politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob online
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel.

antwoorden art. 43 vragen inzake Betekenis voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel?

Sittard-Geleen, 8 december 2021
VFR70NDFN 1 0 DEC. 2021

Geachte heer Vroomen.

Namens uw fractie heeft u bij brief van 12 november jl. enkele vragen gesteld over het
rapport van de TVC (Technische VeiligheidsCommissie) “Veiligheid in Samenwerking”
en de betekenis hiervan voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel.
In antwoord op deze vragen ex artikel 43 RvO berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
Op welke termijn mogen we de behandeling van dit belangrijke rapport in de gemeente
raad verwachten?

De bestuurlijke status van het rapport op dit moment is dat hiervan kennis is
genomen (als zijnde advies van de TVC) en er een integrale bestuurlijke afweging
zal plaatsvinden over de diverse aanbevelingen. De inhoudelijke verdieping vindt
inmiddels ambtelijk plaats.
We hopen deze voor het einde van dit jaar tot een afronding te brengen en
vervolgens tot genoemde integrale bestuurlijke afweging te komen.
Ondertekening van het convenant als sluitstuk van dit proces is voorzien in de
eerste maanden van 2022. Wij zullen uw Raad via het gebruikelijke proces
betrekken in het verdere besluitvormingstraject.

Vraag 2.
Noopt de samenhang met de Strategische Beleidsvisie Chemelot die in december in de
raad wordt besproken tot een gelijktijdige behandeling?

Tussen de trajecten heeft afstemming plaatsgevonden, de samenhang is in de
Strategische Gebiedsvisie Chemelot en omgeving geborgd. Een gelijktijdige
behandeling is volgens ons niet nodig.

Vraag 3.
In het rapport worden een aantal vragen en uitwerkopdrachten bij de gemeente Sittard-
Geleen gelegd. In welke termijn en op welke wijze zal invulling worden gegeven aan
deze opdrachten/aanbevelingen?

Zie antwoord 1.

Vraag 4.
Op welke wijze en wanneer brengt B&W de gemeenteraad in positie aangaande deze
aanbevelingen en de uitwerking daarvan?

Zie antwoord 1.

Vraag 5.
In het rapport wordt nadrukkelijk aanbevolen om kantoren en andere niet-direct
fabrieksgebonden activiteiten uit de zgn. ‘zone 0’ te verplaatsen naar buiten toe of zelfs
buiten Chemelot. Zullen of kunnen deze activiteiten richting, of zelfs in het centrum van
Geleen geplaatst worden?

Gelet op de Strategische Gebiedsvisie Chemelot en omgeving en de
Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen is het wenselijk dat deze activiteiten in het
centrum van Geleen geplaatst worden.

Vraag 6.
Zijn er condities te stellen aan waar de activiteiten in de gemeente(n) zullen of moeten
‘landen’?

Ja, in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ (onder de aankomende
Omgevingswet een ‘evenwichtige toedeling van functies’) worden er eisen aan
activiteiten gesteld. Deze eisen moeten tenminste voldoen aan de
milieukwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen leefomgeving (het ‘Bkl’).

Vraag 7.
Op de bijgeleverde kaarten is een grote zone zichtbaar ‘gifwolk maatwerk
aandachtsgebied’. Deze zone beslaat driekwart van de gemeente Sittard-Geleen. Is het
College bereid de betekenis van deze maatwerk zonering in lekentaal uit te leggen en
met name wat dit voor de bevolking in het aangeduide gebied betekent. Is er reden tot
zorg?

Ja, het college is bereid dit in lekentaal uit te leggen. Dit zal worden meegenomen
in het onder antwoord 1 aangegeven besluitvormingstraject.

Er is verder geen directe reden tot zorg. Een maatregel die voldoende bescherming biedt tegen een ongeval met toxische (giftige) stof is het afschakelen van de ventilatie van een gebouw in combinatie
met het afsluiten van ramen en deuren.
Regelmatig besteden wij hieraan dan ook aandacht en informeren wij onze
inwoners dat ingeval een sirenealarm afgaat men ook uitvoering geeft aan
bovenvermelde maatregelen.

Vraag 8
Wat is het verschil met de theoretische Safeti 8 2 gifwolk gele zone?

