gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadslid Van Rijswijk en burgerlid Vroomen stelden vragen over de bomenkap Watersley.

Uw vragen ex Artikel 43 RvO inzake bomenkap Watersley

Sittard-Geleen, 29 april 2021
VERZONDEN 30 APR. 2021

Geachte heer Vroomen,

Op 8 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over het kappen van 500 bomen te Watersley. Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan.

Allereerst is het goed om te melden dat het gaat om een aanvraag
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. De aanvraag is op dit moment nog in behandeling. Voor de beantwoording van uw vragen en de behandeling van de betreffende vergunning, maken wij gebruik van de informatie die ons door de initiatiefnemer en andere betrokken partijen verstrekt is.

Vraag 1.
Is het College van B&W op de hoogte welke achterliggende gedachte ten grondslag ligt aan dit voornemen tot kap van 500 bomen? Betreft het bosonderhoud of is deze kap noodzakelijk voor een (natuur-)project op of rond het grondgebied van Watersley?

Inmiddels zijn wij door de aanvrager van de vergunning op de hoogte gesteld dat de voorgenomen kap plaatsvindt in het kader van het wegwerken van achterstallig onderhoud op het terrein van Watersley.

Vraag 2.
Ondersteunt het college van B&W deze noodzaak en op welke wijze krijgt deze ondersteuning vorm ?

Indien uit de toetsing van de aanvraag blijkt dat het inderdaad om achterstallig onderhoud gaat, zijn wij voornemens onder voorwaarden een
omgevingsvergunning voor de werkzaamheden te verstrekken.

Vraag 3.
Gelet op de natuurwaarden in dit gebied ligt een herplantplicht voor de hand. Is bij dit voornemen tot kap een herplantplicht aan de orde en bedongen en welke kwaliteitsnorm m.b.t. herplanting is aan de orde ?

Gezien de omvang van de kapwerkzaamheden, ligt een herplantplicht voor de hand. Uit de aanvraag blijkt dat de initiatiefnemer voornemens is meer bomen te herplanten, dan er nu gekapt worden. De herplantverplichting en omvang daarvan zal als voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden worden.

Vraag 4.
Hoe relateert dit kapvoornemen tot de vereisten m.b.t. inzake broed- en bloeiseizoen in de flora en fauna wet. Deze wet verbiedt kappen en snoeien in het broedseizoen en eist bijzondere bescherming met betrekking tot ‘jaarrond beschermde nesten’. Hoe verhoudt dit voornemen zich tot deze wet en is de vereiste gedragscode, die gebruikelijk is bij snoeien en kappen, reeds bekend en afgesproken ? Welke gedragscode is hier van toepassing (“Natuurbeheer”, “Natuur inclusief renoveren” of andere code)

De aanvrager heeft op ons verzoek een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd en ingediend in aanvulling op de aangevraagde omgevingsvergunning. Daarbij zijn de voorgenomen werkzaamheden getoetst aan de Wet natuurbescherming (Wnb).
Uit dit onderzoek is gebleken dat geen natuurwaarden in het geding zijn als gevolg van de kapwerkzaamheden. De werkzaamheden dienen dan wel buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. De aanvrager heeft ons laten weten de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Wij nemen dit tevens op als voorwaarde in de vergunning. Er is geen melding gemaakt van het werken aan de hand van een gedragscode.

Vraag 5.
Zijn er dassenburchten die verstoord kunnen raken door deze activiteiten ? Zo ja, hoe denkt de perceel eigenaar deze dassen te beschermen ?

Uit het uitgevoerde natuurwaarden onderzoek komen geen verstoringen van dassenburchten naar voren.

Vraag 6.
Heeft de perceeleigenaar ook reeds de vereiste ontheffing bij de Provincie inzake de Wet natuurbescherming aangevraagd en wordt er in de nog af te geven omgevingsvergunning nadere eisen gesteld rekening houdende met de eisen in die provinciale ontheffing?

Uit het natuurwaardenonderzoek komt niet naar voren dat een ontheffing op de Wnb bij de Provincie Limburg aangevraagd hoeft te worden. Wel is in het kader van de Wnb een kapmelding bij de provincie Limburg aan de orde, omdat de kap buiten de bebouwde kom “Boswet” plaatsvindt. De provincie Limburg is hiertoe het bevoegde gezag en zal toezien op het naleven van de herbeplantingsvereisten.

Vraag 7.
Staat het vigerende bestemmingsplan voor Watersley deze activiteiten en dit voornemen tot kap in de gevraagde aard, wijze en omvang toe?

Binnen het vigerende bestemmingsplan zijn de werkzaamheden onder
voorwaarden toegestaan mits hiervoor een omgevingsvergunning verleend is.

Vraag 8.
In hoeverre heeft initiatiefnemer reeds afgestemd met ter plaatste actieve
natuurbeschermingsorganisaties ? Is de gemeente op de hoogte gesteld van het resultaat van deze afstemming ? Wat is het resultaat van deze afstemming ?

De initiatiefnemer heeft voorafgaand aan de aanvraag geen overleg gevoerd met de ter plaatse actieve natuurbeschermingsorganisaties of de gemeente. Inmiddels heeft de aanvrager een overleg gevoerd met de natuurorganisaties. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming over de voorgenomen kapwerkzaamheden.

Vraag 9.
Is er een voorlichtingsronde door initiatiefnemer voor publiek en/of gemeenteraad voorzien, om eventueel onnodige negatieve beeldvorming rondom dit voornemen te voorkomen ?

De initiatiefnemer heeft overleg gevoerd met omwonenden en andere
belanghebbenden (o.a. IVN, Stichting Behoud Kollenberg) en ons laten weten dat dit vanaf nu maandelijks plaats zal vinden.
Met initiatiefnemer vindt overleg plaats in verband met de wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied “Watersley”. Ook in dat verband zal overleg met belanghebbenden plaatsvinden en zal de gemeenteraad worden geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.