gob
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

ex art. 43 RvO inzake “Natuurbegraafplaats Danikerberg”

Geachte voorzitter,

Natuurmonumenten heeft 5 juni 2023 de procedure gestart inzake een wijziging van het
bestemmingsplan Danikerberg/Danikerbos door een officieel verzoek in te dienen bij de Gemeente
Beekdaelen tot wijziging.
Aan dit verzoek gingen bewonersavonden in Beekdaelen vooraf op 1 maart en 9 mei 2023 j.l..

De gemeente Beekdaelen heeft september 2023 de initiatiefnemer groen licht gegeven om het
planvoornemen verder uit te werken.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 23 november 2023 werden de huidige stand van zaken van de
plannen voor de Danikerberg toegelicht. Landschapsarchitecten van HeusschenCopier
Landschapskracht presenteerden het eerste globale schetsontwerp van hoe de ontwikkeling eruit kan
zien. In dit schetsontwerp werden de bouwstenen Natuurontwikkeling en -beheer, Ritueel voor
afscheid en Verbinding en zonering gecombineerd en integraal weergegeven. Op donderdagavond 14
december 2023 zal er een meedenkavond over het onderwerp “recreatie” op en rond de Danikerberg
plaatsvinden.

Omdat de Danikerberg en het Danikerbos een belangrijk recreatie en uitloop gebied voor onze
inwoners vormt, is het belangrijk de belangen van onze inwoners kenbaar te maken. De vraag of een
open begraafplaats en een intensief belopen Danikerbos en Danikerberg überhaupt samen kunnen
gaan, ligt voor op ieders tong. Kun je spelende kinderen op de Danikerberg confronteren met
begraafplekken in een natuurbegraafplaats? Gaan de vele wandelroutes geen conflicten opleveren
met rouwende nabestaanden, zijn zomaar wat vragen die te binnenschieten. Natuurmonumenten
schermt ermee dat men het bosareaal wil uitbreiden en de natuur ter plekke ‘upgraden’. Dat is
natuurlijk loffelijk maar kan niet verhullen dat een intensief recreatiegebied voor velen in Geleen, op
gespannen voet staat met de sereniteit die een dergelijke begraafplaats doorgaans kenmerkt.
Bovendien constateren wij dat de verkeersafwikkeling grotendeels (en voor het beoogde
afscheidscentrum bij Plinthos volledig) op grondgebied van Sittard-Geleen plaatsvindt.

Wij maken ons daarnaast zorgen over de mogelijke verkeersdruk op de aansluiting bij de
Beekstraat/Keldenaar, die naar verwachting flink zal toenemen.

Het is daarom van belang dat de belangen van de inwoners van Sittard-Geleen, in bijzonder die van
het stadsdeel Geleen afdoende worden meegewogen. Kunt u ons daarnaast informeren over de
vermeende aantallen van 6000 begraafplekken en een financiële opbrengst van 30 miljoen euro?

De fractie gob dringt daarom aan op een passende inbreng van B&W bij zowel Natuurmonumenten
alsook de gemeente Beekdaelen en verzoekt te overwegen zowel de raad van Beekdaelen alsook de
raad van Sittard-Geleen in positie te brengen bij het wijzigen van dit bestemmingsplan, aanpalend
aan onze gemeentegrens.

1. Is B&W bekend met bovengenoemd wijzigingsvoornemen bestemmingsplan ‘Danikerberg’ in
onze buurgemeente Beekdaelen?
2. Heeft er reeds intergemeentelijk overleg over dit voornemen plaatsgevonden? Zo niet, waarom
niet?
3. Heeft de gemeente Beekdaelen contact opgenomen met Sittard-Geleen over de mogelijke
verkeersimpact op de aansluiting bij de Beekstraat/Keldenaar?
4. Bent u het met gob eens dat een dergelijk voor onze inwoners ingrijpend besluit breed en
uitgebreid besproken moet worden?
5. Kunt u ons informeren over de precieze aantallen begraafplekken en het onderliggende
verdienmodel?
6. Op welke wijze worden de raden van Sittard-Geleen en Beekdaelen in positie gehouden bij deze
belangrijke recreatieve natuurvoorziening in beide gemeenten?

Wij gaan ervanuit dat wij op korte termijn antwoorden van u mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,
Berry van Rijswijk
Raadslid gob

Eva Janssen
Burgerraadslid gob

art43 GOB Natuurbegraafplaats Danikerberg versie 12-12-2023