gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob
gob geleen
gob online
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Er is nog geen overeenkomst met provider gesloten.

vervolgvragen ex artikel 43 RvO inzake glasvezel
Sittard-Geleen, 1 juni 2021
VERZONDEN 0 3 JUNI 2021

Geachte mevrouw Salvino,

Op 17 mei hebben wij uw brief ontvangen met vervolgvragen ex. artikel 43 RvO over glasvezel in Sittard-Geleen. U heeft vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de antwoorden die u 9 februari jongstleden gekregen heeft en naar aanleiding van signalen dat aanbieders van glasvezel inwoners en verenigingen benaderen. In onderstaande beantwoording informeren wij u over de stand van zaken rondom glasvezel in Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Inmiddels is ook een raadsinformatiebrief verstuurd over dit onderwerp. Enkele antwoorden zijn daardoor een herhaling van de informatie in de raadsinformatiebrief.

Vraag 1:
Is er inmiddels overeenstemming met een of meer partijen over de aanleg van glasvezel in Sittard-Geleen?

Op dit moment is er nog met geen enkele partij overeenstemming over het
aanleggen van een glasvezelnetwerk in Sittard-Geleen.

Vraag 2:
Is cq zijn deze partij(en) voornemens het hele grondgebied van glasvezel te voorzien?

Per partij is dit verschillend. In de gesprekken met de partijen geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat glasvezel beschikbaar komt binnen het hele grondgebied.
Ook als een partij het voornemen heeft om het hele grondgebied van glasvezel te voorzien, geeft dit geen garantie. Alle partijen hebben een bepaald percentage afnemers nodig om de aanleg van een glasvezelnetwerk rendabel te maken.

Vraag 3:
Welke afspraken zijn gemaakt over het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte?

Deze afspraken zijn een belangrijk onderdeel van de gesprekken die wij voeren met de partijen. Het vullen van de gegraven sleuf en het herstellen van de bestrating moet van goede kwaliteit zijn. Daarnaast kunnen door de
graafwerkzaamheden ook op langere termijn nog kleine verzakkingen ontstaan. Ook deze herstelwerkzaamheden nemen wij mee in de gesprekken. De voorstellen van de partijen hierover worden beoordeeld op kwaliteit én kostendekkendheid. In de gesprekken over de kostendekkende vergoeding zetten wij ook sterk in op goed en voldoende gemeentelijk toezicht op de werkzaamheden. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van de openbare ruimte.

Vraag4:
Indien er nog geen overstemming is, wat is dan de stand van zaken met betrekking tot de besprekingen?

De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met drie partijen die
geïnteresseerd zijn om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente
Sittard-Geleen. Inmiddels zijn de gesprekken met één partij voorlopig gestopt, omdat er geen zicht op was dat we nader tot elkaar konden komen. De gesprekken met de overige twee partijen komen in een afrondende fase. Hun aanbod wordt beoordeeld op kostendekkendheid én op kwaliteit.
Wij verwachten dat de partijen op korte termijn hun definitieve voorstellen zullen indienen. Vervolgens zullen we de keuze maken of de gemeente ingaat op één of meerdere van de voorliggende voorstellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.