gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

College onderschrijft de noodzaak tot het behoud van spoedeisende zorg in Sittard-Geleen en zal zich hiervoor maximaal inspannen.

brief ex art. 43 RvO inzake “Houtskoolschets VWS Acute Ziekenhuis Zorg”

Sitard-Geleen, 27 oktober 2020


VERZONDEN 30 OKT. 2020


Geachte mevrouw Salvino en de heer Vroomen,


In uw brief van 4 oktober jl. vraagt u aandacht voor de landelijke discussie en daarbij behorende internetconsultatie over de houtskoolschets van het ministerie van VWS met betrekking tot acute ziekenhuiszorg. U stelt hierover een aantal vragen die wij onderstaand herhalen en beantwoorden.
Hieraan voorafgaand willen we graag het volgende toelichten.
In de houtskoolschets wordt een voorstel uitgewerkt waarbij in de toekomst een onderscheid wordt gemaakt tussen spoedeisende laag complexe zorg en spoedeisende hoge complexe zorg. In de bestuurlijke gesprekken met Zuyderland heeft het bestuur van Zuyderland toegelicht dat ook in de huidige situatie al sprake is van een verdeling tussen de spoedeisende zorg tussen Sittard-Geleen en Heerlen, waarbij de multicomplexe/
trauma zorg direct naar Heerlen gaat en niet naar Sittard-Geleen.


Vraag 1
Is B&W bekend met bovengenoemde internet consultatie ‘houtskoolschets acute zorg’en is B&W voornemens om de mening van Sittard-Geleen c.q. Westelijke Mijnstreek een inbreng in deze consultatie te doen ?

Het college is bekend met deze internetconsultatie en zal via deze
internetconsultatie zeker aandacht vragen bij het ministerie van VWS voor de situatie in Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek en daarbij met name op het behoud van spoedeisende zorg.

Vraag 2
Deelt B&W onze stelling dat behoud van SEH’s in de onmiddellijke omgeving noodzakelijk is gelet op de nabijheid van BRZO bedrijven (Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen; het betreft bedrijven die met vee I gevaarlijke stoffen werken)?


Het college deelt deze mening.

Vraag 3
Is B&W in casu de burgemeester voornemens om het voorbeeld van de 28 collega burgemeesters te volgen en in een gezamenlijke actie de zorgen in deze over te brengen aan VWS ?


De houtskoolschets is een landelijk discussiedocument. De definitieve
besluitvorming van het kabinet over de houtskoolschets en wat dit precies voor de acute zorg in onze regio zou kunnen gaan betekenen is echter nog niet helder. Keuzes op regionaal niveau zijn op dit moment niet aan de orde. Ais college van B&W vragen we aandacht voor de spoedeisende zorg in Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek op de plekken en de momenten waarop dit past binnen het proces, te beginnen met de internetconsultatie.

Vraag 4
De geboortezorg van Zuyderland is enkele jaren geleden geconcentreerd in Heerlen. Staat deze goede geboortezorg op de tocht door verdere centralisatie in Maastricht of Eindhoven?


Het kabinet zal eerst landelijk beleid c.q. kaders vaststellen alvorens op
regionaal niveau gesprekken gevoerd worden met betrokken stakeholders
over de inrichting van de regionale spoedzorg en de geboortezorg. Op basis van de uitkomst van die gesprekken worden keuzes gemaakt. Op dit moment is dat niet aan de orde. Onze inschatting is dat besluitvorming
over de inrichting van acute zorg nog lange tijd op zich zal laten wachten,
mede gezien de grote diversiteit in de opvattingen omtrent deze houtskoolschets in den lande.
Daarnaast hebben wij van Zuyderland begrepen dat er op dit moment geen
signalen zijn dat er sprake is van mogelijke centralisatie van geboortezorg
richting Maastricht of Eindhoven. Een dergelijke geografische spreiding van geboortezorg bij de huidige wettelijk vastgelegde aanrijtijden is ook welhaast ondenkbaar.

Vraag 5
Is B&W met ons van mening dat we ons als raad en B&W moeten gaan inzetten om het huidige hoge niveau van spoedeisende hulp Zuyderland Sittard-Geleen moeten behouden, door een gepaste inbreng via de internetconsultatie en de andere regionale gremia die hiervoor in aanmerking komen?


Daar is het college het mee eens, zie ook eerdere reacties.


Samenvattend en ook gezien de raadsbrede oproep aan bestuur en management van Zuyderland, onderschrijft het college de noodzaak tot het behoud van spoedeisende zorg in Sittard-Geleen zal zich hiervoor maximaal inspannen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen