politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek geleen
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Spaanse Haof…de stand van zaken.

Vragen ex artikel 43 inzake De Spaanse Haof

Sittard-Geleen, 24 september 2020

VERZONDEN 2 2 SEP, 2020

Geachte heer Tillie,

In uw schrijven van 20 augustus 2020 stelt u vragen ex artikel 43 RVO aan het College over de stand van zaken met betrekking tot het project De wijk als [t]huis, inclusief het Spaanse Haof.

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Vraag 1

Bent u bekend met het project De wijk als [t]huis dat in 2017 de prijsvraag van Who Cares heeft gewonnen heeft?

En zo ja, kunt aangeven wat de huidige status van dit project is?

Ja, wij zijn daarvan op de hoogte.

Er wordt voor het project naar een geschikte locatie gezocht.

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe de ontwikkelingen lopen rondom de Spaanse Haof, dat onderdeel van het project De wijk als [t]huis?

De prijsvraag Who Cares is destijds uitgeschreven door de Rijksbouwmeester in samenwerking met de stichting Humanitas. Doel van de prijsvraag was het ontwerpen van vernieuwende concepten op het gebied van wonen-zorg-welzijn. Naast wijken in de gemeenten Rotterdam, Almere en Groningen heeft de gemeente Sittard-Geleen in nauwe samenspraak met de provincie Limburg inbreng aan de prijsvraag geleverd met de wijk Geleen-Zuid.

Centraal bij de beoordeling van de ideeën stond het vernieuwende karakter ervan. De (financiële) haalbaarheid speelde hierin een zeer beperkte rol. Dat is ook tot uitdrukking gekomen in de samenwerkingsafspraak tussen de Rijksbouwmeester, gemeente en provincie waarin ten aanzien van het realiseren van het winnende idee wordt gesproken over een inspanningsverplichting.

De initiatiefnemers en uiteindelijke prijswinnaars hadden hun plan aanvankelijk bedacht op een braakliggend perceel aan de Lienaertsstraat, Europalaan en Rossinistraat. De eigenaar van dit perceel is woningbouwcorporatie Woonpunt. Met Woonpunt is uitgebreid overlegd over de ontwikkeling van de Spaanse Haof op deze locatie en over de verkoop van het betreffende perceel. De grondpositie bleek uiteindelijk een belangrijke reden om niet verder te gaan met deze beoogde ontwikkellocatie.

Vervolgens is met woningbouwcorporatie ZOwonen verkend of de Spaanse Haof onderdeel kan worden van de revitalisering van Geleen Zuid. ZOwonen staat sympathiek ten opzichte van het initiatief en ziet hierin meerwaarde. In de oorspronkelijke herstructureringsopzet van Geleen-Zuid was geen fysieke ruimte voor dit initiatief. Dat is inmiddels wel het geval. Na een evaluatie van de herstructureringsplannen heeft ZOwonen ervoor gekozen deSpaanse Haof onderdeel te laten uitmaken van de bij te stellen woningbouwplannen. Op dit moment oriënteren ZOwonen en de gemeente zich over een aangepaste planopzet, waarin de Spaanse Haof is opgenomen. In oktober 2020 wordt ten aanzien van de revitalisering een ambitiedocument behandeld door de stuurgroep. Hierin is aandacht voor de nadere uitwerking van de aanpak en planning.

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom dit prijswinnende plan ‘op de plank’ blijft liggen terwijl er veel behoefte aan is bij bewoners, het plan heel goed past in de wijk Geleen Zuid, het haalbaarheidsonderzoek gedaan is en dit plan ook nog op andere plekken toegepast kan worden?

De Spaanse Haof maakt onderdeel uit van de planuitwerking. Het heeft volop aandacht van gemeente en ZOwonen met de ambitie om te realiseren. Dit gebeurt volgens de bepaalde uitgangspunten en minder zoals het plan destijds in het kader van de prijsvraag is uitgewerkt. Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 2 heeft dit met name te maken met een uiteindelijke locatiekeuze. Een plan met de uitgangspunten van de Spaanse Haof kan zeker ook op andere locaties in de gemeente worden toegepast.

Vraag 4

Kunt aangeven hoe woningbouwvereniging ZOwonen dit plan denkt in te passen in de herontwikkeling van Geleen-Zuid.

Omdat ZOwonen primair sociale huisvester is, moet het voorliggend plan binnen de kaders van sociale woningbouw passend worden gemaakt. Dat is onderwerp van gesprek tussen architect Hélène Houben en ZOwonen. Daarbij wordt niet primair gekeken naar de tekeningen en 3D-impressies uit de prijsvraag, maar vooral naar het achterliggend verhaal en de omstandigheden in Geleen-Zuid.

Vraag 5

Welke concrete afspraken en tijdspad kunnen er gemaakt worden met /bewoners?

Zodra het ambitiedocument door de stuurgroep is vastgesteld (naar verwachting in oktober), kunnen wij u hierover verder informeren.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders gemeente Sittard-Geleen