Vragen ex artikel 43 RVO inzake plannen terrein Don Boscoaan de Oudeweg 71 te Sittard Sittard-Geleen, 28 april 2021VERZONDEN 3 0 APR, 2021 Geachte heer Claessens, In uw schrijven van 24 februari 2021 stelt u vragen ex artikel 43 RVO aan het college inzake de plannen met het terrein Don Bosco aan de Ouderweg 71 […]

Lees meer »

Raadslid Van Rijswijk en burgerlid Vroomen stelden vragen over de bomenkap Watersley.

Uw vragen ex Artikel 43 RvO inzake bomenkap Watersley Sittard-Geleen, 29 april 2021VERZONDEN 30 APR. 2021 Geachte heer Vroomen, Op 8 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over het kappen van 500 bomen te Watersley. Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. Allereerst is het goed […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Roy Breidenbach informeert bij college naar de stand van zaken problematiek arbeidsmigranten.

Geleen, 05-05-2021 Onderwerp: Vervolg brief ex art. 43 inzake problematiek arbeidsmigrantenBurgemeester Lemmensstraat e.d. Geachte voorzitter, Vorige jaar Juni heb ik namens gob een art. 43 brief gestuurd met daarin een aantal vragen over de problematiek die werd veroorzaakt door arbeidsmigranten.Op 9 juli 2020 heeft het college de vragen beantwoord.Sindsdien zijn er een aantal punten die […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De gob fractie vindt het van belang dat ouders en kinderen Sittard-Geleen ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente en de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen, ook tijdens een scheiding.

Sittard-Geleen, 29 april 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeenten Geachte voorzitter, Voor ouders en kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Gelukkig lukt het de meeste ouders om hier op een goede manier uit te komen. Dit geldt niet voor alle scheidingen. Zeker als het gaat […]

Lees meer »

Ontmoetingsplekken voor jongeren in Sittard-Geleen.

Sittard Geleen, 22 april 2021 Geachte heer Claessens, U heeft in uw brief van 30 maart 2021, mede namens raadslid Breidenbach, vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de behoefte van jongeren aan ontmoetingsplekken.Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Herkent het college zich in de bevinding van de jongeren dat er […]

Lees meer »

Antwoorden van het college inzake incident met longtail avation vliegtuig.

brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig” Sittard-Geleen, 18 maart 2021 Geachte heer Vroomen , Op 23 februari 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over het incident met Longtail Avation vliegtuig. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar volgens u ook bij inwoners […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Herontwikkeling basisschoollocatie Holtum…….is een mix tussen koop en huurwoningen/sociale huurwoningen mogelijk?

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Herontwikkeling voormalig basisschoollocatie Holtum Geachte voorzitter, Al geruime tijd is de gemeente Sittard-Geleen bezig met de plannen omtrent de herontwikkeling van de voormalige bassischool te Holtum. Tijdens twee informatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met omwonenden en andere belangstellende gesproken over de mogelijke invulling […]

Lees meer »

Verkeersveiligheid van de Spaubeeklaan kan relatief snel worden uitgevoerd.

Geachte mevrouw Wijnen Op 3 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg. U geeft aan dat het aantal voetgangers en fietsers vanuit de Spaubeeklaan richting de Biesenweg sterk toeneemt en dat de verkeersveiligheid onder druk staat. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1Is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Behoefte ontmoetingsplekken jongeren.

Geachte voorzitter, Op 19 maart jongstleden stond in De Limburger een artikel over Café Bloem: Café Bloem in Sittard omgetoverd tot een restaurant: poloshirts maken plaats voor overhemden. Uit dit artikel blijkt dat er een uitgaansgelegenheid minder is in onze gemeente hetgeen tot de nodige reacties heeft geleid van jongeren op social media. Ze betreuren […]

Lees meer »

Opheldering Aziatische tijgermug.

Sittard-Geleen, 16 maart 2021 Beantwoording vragen ex art. 43 RvOaangaande de Aziatische tijgermuggen Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk, Op 25 februari 2021 ontvingen wij uw brief met vragen ex.43 RvO over de Aziatische tijgermug. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het feit dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in onze gemeente […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De bomenkap rondom en op Watersley……. duidelijkheid hierover is gewenst.

Sittard-Geleen, 8 maart 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Bomenkap 500 bomen Watersley” Geachte voorzitter, Middels een aanvraag tot omgevingsvergunning “Om21.0010” inzake het kappen van ca. 500 bomen (populieren, coniferen, fijnsparren en zilversparren) werd gob geïnformeerd over het voornemen om in het gebied Kollenberg-Watersley bomen te kappen. Gelet op de bijzondere natuurwaarden die dit […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg.

Sittard-Geleen, 3 maart 2021Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake verkeersveiligheid Spaubeeklaan/Biesenweg Geacht College, Verkeersveiligheid is voor gob een belangrijk thema en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie. Gelet op de toenemende populariteit van de horecagelegenheden aan de Biesenweg (Biesenhof), en in Sweikhuizen (CaffeeMeels en Gasterie de Bokkereyer), dient er o.i. rekening te […]

Lees meer »

Duidelijke uitleg over de plannen van Black Bear Carbon op Chemelot.

Plannen Black Bear Carbon op Chemelot Sittard-Geleen, 23 februari 2021VERZONDEN 2 5 FEB. 2021 Geachte mevrouw Salvino en heer Breidenbach Door de raadsfractie van gob zijn ingevolge artikel 43 RvO vragen gesteld naar de voorgenomen oprichting van de deelinrichting “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de site Chemelot. Vraag 1Bent u bekend met de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verenigingen en stichtingen…..ze mogen er niet alleen voor staan.

Geachte College van B&W, Zoals u wellicht weet via de lijst ‘nevenfuncties’, ben ik bestuurslid van de EHBO vereniging in Spaubeek. In die functie was ik gisteren 11 februari te gast op uitnodiging van de Gemeente Beek, om deel te nemen aan een Zoom meeting.In deze Zoom meeting werden we in deelgroepen bijeengebracht met andere […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Bouwtitels nader beschouwen, dat vinden wij belangrijk.

Sittard-Geleen, 25 februari 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake herziening van bestemmingsplannen en schrappen van de bepalingen weg bestemmen woningbouwtitels. Geachte voorzitter,De discussie in gemeenteraad van Sittard-Geleen inzake het weg bestemmen van woningbouwtitels dateert inmiddels van 2009. Destijds nam de gemeenteraad het besluit dat onbenutte bouwtitels gehandhaafd konden blijven mits:• geen wettelijke regeling […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Plaag tijgermuggen in Overhoven. En nu?

Sittard-Geleen, 25 februari 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Aziatische tijgermuggen” Geachte voorzitter,Via publicaties in de media vernamen wij dat er een aanmerkelijke concentratie Aziatische tijgermuggen(Aedes albopictus) in de wijk Overhoven is geconstateerd. Naar verluidt de grootste concentratie ooit in Nederland. Blijkens de NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit werd deze muggen reeds september […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Kan terrein Don Bosco ingezet worden als waterberging?

Sittard-Geleen: 24 februari 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake plannen terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. Geachte voorzitter, In het dagbericht van woensdag 17 februari staat een ingekomen brief inzake de plannen van het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. De briefschrijver stelt het volgende voor: “Het […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Het incident met het longtail avation vliegtuig baart ons zorgen. En niet alleen bij ons…..

Sittard-Geleen, 23 februari 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig” Geachte voorzitter,Zaterdag 20 Februari j.l. verloor een Boeing 747 van de vliegmaatschappij Longtail Aviation boven Meerssen diverse onderdelen, waarbij een tweetal personen licht gewond raakte. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar ook bij inwoners van Sittard-Geleen […]

Lees meer »

Glasvezel voor iedereen……wij vinden van wel.

Reactie op brief ex art. 43 RvO inzake glasvezelin de gemeente Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 9 februari 2021VERZONDEN 1 1 FEB. 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 29 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RvO over de aanleg van glasvezel in de gemeente Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1Bent […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Contractafspraken gemeente Sittard-Geleen met RWM EN korte termijn communicatie van de gemeente met inwoners moet worden verbeterd.

GOB WIL VERBETERING KORTE TERMIJN INFORMATIE AAN DE INWONERS VAN SITTARD-GELEEN Het op een vervroegd tijdstip ophalen van het oud papier zonder medewerking van de verenigingen en zonder dat de inwoners hierover tijdig werden geïnformeerd, is voor de politieke groepering gob aanleiding om een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders van […]

Lees meer »