gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob online
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 RvO inzake vragen stichting Waringin.

Sittard-Geleen, 25 juli 2023
VERZONDEN 2 7 JULI 2023

Geachte heer Claessens, heer Breidenbach,

U heeft in uw brief van 21 juni 2023 vragen ex artikel 43 RvO ingediend inzake de
stichting Waringin. Hieronder treft u onze reactie aan.

Vraag 1
Is het college bekend met de stichting Waringin die met name in de regio Parkstad actief
is?

Ja, het college is bekend met de activiteiten van de stichting Waringin.

Vraag 2
Is het college bereid om met de stichting in gesprek te gaan, om te bezien welke
mogelijkheden er zijn om in Sittard-Geleen een eerbetoon te geven aan de slachtoffers
van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands-lndië en de nasleep van de
Indonesische vrijheidsstrijd?

Als gemeente sluiten wij graag aan bij initiatieven vanuit de lokale samenleving.
Vanuit de Indonesische gemeenschap in Sittard-Geleen is bij de gemeente geen
signaal binnengekomen dat hier behoefte aan is. U geeft aan dat Stichting
Waringin naast de Indonesische gemeenschap ook de Molukse gemeenschap wil
betrekken. Met de drie Molukse gemeenschappen in Sittard-Geleen hebben we al
goede gesprekken gevoerd om eerbetoon te realiseren. In een brief aan de raad op
4 juli 2023 bent u geïnformeerd over de realisatie van eeuwigdurende grafrechten,
herdenkingsmedaillons op graven en een herdenkingsmonument in de drie
Molukse wijken.

Vraag 3
Is het college geïnteresseerd in de tweede doelstelling van de stichting zijnde educatieve
en culturele activiteiten tot behoud van cultureel (immaterieel) erfgoed? Is het college
bereid hierover met de stichting in gesprek te gaan om te bezien hoe dit een
invulling kan krijgen?

Wij hebben verschillende subsidieregelingen om projecten en activiteiten te
organiseren. Als de stichting een project of activiteit wil organiseren, kunnen zij
een aanvraag indienen voor één van de regelingen. Op basis van het projectplan
beoordelen wij of deze voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in de
regelingen. Daarnaast zijn wij bereid om de stichting erop te attenderen dat De
Domijnen penvoerder is voor Cultuureducatie met Kwaliteit en van daaruit
educatieve activiteiten worden verzorgd voor het basisonderwijs.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Brief aan R. Breidenbach- M. Claessen gob inz vragen stg Waringin getekend