gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
gob
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord ex art 43 RvO inzake verbreding Julianakanaal.

Sittard-Geleen, 24 oktober 2023
VERZONDEN 2 6 OKT. 2023

Geachte heren Klee, Wetzels en Verjans,

Op 13 september 2023 ontvingen wij uw brief ex art 43 RvO over verbreding
Julianakanaal. Het is ons niet gelukt om uw vragen binnen de hiervoor gestelde
termijn te beantwoorden. Hierover hebben wij u geïnformeerd via een
verdagingsbrief die op 11 oktober j.l. aan u gezonden is. Met excuses voor de
latere beantwoording treft u hieronder onze antwoorden op de gestelde vragen
aan.

Vraag 1.
In hoeverre wordt onze gemeente door Rijkswaterstaat meegenomen in de
afwegingen/veiligheidsaspecten met betrekking tot dit project?

De gemeente Sittard-Geleen is vanaf de start van het project “Verruimen
Julianakanaal” zowel ambtelijk als bestuurlijk door Rijkswaterstaat
betrokken bij dit project.
Rijkswaterstaat gaf verder aan dat de werkzaamheden op dit moment
stilliggen. Zodra zicht is op de nieuwe aanpak wordt de gemeente Sittard-
Geleen betrokken in de vervolgstappen.

Vraag 2.
Is er zicht op de economische schade voor onze gemeente zoals bij bedrijven
maar bijvoorbeeld ook bij onze havens?

Rijkswaterstaat stelt een impact-analyse op, waarbij de effecten van de
langdurige afsluiting van het kanaal in beeld worden gebracht. Ook vinden
door Rijkswaterstaat gesprekken plaats met gebruikers van het
Julianakanaal, zowel scheepvaart als verladers.Ten aanzien van eventuele nadeelcompensatie geeft Rijkswaterstaat aan
dat er een regeling op het gebied van nadeelcompensatie bestaat waar
bedrijven aanspraak op kunnen maken.

Vraag 3.
Als straks het kanaalvak tussen Berg a/d Maas en de sluis in Born drooggelegd
is, kunnen er geen aan- en afvoerbewegingen meer via het water plaatvinden.
Zullen deze bewegingen dan via de weg plaatsvinden, en als dat zo is, hoe
worden de kernen Graetheide, Obbicht en Bom ontzien? (In Graetheide zijn we
bijna klaar met een reconstructie van de infrastructuur)

Rijkswaterstaat geeft hierover aan dat in de opdracht opgenomen is dat
aan- en afvoer zo veel mogelijk over het water plaats moet vinden.
Verder geeft Rijkswaterstaat aan dat als dit toch niet mogelijk is de kernen
zoveel als mogelijk ontzien moeten worden.
Als het nodig is worden aanvullende (veiligheids-)maatregelen genomen in
nauw overleg met de gemeente.

Vraag 4.
Welke maatregelen treft de aannemer om geluids-en stofoverlast te beperken?

Rijkswaterstaat geeft hierover aan dat werkzaamheden inderdaad hinder
kunnen veroorzaken. Vanuit de projectorganisatie en de aannemer zal met
de omgeving worden gecommuniceerd. De hinder wordt zoveel mogelijk
beperkt.

Vraag 5.
Is er onderzoek gedaan naar de impact op flora en fauna in en nabij het bewuste
kanaalvak, tijdens de drooglegging? (We praten hier over een lange tijd van
drooglegging)

Rijkswaterstaat geeft hierover aan dat er op dit moment een inventarisatie
naar de effecten van een drooggelegd kanaal wordt uitgevoerd. Op basis
hiervan wordt duidelijk of maatregelen moeten worden genomen.

Vraag 6.

Is er onderzoek gedaan naar de impact op de kwetsbare bronnen van
de Kingbeek tijdens de drooglegging?

Rijkswaterstaat geeft hierover aan dat de Kingbeek ook wordt meegenomen
in de eerder genoemde inventarisatie. De flora, fauna en
(geo)hydrologische omstandigheden worden continu gemonitord.
Rijkswaterstaat heeft regelmatig contact met het Waterschap en de Werkgroep Kingbeek en houdt de werkgroep op de hoogte van de stand
van zaken. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord ex art. 43 (Gob) inzake verbreding Julianakanaal