gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Duidelijke uitleg over de plannen van Black Bear Carbon op Chemelot.

Plannen Black Bear Carbon op Chemelot

Sittard-Geleen, 23 februari 2021
VERZONDEN 2 5 FEB. 2021

Geachte mevrouw Salvino en heer Breidenbach

Door de raadsfractie van gob zijn ingevolge artikel 43 RvO vragen gesteld naar de voorgenomen oprichting van de deelinrichting “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de site Chemelot.

Vraag 1
Bent u bekend met de plannen van Black Bear Carbon op Chemelot?

Ja, sinds eind 2020 hebben wij op hoofdlijnen kennis genomen van de plannenvan rCBNL.

Vraag 2
Passen de plannen van Black Bear Carbon binnen de vergunning(en) die Chemelot heeft?

Voor de op te richten deelinrichting van rCBNL op de site Chemelot is op 18
december 2020 bij Gedeputeerde Staten van Limburg een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor onder andere de activiteiten milieu en bouwen. Deze vergunningaanvraag wordt op dit moment op haar ontvankelijkheid beoordeeld door de betrokken medewerkers van de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, namens Gedeputeerde Staten de gemandateerde uitvoerende instantie voor de vergunningverlening en handhaving. Hierbij wordt onder meer gekeken naar milieuaspecten zoals geur, geluid en luchtkwaliteit. De resultaten zijn nog niet bekend.

De site Chemelot beschikt over een koepelvergunning, de aanvraag van rCBNL zal hier aan worden getoetst en dient hier aan te voldoen.

Vraag 3
In september 2019 heeft u in antwoord op art. 43-vragen aangegeven dat een vestiging op de Chemelot-site qua vergunning uitsluitend mogelijk is indien er onderling technische, organisatorisch of functionele bindingen aanwezig zijn. Op welke wijze is er een noodzakelijk verbinding tussen Black Bear Carbon en andere bedrijven op Chemelot (oftewel, gaat Black Bear Carbon gebruik maken van stoffen die op Chemelot geproduceerd worden of gaat Black Bear Carbon stoffen produceren die door andere bedrijven op Chemelot gebruikt gaan worden)?

Deze voorwaarden zijn in het algemeen deel van de koepelvergunning
opgenomen. De technische binding zal moeten blijken uit de aansluiting op de algemene technische voorzieningen. Hierbij valt te denken aan proceswaternet, bluswaterleidingnet of restgassennet. Functionele bindingen zijn het aansluiten op de productieprocessen van de
aanwezige installaties, het inzetten van producten van de ene installatie in een andere installatie. Ook het gezamenlijke gebruik van researchfaciliteiten is een voorbeeld van functionele binding. Of, en in hoeverre sprake is van deze bindingen zal moeten blijken uit de aanvraag om vergunning. Er zal onder meer getoetst worden op het bindingsvereiste. Mocht dit bindingsvereiste in onze ogen niet voldoende aanwezig zijn, dan zullen we nagaan welke mogelijkheden we als gemeente hebben hier bezwaar tegen te maken.

Vraag 4
Indien er bij 3 geen verband is of stand-alone-vestiging elders ook mogelijk is, waarom wordt dan voor vestiging op Chemelot gekozen?

Na het carboniseerproces blijft van de ingevoerde 40.000 ton/jaar aan verkleind rubbergranulaat onder andere maximaal 20.000 ton/jaar (maximaal 45%) aan olie en maximaal 18.000 ton/jaar (maximaal 40%) aan rCB-char (koolstof) over. Deze teruggewonnen producten kunnen op termijn mogelijk aan andere deelinrichtingen op de site Chemelot worden geleverd binnen aanwezige processen (rubberproducten of krakervoeding). Dit wordt nader onderzocht, maar moet in onze ogen wel aangetoond zijn voordat vergunning wordt verleend.

Vraag 5
In Nederweert was er rondom de vestiging van Black Bear Carbon sprake van stank- en stofoverlast, zo zeer dat omwonenden meer dan 200 meldingen deden bij de provincie en destijds ook een verzoek tot handhaving indienden bij de provincie. Welke maatregelen neemt Black Bear Carbon om te voorkomen dat in Sittard-Geleen, Beek of Stein overlast ontstaat?

De overlast die in Nederweert optrad, was het gevolg van de voorbewerking (zoals het shredderen) van voertuigbanden en overige soorten rubberafval tot rubberpoeders- en -granulaten. Uit navraag blijkt dat deze overlast gevende activiteiten hier niet zullen plaatsvinden. Het te gebruiken rubbergranulaat wordt elders voorbewerkt (< 25 mm en nagenoeg staal en textielvrij) en is daardoor direct bruikbaar. Op Chemelot worden geen voorbewerkingen uitgevoerd. Ook vindt geen buitenopslag van het
rubbergranulaat plaats.

