politiek sittard geleen
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De Vakschool mogelijk mede een oplossing voor de arbeidsmarkt.

Limbricht, 4 juli 2021

Betreft: YS, 04-21, inzake Vakschool moet kloof op arbeidsmarkt
aanpakken

Beste heer Verheijen,

Onlangs konden wij in de krant lezen dat het college van burgemeester
en wethouders van Heerlen besloten heeft De Vakschool in Parkstad
een subsidie van 500 K te verstrekken. De gemeente geeft een deel van
het voormalige Emmacollege aan de Passartweg in gebruik.

In de Vakschool moeten mensen worden geschoold voor beroepen
waarvoor nu in de regio moeilijk personeel te vinden is. Vooral in de
bouw, techniek, logistiek en ICT-sector is het lastig om geschikt
personeel te vinden.

De organisatievorm van de Vakschool is een vereniging waarin diverse
partijen vertegenwoordigd zijn, waaronder WSP Parkstad. Andere
partijen kunnen lid worden.
De focus ligt eerst op Heerlen maar er wordt naar gekeken om dit uit te
breiden naar de regio. Het doel is om mensen met een uitkering,
jongeren die moeilijk meekomen in het reguliere onderwijs en mensen
die nu in hun baan niet op de juiste plek zijn, een beter zicht te geven op
passend werk. Er zijn duizenden vacatures in Zuid-Limburg waarvoor
bedrijven geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Het initiatief in Heerlen spreekt ons als gob fractie enorm aan want wij
weten uit navraag dat er grote problemen op de arbeidsmarkt zijn.
Vandaar dit art. 43.

Wij hebben een aantal vragen aan u:

1) Bent u op de hoogte van de plannen van de Vakschool in Parkstad?

2) Heeft u reeds contact gezocht met uw collega’s in Parkstad om u te
verdiepen in hun plannen? Zo nee, heeft u wel de intentie om dit te
doen?

3) Deelt u onze mening dat er problemen op de arbeidsmarkt zijn en dat
er een tekort is aan vakmensen?

4) Bent u op de hoogte van een hybride techniekopleider?

5) Zijn er in onze gemeente reeds stappen gezet met b.v. Dacapo college,
Vista college of anderszins om stappen te zetten in dit bestaand
probleem? Zo ja, wat zijn deze dan? Zo nee, bent u bereid om dit aan te
pakken? Zo ja, wat is er bereikt?

6) Ziet u mogelijkheden om net als in Parkstad ook fysieke invulling te
geven aan het opleiden van mensen met bestaande scholen?

7) In de Toekomstvisie 2030 komt de arbeidsmarkt en een leven lang
leren ook aan de orde. Ziet u mogelijkheden om een ontwikkelpad op te
starten met belanghebbenden (ondernemerscollectieven en onderwijs)?
Wilt u hierin faciliteren? Kunnen de Stadslabs hier op een creatieve
wijze een rol in spelen?

8) Bent u bereid om op korte termijn te onderzoeken waar behoefte en
kansen liggen? Bent u bereid om een startdocument in gezamenlijkheid
op te stellen en concreet met partijen aan de slag te gaan? Bent u bereid
de handen uit de mouwen te steken, doelen te stellen en
resultaatgericht aan de slag te gaan?

Wij vertrouwen op een beantwoording binnen de hiervoor gestelde
termijn.

Met vriendelijke groet,
Namens de gob fractie
Yvonne Salvino, fractievoorzitter