Voor het bepalen van het toxische aandachtsgebied wordt gebruik gemaakt van
de wettelijk voorgeschreven rekenmethodiek (Safeti 8.2).
Het programma gebruikt bij het berekenen van effecten de kans dat een scenario
kan optreden. Standaard worden alle scenario’s meegenomen met een kans op
optreden groter dan 1O‘20 /jaar (eens op de 100.000.000.000.000.000.000 jaar!)

Berekening van deze (theoretische) aandachtsgebieden met dit landelijk rekenprogramma
leidt evenwel tot een beperkte, eendimensionale benadering van het
terrein waarbij geen rekening is gehouden met relevante omgevingsvariabelen.

De TVC definieert daarom een nieuw begrip ‘realistische aandachtsgebieden’. Dit
zijn die gebieden waar scenario’s met een kans van optreden van tenminste eens
in de miljard jaar ( 1O9) nog een levensbedreigend effect kunnen hebben.
In de opinie van de TVC is het duidelijk dat scenario’s met een nog kleinere kans
van voorkomen niet passen bij een proportionele investering in veiligheid.

Ter vergelijk, de jaarlijkse kans op sterven als gevolg van vliegen is groter
namelijk 1 op de 814.000, van lopen in het verkeer 1 op de 54.000, van fietsen 1 op
de 26.000.

Met andere woorden het theoretische gifwolkaandachtsgebied (gele contour) is
berekend met scenario’s met een kans op optreden van 10‘2°/jaar.
Het realistische aandachtsgebied is berekend met scenario’s met een kans op
optreden van 10’9/jaar.

Vraag 9.
De wijken Krawinkel en Lindenheuvel worden geraakt door de maatwerkzones explosie
en brandgevaar. Betekent dit dat deze maatwerk zoneringen beperkingen gaat
opleggen inzake toegelaten bewoningsdichtheid, bewoningsvormen en gebruiksdoelen?

Dit gebied wordt door de TVC aangeduid als ‘zone 1’. De visie van de TVC luidt als
volgt: “De vrijkomende/beschikbare ruimte kunnen gebruikt worden voor aan
Chemelot gerelateerde bedrijvigheid die geen extern veiligheidsrisico met zich
meebrengt. De suggestie van de TVC is om woningen binnen zone 1 op termijn te
vervangen door (kantoor)gebouwen passend bij de Chemelot waardeketen.
Nieuwbouw van woningen in deze zone moet sowieso aan stringente
voorschriften voldoen.”.
Deze visie wordt zoals vermeld bij antwoord 1 ambtelijk uitgewerkt. Op het
moment dat dit beperkingen voor wijken zou gaan betekenen worden bij de
verdere uitwerking belanghebbende betrokken.

Vraag 10.
Het toestaan van kleinere appartementen voor bijvoorbeeld, kortstondige bewoning,
seizoen werkers en arbeidsmigranten betekent een dichtere bevolkingsdichtheid in de
bestaande eengezinswoningen Deelt het College deze mening?

Ja, echter die toename is, gelet op de huidige bevolkingsdichtheid,
verwaarloosbaar.

Vraag 11.
Op welke wijze gaat de gemeente en/of de provincie de resultaten van dit rapport
kenbaar maken aan de inwoners van de wijken in alle aangeduide maatwerkzones?

De kennisgeving van het rapport en het procesvervolg heeft plaatsgevonden door
publicatie op onder meer de gemeentelijke website en via een persbericht (en
daarop volgende berichten in de media). Ook de Klankbordgroep Chemelot en alle
vertegenwoordigers van de daarin participerende wijk- en buurtplatforms hebben
het rapport ontvangen.

Als vermeld is de bestuurlijke status van het rapport op dit moment dat hiervan
kennis is genomen (als zijnde advies van de TVC). Er zal een integrale bestuurlijke
afweging plaatsvinden over de diverse aanbevelingen.
Een inhoudelijk (bestuurlijk) oordeel over het rapport is er nu dus nog niet.
Inwoners van de wijken in de maatwerkzones worden vroegtijdig betrokken bij en
geïnformeerd over besluitvorming rond de integrale bestuurlijke afweging en het
daaruit voortvloeiende convenant
.

Hoogachtend»
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen