gob geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Contractafspraken gemeente Sittard-Geleen met RWM EN korte termijn communicatie van de gemeente met inwoners moet worden verbeterd.

GOB WIL VERBETERING KORTE TERMIJN INFORMATIE AAN DE INWONERS VAN SITTARD-GELEEN

Het op een vervroegd tijdstip ophalen van het oud papier zonder medewerking van de verenigingen en zonder dat de inwoners hierover tijdig werden geïnformeerd, is voor de politieke groepering gob aanleiding om een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.

Raadslid Paul Verjans geeft in de brief aan dat dit niet de eerste keer is dat dit gebeurt en wijst ook nog eens op de ergernis bij de inwoners als gevolg van het sluiten van het milieupark te Born en de lage wachttijden die toen bij de overige milieuparken ontstonden.

Het College wordt gevraagd, de mogelijkheden te onderzoeken om de inwoners op korte termijn te informeren over diverse zaken die zich met name in de openbare ruimte kunnen voordoen waarbij de informatievoorziening via de stadskrant of pers niet kan worden afgewacht.

Als voorbeelden worden genoemd:
-het oud papier vanwege het Coronavirus (af anderszins) niet kan worden opgehaald;
-er door weersomstandigheden het routeschema van RWM is gewijzigd;
-er plotseling vanwege een lek in de water of gasleiding één of meerdere wegen moeten worden afgesloten;
-er plotseling een weg moet worden afgesloten vanwege instortingsgevaar van woning of bedrijfspand;
-als gevolg van een andere calamiteit plotseling een weg moet worden afgesloten;
-er een onaangename geur, al dan niet gevaarlijk wordt waargenomen, etc.

Als suggestie voor de snelle informatievoorziening wordt  gedaan, een  “Gemeentelijke app” waar de inwoners zich vrijwillig bij kunnen aansluiten en die door de gemeente Sittard-Geleen gebruikt kan worden bij spoed eisende communicatie naar de inwoners. Aangegeven wordt dat het de bedoeling is dat aanmelding van inwoners bij de communicatie-app op vrijwillige basis plaatsvindt en er gaandeweg een zelfopbouwend netwerk ontstaat. Via de gemeentelijke website en stadskrant kunnen de inwoners geïnformeerd worden dat zij zich bij de “Communicatie-app SG” kunnen aanmelden.

Sittard-Geleen,  14 februari 2021

Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake verbetering korte termijn informatie aan de inwoners van Sittard-Geleen.

Geachte voorzitter,

Het is nu al herhaalde maken voorgekomen dat op korte termijn besloten werd dat het oud papier niet op het gebruikelijk tijdstip werd opgehaald. Ook werd vorig jaar  een besluit genomen inzake de wijziging van de openingstijden van de milieuparken. Er werd zelfs op korte termijn besloten om het milieupark te Born (tijdelijk) te sluiten. Besluiten dus van RWM die onmiddellijk ingingen en waarover de inwoners pas later (te laat) werden geïnformeerd.

Het gevolg was dat het oud papier aan de straat bleef staan, lange wachttijden bij de milieuparken, verbolgen en klagende inwoners.

Gevolgen van de vele klachten was dat er op de milieuparken maatregelen zijn getroffen i.h.k.v. de Coronaregels en dat uiteindelijk o.a. het milieupark te Born weer open is gegaan.

Thans heeft zich als gevolg van het ingaan van de avondklok, wederom een probleem voorgedaan. Door RWM werd besloten het oud papier niet in samenwerking met de verenigingen op te halen, maar met eigen personeel. Echter het ophalen heeft op een veel vroeger tijdstip plaatsgevonden dan de gebruikelijke tijden, WEDEROM zonder dat de inwoners hier tijdig over werden geïnformeerd. Dit met het gevolg dat op de diverse plaatsen het oud papier aan de straat bleef staan, tot frustraties van diverse inwoners.

Naar aanleiding van het vorenstaande hebben we de volgende vragen:

  1. Verantwoordelijkheid voor verwijdering huisafval:

Is het College het met mij eens dat het verwijderen van het huishoudelijk afval primair een verantwoordelijkheid van de gemeente is en dat de verantwoordelijkheid niet komt te vervallen door de ophaaldienst (en andere diensten) uit te besteden aan RWM?

  • Contract afspraken RWM:
    Is het College, om herhaling van vorenstaande situaties zoveel mogelijk te voorkomen, bereid om, met RWM nadrukkelijker afspraken te maken hoe in dergelijke situaties gehandeld dient te worden? Andere oplossingen zouden bijvoorbeeld geweest kunnen zijn, om de ophaaldatum van het oud papier te verschuiven, of om op diverse plaatsen containers te plaatsen waar onder toezicht van de verenigingen het oud papier naar toegebracht zou kunnen worden. Of in ieder geval oplossingen waarbij de verenigingen niet buitenspel worden gezet. Op voorhand duidelijke contract afspraken maken, voorkomt dat RWM eenzijdige keuzes kan maken die voor RWM pragmatisch het beste uitkomen, maar ongunstig uitpakken voor de service aan de inwoners.
  • Onderzoek korte termijn communicatie:

Is het College bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om met de inwoners van Sittard-Geleen op zeer korte termijn te communiceren? Ik denk hierbij o.a. aan een  “Gemeentelijke app” waar de inwoners zich vrijwillig bij kunnen aansluiten en die door de gemeente Sittard-Geleen gebruikt kan worden bij spoed eisende communicatie van de gemeente naar de inwoners indien bijvoorbeeld:

-het oud papier vanwege het Coronavirus (af anderszins) niet kan worden opgehaald;

-er door weersomstandigheden het routeschema van RWM is gewijzigd;

-er plotseling vanwege een lek in de water of gasleiding één of meerdere wegen moeten worden afgesloten;

-er plotseling een weg moet worden afgesloten vanwege instortingsgevaar van woning of bedrijfspand;

-als gevolg van een andere calamiteit plotseling een weg moet worden afgesloten;

-er een onaangename geur, al dan niet gevaarlijk wordt waargenomen, etc.

Het gaat hier nadrukkelijk om de communicatie van de gemeente naar inwoners op zeer korte termijn, waarbij de communicatie, via de stadskrant en pers niet kan worden afgewacht.

Ik ga er vanuit dat aanmelding van inwoners bij de communicatie-app op vrijwillige basis plaatsvindt en er gaandeweg een zelfopbouwend netwerk ontstaat. Via de gemeentelijke website en stadskrant kunnen de inwoners geïnformeerd worden dat zij zich bij de “Communicatie-app SG” kunnen aanmelden.

Ik ga er vanuit binnen de gestelde termijn van 30 dagen een antwoord van u tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob fractie

Paul Verjans