gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen

Geachte voorzitter,

Sinds 1 februari 2019 heeft het ministerie van VWS een Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen in het leven geroepen. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz 

De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren. 

Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in combinatie met elkaar. Hierbij wordt uitgegaan van een minimum van 5 wooneenheden en van een maximum van 40 wooneenheden. De regeling is erop gericht dat de woonzorgarrangementen leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, dat de woonzorgvormen leiden tot ontmoeting (sociale cohesie) en dat van uit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk zijn. De regeling is 1 februari 2019 opengesteld. 

Gelet op de voortgaande vergrijzing in Sittard-Geleen gerapporteerd in het Gemeentelijk jaarverslag 2017 en het voornemen van coalitiepartijen om initiatieven te ontplooien om de inclusiviteit in de gemeenschappen in Sittard-Geleen te bevorderen en stimuleren, biedt deze regeling mogelijkheden om hierop passend in te spelen. 

De fractie gob heeft inzake deze Woonzorg Arrangementen stimuleringsregeling de volgende vragen: 

1) Op welke wijze kan de gemeente Sittard-Geleen initiatiefnemers inzake woonzorg combinaties helpen en ondersteunen bij het verwerven door initiatiefnemers van deze stimuleringsregeling en hoe kan de gemeente helpen bij de uitvoering van hun project. 

2) Hoeveel woonzorg combinatie projecten zijn er inmiddels in de gemeente gestart en op welke wijze assisteert de gemeente bij de aanvraag en uitvoeringstrajecten. 

3) Is deze stimuleringsregeling SWZ reeds een onderdeel van de Regionale prestatieafspraken Wonen 2019-2022 ? Zo niet: op welke wijze kunnen initiatieven woonzorg arrangementen ingeweven worden in de regionale prestatieafspraken Wonen ? 

Ik verzoek u vriendelijk om beantwoording van deze brief binnen de in het RvO gestelde termijn. 

Met vriendelijke groet, 

Burgerraadslid gob fractie 
Fred Vroomen 

Bijlage