Vraag 6
Met name stankoverlast is moeilijk vast te stellen. Op welke wijze wordt geborgd dat eventuele stankoverlast te herleiden is naar de veroorzaker?

De verwachte geuruitstoot van rCBNL wordt in de voorschriften van de
vergunning vastgelegd en indien nodig gemeten.

Vraag 7
De overlast in Nederweert was zo groot dat omwonenden gecompenseerd werden voor stof- en roetschade, o m. aan kozijnen (bron: Dagblad De Limburger 19-11-2018). Kan het college bij de provincie garanties afdwingen dat er geen overlast voor omwonenden in Sittard-Geleen, Beek of Stein zal optreden?

Zie beantwoording vraag 5.

Vraag 8
Op 11 november 2019 publiceerde Dagblad De Limburger een artikel waarin werd gemeld dat het Havenbedrijf Rotterdam bekend had gemaakt dat Black Bear Carbon zich in de haven van Rotterdam zou vestigen. Waarom is die vestiging aldaar niet doorgegaan?

Er is een aantal redenen.
Voor vestiging in Rotterdam was een aparte vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Gezien de landelijke stikstofproblematiek zou dit een langdurige procedure worden, waardoor externe financiers dreigden af te haken. Binnen de aan Chemelot verleende Wnb-vergunning is deze stikstofruimte er wel.
Ook bouwt rBCNL op Chemelot een bedrijfsgebouw dat voldoet aan haar eisen en wensen, in plaats van een bestaand gebouw gebruiken.

Vraag 9
In februari 2019 is het bedrijf in Nederweert grotendeels afgebrand. Een paar weken eerder was er ook al een brand geweest bij het bedrijf. Omdat de burgemeester uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid op en buiten Chemelot vragen wij ons af op welke wijze de burgemeester is/wordt betrokken bij de brandveiligheid van de nieuwe fabriek?

De gemeente Sittard-Geleen adviseert de provincie over de brandveiligheid.
Uiteraard houden we bij dat advies rekening met de belangen van onze inwoners. Wij zullen u het advies t.z.t. doen toekomen.

Vraag 10
De provincie Limburg is vergunningverlener voor Chemelot. Heeft de gemeente Sittard-Geleen ook nog een stem hierin?

De gemeente Sittard-Geleen adviseert de provincie over milieuaspecten. Uiteraard houden we bij dat advies rekening met de belangen van onze inwoners. Dit advies zullen wij u t.z.t. doen toekomen.

Vraag 11
Waarom hebben provincie, Chemelot en Black Bear Carbon tot op heden geen ruchtbaarheid gegeven aan de komst van Black Bear Carbon naar Chemelot.

rBCNL heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan de vestiging op Chemelot omdat de externe financiering nog niet rond was.

Vraag 12
Eerder dit jaar is er ophef geweest over de vestiging van Katoennatie, nabij Neerbeek. Destijds is – in een zeer laat stadium – een informatiebijeenkomst gehouden. Kunt u aangeven wanneer en op welke wijze de omwonenden in Sittard-Geleen, Beek en/of Stein worden geïnformeerd over de gevolgen van de komst van Black Bear Carbon?

Voorafgaand aan het ter inzage leggen van de ontwerpvergunning, zal door rBCNL een informatiebijeenkomst worden gehouden.

Vraag 13
Enkele maanden geleden kondigde RWE aan dat er op Chemelot afvalplastic gebruikt gaat worden om er waterstof mee te maken. Nu blijkt er zich een fabriek te willen vestigen die autobanden gaat verbranden. Is onze voorzichtige conclusie juist dat Chemelot het afvalputje van Limburg dreigt te worden?

Volgens Gedeputeerde Staten (zaaknummer 2020-206874) is rubbergranulaat van auto- en vrachtwagenbanden geen afval. Er is dus zowel formeel als ook technisch (pyrolyse) geen sprake van de verbranding van afvalstoffen. De bij de chemisch-/fysische processen teruggewonnen stoffen, zijn geschikt voor hergebruik binnen de processen op Chemelot, dan wel vinden deze toepassing elders. Wij zullen bij de vestiging van circulaire bedrijven erop toe zien dat er een maximale synergie tussen bestaande en nieuwe bedrijvigheid is (zoals ook in de koepelvergunning is vastgelegd).

Vraag 14
In hoeverre past Black Bear Carbon in de European Circular Hub-gedachte?

De omzetting van het (nagenoeg) staal- en textielvrije verkleinde rubbergranulaat van auto- en vrachtwagenbanden naar hoogwaardige basisproducten is een volledig circulair proces. In die zin past deze activiteit binnen de European Circular Hub.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-GeIeen,