politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob geleen
gob online
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie verduurzaming maatschappelijk vastgoed zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting en verduurzaming van accommodaties die in eigendom zijn van een verenigingen of maatschappelijke organisatie.

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2023 inzake de programmabegroting 2024.
Constaterende dat:

Op pagina 78 van de begroting staat; “In 2024 verwachten wij de financiële consequenties van de noodzakelijke verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in beeld te hebben, op basis waarvan wij voorstellen kunnen uitwerken over de toekomstbestendigheid van de accommodatie.”;

De gemeente haar verantwoordelijkheid pakt als het gaat om de verduurzaming van de accommodaties zoals gemeenschapshuizen, verhuurd door de gemeente aan een stichting of maatschappelijke organisatie, gemeenschapshuizen verhuurd door de gemeente aan een commerciële partij of overige accommodaties niet zijnde gemeenschapshuizen, verhuurd door de gemeente aan een of meerdere verenigingen, stichtingen of maatschappelijke organisaties;

Het een enorme opgave is voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zijnde gemeenschapshuizen, in eigendom van een stichting, zoals bedoeld in art. 3 lid c van de subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 (zie bijlage) om te verduurzamen;

Er voor inwoners en bedrijven diverse regelingen bestaan waarop men aanspraak kan maken om te verduurzamen;

Dergelijke regelingen er niet of nauwelijks zijn voor maatschappelijk vastgoed zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van stichtingen;

De energiekosten voor dergelijk vastgoed in de huidige marktomstandigheden enorm hoog zijn;

Er verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn die zelf eigenaar zijn van een accommodatie.
Overwegende dat:

De aanwezigheid van het maatschappelijk vastgoed, zijnde gemeenschapshuizen, in eigendom van een stichting, zoals bedoeld in art. 3 lid c van de subsidieregeling accommodatiebeleid 2019, een belangrijke rol vervult in de betreffende wijk of dorp;

De landelijke subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet komt in de kosten om te verduurzamen, echter het blijkt praktisch vrijwel onmogelijk om van deze regeling gebruik te kunnen maken, vanwege het feit dat de beperkte middelen in deze regeling binnen enkele uren vergeven zijn. De vraag overtreft dus de beschikbare middelen;

Indien maatschappelijk vastgoed, zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting, niet geholpen wordt bij de verduurzaming het voortbestaan van deze accommodaties in gevaar komt. De energiekosten zullen te zijner tijd niet meer te dragen zijn;

De levensvatbaarheid van het gebruik van deze accommodaties met minimaal 10 jaar verlengd zou moeten worden, met inachtneming van de toekomst-bestendigheid van de accommodatie;

Het voorkomen van het verlies van dergelijke maatschappelijke accommodaties ook een gemeentelijke opgave is;

Verenigingen en maatschappelijke organisaties die eigenaar zijn van maatschappelijk vastgoed ook een belangrijke rol vervullen in de wijk of dorp waarin ze gevestigd zijn;

Een groot aantal verenigingen en maatschappelijke organisaties die zelf een accommodatie in eigendom hebben zelf de energiekosten betalen voor de accommodaties waarin zij actief zijn. Hiervoor was/is een incidentele subsidie regeling in het leven geroepen om in de energiekosten tegemoet te komen. Ook dergelijke verenigingen en maatschappelijke organisaties, die in aanmerking zijn gekomen of komen voor deze energiesubsidie, hebben de noodzaak om te verduurzamen om de hoge energielasten te kunnen drukken;

Ook voor de eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals verenigingen en maatschappelijke organisaties die een reguliere subsidie ontvangen en in aanmerking zijn gekomen of komen voor de energiesubsidie, gekeken dient te worden hoe er hulp geboden kan worden bij de verduurzaming van hun accommodatie.

Verzoekt het College van B&W:

In 2024 ook de financiële consequenties van de noodzakelijke verduurzaming in beeld te brengen, voor maatschappelijk vastgoed zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting, zoals bedoeld in art. 3 lid c van de subsidieregeling accommodatiebeleid 2019. En op basis daarvan voorstellen uit te werken over de toekomstbestendigheid van de accommodatie. Daarbij ook te kijken naar het in het leven roepen van een financiële regeling al dan niet in de vorm van een lening.

Te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente kan bieden in de ondersteuning van de verduurzaming van accommodaties die in eigendom zijn van verenigingen of maatschappelijke organisaties die reguliere subsidie ontvangen van de gemeente en in aanmerking zijn gekomen of komen voor de energiesubsidie en de gemeenteraad hierover te informeren
En gaat over tot de orde van dag.
Indieners:
Raadslid Marcel Claessens gob

Raadslid Wil Paauwe Stadspartij

Raadslid Eefje Joosten  fractie VVD Sittard-Geleen

Raadslid Patrick Brouwers CDA

Bijlage: Artikel 3 lid c uit de subsidieregeling accommodatiebeleid 2019
Artikel 3 Doelgroep
Voor subsidie kunnen uitsluitend de navolgende accommodaties in aanmerking:
C.
Gemeenschapshuizen, in eigendom van een stichting:
1.
Gemeenschapshuis Bom, Prins Bisdomstraat 5,Bom
2.
Gemeenschapshuis Buchten, Kerkvonderen9/11, Buchten
3.
Gemeenschapshuis Oos Hoes Grevenbicht, Schoolstraat 2, Grevenbicht
4.
Gemeenschapshuis Holtum, Kleine Dries 4, Holtum
5.
Gemeenschapshuis Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724, Sittard
6.
Gemeenschapshuis De Oase, Bachstraat 51, Sittard
7.
Gemeenschapshuis Het Trefpunt, Pancratiusstraat 23/24, Munstergeleen

Motie verduurzaming maatschappelijk vastgoed zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting en verduurzaming van accommodaties