gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek limburg
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake JOGG-aanpak werkt niet.

Sittard-Geleen, 19 juni 2024
VERZONDEN 20 JUNI 202

Geachte heer Claessens,

U heeft in uw brief van 15 mei 2024 (ontvangen op 16 mei 2024) vragen gesteld ex artikel 43 RvO inzake JOGG-aanpak werkt niet? Aanleiding voor uw vragen zijn een nieuwsartikel over de JOGG-aanpak. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1 Is het college op de hoogte van het recente onderzoek van het RIVM inzake de JOGG- aanpak?

Ja. Ook heeft het college kennis genomen van het artikel dat daarop volgde waarin verdere toelichting wordt gegeven door JOGG: JOGG verdedigt aanpak: ‘Er is geen alternatief’ (binnenlandsbestuur.nl).

Vraag 2 Indien ja, deelt het college de conclusies van het onderzoek van het RIVM?

De cijfers uit het onderzoek kunnen niet ontkend worden. Ook uit de GGD- monitoren blijkt dat sinds de coronacrisis minder wordt bewogen er een lichte stijging is in het aantal inwoners met overgewicht. Echter, er wordt bij beide onderzoeken alleen gesproken over bewegen van kinderen vanaf 12 jaar. Uit onderzoek van Ecsplore onder kinderen van 4 tot 12 jaar blijkt dat de motorische ontwikkeling van kinderen de afgelopen tijd is toegenomen.

De conclusies die in dit onderzoek getrokken worden, zijn wat kort door de bocht. Er kan namelijk niet zo eenvoudig worden geconcludeerd dat de JOGG-aanpak geen effect heeft. Hieronder wordt in vier punten toegelicht waarom dit niet zo eenvoudig kan worden geconcludeerd.

1. Het is niet mogelijk om een vergelijking te maken met wat er zou zijn gebeurd als de JOGG-aanpak niet was ingezet in de gemeenten die de JOGG-aanpak volgden. Mogelijk waren de cijfers in deze gemeenten dan nog veel slechter geweest. Het effect van de JOGG-aanpak in deze gemeenten is daarmee onbekend.

2. Vergelijken met gemeenten die geen JOGG-aanpak volgen is een scheve vergelijking. Van de JOGG gemeenten heeft een groter deel een lage sociaal economische status-score (SES-score) dan van de niet JOGG gemeenten. De uitdagingen in de niet JOGG gemeenten zijn dan ook minder groot. De niet deelnemende gemeenten hebben een ander startpunt, waardoor niet kan worden vergeleken op aantallen kinderen met overgewicht.

3. Het is niet duidelijk of er kan worden vergeleken met de eerste periode waarin wel positieve effecten te zien waren. In de vorige periode maakten minder gemeenten gebruik van de JOGG-aanpak (36% in 2019 vergeleken met 60% in 2023). Er wordt in het onderzoek uit 2019 niet aangegeven hoeveel er werd deelgenomen in gemeenten met een lage SES-score. Dit kan invloed hebben op de resultaten, maar dit wordt niet meegenomen of toegelicht.

4. In dit onderzoek worden overige factoren van de JOGG-aanpak zoals slaap en ontspanning niet meegenomen. Daardoor kan er geen algehele conclusie worden getrokken dat de JOGG-aanpak niet werkt, omdat het effect van de inzet op slaap en ontspanning niet is gemeten.

Wat het college betreft is de conclusie dat de JOGG-aanpak geen effect heeft dan ook te kort door de bocht. We zien dat op onze basisscholen water wordt gedronken, er watertappunten in de openbare ruimte zijn en er veel beweegaanbod is. De invloed op het beweeggedrag en de mate van overgewicht ligt echter complexer en is dus ook niet uit dit onderzoek op te maken.

Vraag 3 Is het college voornemens om naar aanleiding van de conclusies van het RIVM al dan niet te stoppen met de JOGG-aanpak? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom wel?

Het college is niet voornemens te stoppen met de JOGG-aanpak. Redenen hiervoor zijn (1) dat we wel positieve effecten zien van de JOGG-aanpak die waarschijnlijk invloed hebben op het beweeggedrag en de mate van overgewicht van onze inwoners. Daarnaast (2) moet er langdurig in de omgeving worden geïnvesteerd om daadwerkelijk effecten te kunnen zien, waardoor we ook langdurig in de JOGG-aanpak willen blijven investeren.

Vraag 4 Kan het college een verklaring geven voor het al dan niet terugdringen van overgewicht in Sittard-Geleen?

Hoewel we veel doen om overgewicht te voorkomen, nemen inwoners hun eigen beslissingen over hoeveel ze bewegen en wat ze eten. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op overgewicht en beweeggedrag. De fysieke en sociale omgeving hebben hier invloed op, maar ook de corona-pandemie die (nog steeds) effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid en het beweeggedrag
van mensen.

Vraag 5 De verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen gaat met de organisatie van JOGG in gesprek om de JOGG-aanpak te verbeteren, indien het college door wil gaan met de JOGG-aanpak gaat de gob fractie ervanuit dat de resultaten van dit gesprek worden meegenomen. Kan het college dit bevestigen?

Het college bevestigt dit.

Vraag 6 Kan het college inzicht geven in het aantal kinderen dat sinds 2015 heeft meegedaan aan activiteiten in het kader van de JOGG-aanpak? Zijn hiervan de resultaten van testen/ metingen bekend?

Alle kinderen die in Sittard-Geleen op de basisschool zitten hebben meegedaan aan activiteiten die vallen binnen de JOGG-aanpak. De JOGG-aanpak is namelijk onderdeel van het programma beweegstimulering dat op basisscholen wordt uitgevoerd. Daarnaast is er op middelbare scholen ook aandacht voor deze aanpak. Hierbij wordt vooral ingezet op doelgroepen die extra aandacht kunnen gebruiken. Momenteel intensiveren we de inzet op middelbare scholen. Op de basisscholen worden MQ-scans (motorische scans) uitgevoerd en ook de middelbare scholen kunnen hier gebruik van maken om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Ecsplore informeert de gemeente halfjaarlijks over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake JOGG-aanpak werkt niet 20 juni 2024