gob online
gob sittard geleen politiek
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Flexibele woningmarkt…..hoe doen wij dat in Sittard-Geleen.

Limbricht, 12 september 2021

Betreft: een flexibele woningmarkt……JA graag

Beste heer Verheijen,

In 2016 stelde de raad de woonvisie vast. Deze beschrijft de
prioriteiten voor het wonen/volkshuisvesting voor de komende
jaren. De basis voor de woonvisie vormt de Structuurvisie Wonen
Zuid-Limburg en de Regionale Prestatieafspraken Westelijke
Mijnstreek.

In het 2e kwartaal van 2020 is de Structuurvisie Wonen
Zuid-Limburg geëvalueerd. In de evaluatie is o.a. geconstateerd
dat in Zuid-Limburg een minder sterke bevolkingsdaling heeft
plaatsgevonden dan voorzien, dat er sprake is van een zeer
omvangrijke planvoorraad voor nog te bouwen woningen en
dat de woningmarkt gevolgen ondervindt door de coronacrisis,
economische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving van de
Rijksoverheid. Aan de hand hiervan is er in 2021 de nieuwe
Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningplannen Sittard-
Geleen’ vastgesteld. De regel heeft als doelstelling dat goede
woningplannen waar dringend behoefte aan bestaat, zonder
compensatielast kunnen worden gerealiseerd. Met deze
versoepeling wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens
vanuit de samenleving om met name voor de doelgroep sociale
huur en midden huur te bouwen en de doorstroming op de bestaande
woningvoorraad te bevorderen. Dit is noodzakelijk om te voldoen
aan de veranderende behoefte bij de woningzoekenden en biedt
een kans om gelijktijdig ook leefbaarheidsopgaven op te pakken.

Allemaal mooie ontwikkelingen, echter hebben wij toch een aantal
bedenkingen. Want wonen anno nu, met lage rentes en gigantische
verkoopprijzen, dat vraag flexibiliteit. Daarnaast is open staan voor
innovatieve woonideeën goed, echter vraagt het in sommige
gevallen nogal wat van de omgeving. Ook de regelgeving van
voordeurdelers zorgt voor belemmeringen. Ouderen voorzien
hun benedenverdieping voor levensbestendig wonen, waardoor
een bovenverdieping vrij komt te staan en de woning dus
geschikt is voor dubbele bewoning, echter veroorzaakt dit
inkomensverlies. Ook ervaart men een ontbreken aan een houding
van creatief meedenken in mogelijkheden. Jongeren zijn niet
in de gelegenheid een woning te kopen. Innovatie woonconcepten
waar jongeren zich kunnen vestigen, zijn er niet.
In andere gemeenten zien we dat nieuwe woonwijken worden
gerealiseerd. Waarom niet in onze gemeente?
Nederland komt op dit moment 279.000 woningen
tekort en een huis dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te
worden. Om een goede en passende woning voor iedereen
bereikbaar te maken zullen gemeentes keuzes moeten maken.
Keuzes over WAAR wordt gebouwd, HOEVEEL er wordt gebouwd
en WELKE eisen er worden gesteld aan nieuwbouwwoningen.
De markt biedt aan om samen met de overheid voldoende
woningen in de gemeenten te bouwen, dus ook in Sittard-Geleen.
‘versnel, versimpel en verduidelijk procedures’ zijn dan ook de
letterlijke woorden van Bouwend Nederland

Al met al diverse belemmeringen, dat wat ons betreft enkele vragen
aan u oplevert:

1) Op welke manier zijn we in onze gemeente op operationele wijze
bezig om de diverse problematieken in de woningmarkt op te
lossen?

2) Wat is nodig om flexibeler en sneller te kunnen inspelen op de
wensen in de woningmarkt en dus met een kortere doorlooptijd
tot ontwikkelingen te komen?

3) De transformatie visie van atelier Romain wordt uitgevoerd.
Zijn we hier nog altijd tevreden over? Functioneert dit? Of is het
tijd voor een realistische woningvoorraad transformatie visie?

4) Bent u bereid tot vergaand faciliteren van CPO’s (collectief
particulier opdrachtgeverschap). CPO’s bouwen goedkoper en
vormen meteen een sociaal collectief van prive personen
door samen een woonblok, woonwijk of hofje te bouwen?
CPO’s zijn niet gericht op winstmaximalisatie zoals project
ontwikkelaars, maar wel op het voldoen aan de woonbehoeften van
de toekomstige bewoners/eigenaren.

5) Op 6 april 2019 stelde gob middels een art 43 vragen
inzake het gebruiken van de stimuleringsregeling ‘woonzorg
arrangementen”. In hoeverre is die stimuleringsregeling in onze
gemeente tot bloei gekomen?

Met vriendelijke groet,
Namens de gehele gob fractie