gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Sterk Techniek Onderwijs belangrijk voor de toekomst. Het college gaf ons antwoorden.


Brief ex art.43 RvO Sterk Techniek Onderwijs


Sittard-Geleen, 6 juli 2020
VERZONDEN – 9 JULI 2020


Geachte mevrouw Salvino,

Op 8 juni jongstleden heeft u per brief vragen ex artikel 43 R.v.O. gesteld naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief over Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Door middel van deze brief beantwoorden wij deze vragen.
Vraag 1
Is het college bekend met STO Zuid-Limburg?
Ja, het college is bekend met STO Zuid-Limburg.
Vraag 2
Zo ja, is het college betrokken en heeft het college een rol?
Het STOZL is een samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg (SVO | PL, DaCapo College en stichting LVO) dat het onderwijs innoveert en ontwikkelt. Hierin is geen actieve rol voor de lokale overheid weggelegd.
Vraag 3
Is het college bereid om STO Zuid-Limburg actief vanuit ‘ambassadeurschap’ onder de aandacht te brengen bij het primair onderwijs in onze gemeente
Ja. De stichting neemt dit voor een groot deel al zelf voor haar rekening. Daar waar nodig, willen we de stichting hierin zeker ondersteunen door ook vanuit het college het STO Zuid-Limburg onder de aandacht te brengen bij het primair onderwijs. Middels STEM II committeert het college zich immers ook aan het belang van techniekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.
Vraag 4
Is het college bereid om het bedrijfsleven, het MKB en de bedrijven gevestigd op de campus te verbinden met STO Zuid-Limburg ?
Het college is bereid deze verbindingen te leggen. Vanuit de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg en het huidige beleid van gemeente Sittard-Geleen worden onderwijs en bedrijfsleven ook steeds meer met elkaar in verbinding gebracht. Een voorbeeld hiervan is het Community of Practice Limburg Innovation Labs, waar onderwijs (VISTA en HSZuyd) en bedrijfsleven met elkaar worden verbonden. Een ander voorbeeld is het programma VOORdeel & VERVOLG. Ondernemers, onderwijs en overheid zetten zich binnen VOORdeel & VERVOLG in om samen toekomst-, arbeidsmarkt- en doelgroepgericht onderwijs te ontwikkelen. Het
resultaat is het ontstaan van een mooie groep (toekomstige) medewerkers die beschikt over de juiste competenties, beroepsgerichte ervaring en de motivatie voelt zich blijvend te ontwikkelen.

Vraag 5
Is het college bereid mee te denken en mee te doen – zich te committeren als
‘ambassadeur’- aan dit programma zodat wij in Sittard-Geleen en ook in Zuid-Limburg goed opgeleide mensen hebben die klaar zijn voor het bedrijfsleven van de toekomst ?
Het college is zeker bereid om het Doe-lab onder de aandacht te brengen.
Vraag 6
Is het college bereid, om STO Zuid-Limburg onder de aandacht te houden van de raad ? Zodat zij goed geïnformeerd worden en in positie zijn mocht dat nodig zijn.
Ja.
Vraag 7
Al deze prachtige ontwikkelingen, ziet u daar kansen in voor Geleen? Bent u bereid om Geleen te transformeren van de identiteit Staatsmijnen naar de nieuwe identiteit ‘het centrum van circulariteit’? De campus naar de binnenstad halen van Geleen is niet mogelijk. En welke mogelijkheden zijn er dan wel?
Het college werkt momenteel aan de toekomstvisie voor 2030. Een nieuwe
invulling van het centrum van Geleen als centrum van circulariteit is één van de zaken die in dit kader worden onderzocht. Het is echter nog te prematuur om hier concrete uitspraken over te doen. Het streven is om deze Toekomstvisie 2030 in het 4de kwartaal van 2020 aan de raad te presenteren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.