gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake windmolens grensgebied Selfkant.

Geachte heer Tholen,

Op 2 februari 2024 ontvingen wij uw brief met vragen ex artikel 43 RvO met als onderwerp “Windmolens grensgebied Selfkant”. Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van de plannen van de buurgemeente Selfkant om windturbines te plaatsen aan de grens met onze gemeente?

Het college is op de hoogte van de zoektocht van de gemeente Selfkant naar locaties om windturbines te plaatsen.

Vraag 2

Heeft er inmiddels intergemeentelijk overleg over dit voornemen plaatsgevonden? Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg? Zo niet, waarom niet?

Er heeft geen intergemeentelijk overleg plaatsgevonden over de zoektocht van de gemeente Selfkant naar locaties om windturbines te plaatsen. De reden hiervoor is dat wij voor bekendmaking van dit onderzoek niet geïnformeerd zijn door de gemeente Selfkant.

Vraag 3

Is het college het met gob eens dat het dichtbij plaatsen van windturbines aan onze grensstreek ingrijpende overlast kan veroorzaken voor onze inwoners en daardoor niet gewenst is?

In het algemeen is bekend dat windturbines tot overlast kunnen leiden. De gemeente Selfkant heeft een kaart met zoekgebieden bekend gemaakt. Uit deze kaart blijkt dat de zoekgebieden niet direct aan de gemeentegrens liggen. Eventuele overlast zal, vanwege de afstand tussen het zoekgebied en de gemeentegrens, beperkt zijn.

Vraag 4

Is het plaatsen van windturbines aanpalend aan de grens in strijd met de geldende weten regelgeving?

Zolang de gemeente Selfkant voldoet aan de Duitse en Europese regelgeving omtrent het plaatsen van windturbines, is het plaatsen van windturbines langs een landgrens niet verboden. Aangezien op dit moment alleen een zoekgebied bekend is en nadere informatie onbekend is, over bijvoorbeeld het type windturbines en de hoogte windturbines, is het niet mogelijk te toetsen of voldaan wordt aan geldende regelgeving. Daarbij wordt opgemerkt dat volgens Duitse regelgeving het woon- en leefklimaat in woonkernen niet aangetast mag worden door het plaatsen van windturbines. Tussen het zoekgebied en de gemeentegrens/landgrens bevinden zich enkele Duitse woonkernen. Het woon- en leefklimaat van deze kernen mag, volgens Duitse regelgeving, niet aangetast worden. Hierdoor is het aannemelijk dat het woon- en leefklimaat in onze gemeente ook niet aangetast zal worden.

Vraag 5

Op welke wijze wordt de gemeenteraad van Sittard-Geleen geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het mogelijk plaatsen van windturbines aan de Duitse zijde van de grens?

Zodra een concreet plan ter inzage ligt zullen wij deze analyseren en de gemeenteraad hierover informeren. Voorafgaand hieraan zullen wij de gemeente Selfkant benaderen voor een gesprek.

Vraag 6

Als de windturbines er toch zouden komen is het dan mogelijk om ook onze gemeente op die energiebron aan te sluiten?

Het is niet eenvoudig een eenduidig antwoord op deze vraag te geven. Het van een Duitse producent afnemen van elektriciteit via een ‘directe’ lijn is niet bij voorbaat vanuit de wet- en regelgeving onmogelijk. De vraag moet dan beantwoord worden of het netwerk onder Duits of Nederlands regime valt. Het is ook de vraag of het voordeel dat behaald acht te worden opweegt tegen de aanzienlijke hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt. Een ‘grensoverschrijdend netwerk’ heeft al veel onderzoeken opgeleverd, ook omdat Europese/interregionale projecten hier vaak tegen aan lopen. Het onderwerp gaat overigens onderdeel vormen van de agenda van de Grenslandconferentie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake windmolens grensgebied Selfkant 21 maart 2024