gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online
gob
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Sportplaza Het Anker wordt donderdag 24 februari besloten in de raad

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RVO inzake
de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born

Sittard-Geleen, 8 februari 2022
VERZONDEN 1 0 FEB. 2022

Geachte mevrouw Salvino-Meijer en heer Claessens,

Op 12 januari 2022 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO inzake de
stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born.

Onderstaand treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1.
Heeft de exploitant inmiddels een businessplan aan het college van B&W voorgelegd?
Indien ja, is het voorstel voorgelegd, dan wel tot stand gekomen in samenwerking of in
overleg met de gebruikers?

Afgelopen jaren is meermaals met Het Anker gesproken over hun plannen voor
vernieuwing van de accommodaties. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid
tot een businesscase van 14 september jl. waarin ook een renovatievariant is
opgenomen. Het Anker heeft hiervoor overleg gevoerd met de verenigingen en
gebruikers. In de businesscase zijn de wensen van de verenigingen apart
opgenomen.

Op basis van overeenstemming in de gesprekken met Het Anker over de verdere
uitwerking van de businesscase is een raadsvoorstel voorbereid dat inmiddels
naar de Raad is gestuurd. In dit voorstel wordt aan de raad gevraagd om in te
stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase
Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en
instructiezwemmen is uitgewerkt. In de komende tijd worden de plannen voor het
gehele complex verder uitgewerkt, samen met verenigingen.

Vraag 2.
Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van
Sportplaza Het Anker?

Voor de laatste stand van zaken verwijzen we graag naar het raadsvoorstel.

Vraag 3.
Wanneer komt de gemeenteraad in positie om een besluit te nemen over de toekomst
van Sportplaza Het Anker?

Aan de gemeenteraad is een voorstel toegestuurd ter behandeling in de Ronde
van 10 februari, en ter besluitvorming op 24 februari a.s.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

02 Brief aan MClaessens GOB iz svz ontw. Sportplaza Het Anker-getekendNN