gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard
gob geleen
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vrijkomende (agrarische) bebouwing wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

Uw vragen ex Artikel 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing buitengebied

Sittard-Geleen, 20 juli 2021
VERZONDEN 2 3 JULI 2021

Geachte heer Vroemen,

Op 20 mei 2021 hebben wij uw brief – mede namens uw collega raadslid mevrouw K.
Creemers- ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over vrijkomende bebouwing in het
buitengebied.

Allereerst is het goed om te melden dat actuele casussen getoetst worden aan het
vigerende bestemmingsplan en de omgevingsvisie 2016. Zoals u weet, wordt de
omgevingsvisie geactualiseerd en in 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
Het thema vrijkomende (agrarische) bebouwing zullen wij in het kader van de
actualisatie opnieuw tegen het licht houden.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte dat er agrarische bedrijven geheel of gedeeltelijk niet meer
voortgezet worden?

Het college is ervan op de hoogte dat agrarische bedrijven geheel of gedeeltelijk
niet meer voortgezet worden. Er is landelijk sprake van een afname van het aantal
agrarische bedrijven.

Vraag 2.
Is het college met ons van mening dat we samen moeten kijken naar mogelijkheden
voor hergebruik van deze locaties?

In het kader van de actualisatie van de omgevingsvisie, houden wij het lokale
beleid opnieuw tegen het licht. Daarbij onderzoeken we onder meer de (verwachte)
omvang van de problematiek. Deze eerste stap gaan wij op korte termijn
uitvoeren. Wij informeren u over de uitkomst.

Actuele casussen worden getoetst aan het huidige beleid. Er zijn geen juridische
mogelijkheden om medewerking te verlenen aan casussen, vooruitlopend op
beleid dat zich nog in de voorbereidingsfase bevindt.

Vraag 3.
Is het college bereid om een beleidsnotitie met deze strekking in overweging te nemen?

Wij zijn bereid het huidige beleid in het kader van de actualisatie van de
omgevingsvisie tegen het licht te houden en waar nodig te actualiseren. Eventueel
nieuw beleid wegen wij op dat moment integraal af. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het stimuleren van meerdere doelen, zoals het versterken van de lokale economie
en het geven van een impuls aan de landschappelijke kwaliteit.

Vraag 4.
Is het college bereid om deze beleidsnotitie met de raad te delen?

De actualisatie van de omgevingsvisie gaat plaatsvinden in een interactief proces
met onder andere inwoners en de raad. We sluiten het proces af met het
vaststellen van de omgevingsvisie door de raad.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,