gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen
gob online
gob
gob politiek geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het Anker te Born…..wat is de stand van zaken?

Sittard-Geleen, 12 januari 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker

te Born, inclusief zwemvoorziening.

 

Geachte voorzitter,

Op 27 november 2020 heeft de gob fractie art. 43 RvO vragen gesteld inzake ‘de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening’. In de antwoorden op de vragen is onder andere het volgende te lezen;

Op dit moment is aan Het Anker gevraagd om in het 1e kwartaal van 2021 het businessplan voor het “nieuwe” Anker verder uit te werken, waarbij gevraagd is om ook de mogelijkheid van renovatie/vernieuwbouw technisch en financieel mee te nemen. Tevens is gevraagd om daarbij financieel te onderbouwen wat een zwembad voor doelgroep- en educatief zwemmen zou kosten. Dit laatste passend in het coalitieakkoord: “Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunen wij het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. Hierbij dient nadrukkelijk sprake te zijn van cofinanciering door particulieren en/of andere partijen. Indien via particuliere financiering op deze locaties ook recreatieve en wedstrijdzwemvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden, zijn we daar niet tegen. Gemeentelijke financiering is hiervoor echter niet aan de orde.” Primair is Het Anker aan zet. We verwachten dat de exploitant dit voorstel eerst voorlegt aan de gebruikers, alvorens dit door de gemeente wordt beoordeeld en erin het kader van die beoordeling van de plannen een gezamenlijk overleg.

In het eerste kwartaal van 2021 zal Het Anker het businessplan op bovenstaande punten verder uitwerkt hebben, waarna we streven naar besluitvorming hierover voor de zomer 2021. Voordat besluitvorming plaatsvindt zal dit ook aan de raad gepresenteerd worden.

Het is inmiddels 12 januari 2022, de gob fractie vraagt zich dan ook af of er inmiddels nieuwe ontwikkelingen zijn en heeft een aantal vragen aan het college van B&W;

  1. Heeft de exploitant inmiddels een businessplan aan het college van B&W voorgelegd? Indien ja, is het voorstel voorgelegd, dan wel tot stand gekomen in samenwerking of in overleg met de gebruikers?
  2. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van Sportplaza Het Anker?
  3. Wanneer komt de gemeenteraad in positie om een besluit te nemen over de toekomst van Sportplaza Het Anker?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Marcel Claessens                                                                Yvonne Salvino-Meijer

Raadslid gob fractie                                                          Fractievoorzitter gob