politiek sittard geleen
gob online
gob sittard
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO over De Domijnen.

Geachte voorzitter,

In november 2020 heeft adviesbureau BMC een rapport opgeleverd over de Evaluatie Cultuurbedrijf De Domijnen. De aanbevelingen uit dat rapport zijn (nagenoeg) volledig overgenomen door het college en de gemeenteraad. Aan de hand van de aanbevelingen uit het BMC-rapport en de gemeentelijke opdracht is De Domijnen (hierna: DD) aan de slag gegaan met de transitie van DD.

Dagblad de Limburger heeft op 30 december 2022 een artikel gepubliceerd waarin wordt verwezen naar een (aanvullend) rapport van BMC. In dit rapport zou melding worden gemaakt van het feit dat er op bepaalde gebieden stappen in de goede richting zijn gezet, maar ook dat er sprake is van stagnatie van de transitie en dat er sprake is van ‘hardnekkig oud zeer’ en ‘weerstand’1.

In een persbericht van DD zelf van 31 januari 2023 wordt melding gemaakt van een vernieuwde bestuursopdracht. In dat persbericht wordt verwezen naar de voortgang van de transitie.

Dagblad de Limburger publiceert ten slotte op 9 februari 2023 een artikel waarin wordt vermeld dat de Schouwburgen Sittard, Heerlen en Kerkrade een pact sluiten voor verregaande samenwerking.

gob vindt cultuur en een goedlopend en functionerend cultuurbedrijf van belang voor onze gemeente. gob is tevens van mening dat samenwerking met andere theaters een goede ontwikkeling kan zijn. Anderzijds zou gob graag zien dat de raad nadrukkelijker geïnformeerd wordt over ontwikkelingen binnen DD en dan vooral over de gevolgen van die ontwikkelingen voor DD en over de gevolgen die dit mogelijkerwijs heeft voor de relatie met de gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het cultuurbeleid, de gemeentelijke opdracht, gemeentelijke subsidies, maar ook – en niet in de laatste plaats – voor het personeel van DD.

gob heeft naar aanleiding van de in de media genoemde ontwikkelingen dan ook een aantal vragen aan het college van B&W;

1 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221230_97167512

1. Is het college bekend met de volgende stukken/rapporten en zo ja, is het college bereid deze stukken
ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

– Het rapport van BMC over De Domijnen van november 2022;
– De vernieuwde bestuursopdracht DD van januari 2023;
– De samenwerking c.q. de samenwerkingsovereenkomst tussen DD en PLT

Vooruitlopend op het verstrekken van de genoemde rapporten heeft gob al een aantal vragen over de
(gevolgen van) de transitie van DD en de samenwerking met PLT.

2. Heeft DD het college tussentijds regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang van de
transitie en geïnformeerd over de benoemde stagnatie, zodat het college ook in positie was om de
voortgang te volgen en te beoordelen en waar nodig in te grijpen of bij te sturen?

Een van de aanbevelingen uit het BMC-rapport van 2020 was om gewenste maatschappelijke effecten
vanuit de gemeente door te vertalen in concrete en heldere doelstellingen die richting en focus geven ten
aanzien van de opdracht aan DD, waarbij het cultuurbeleid van de gemeente als instrument kan dienen
om dit vorm te geven.

3. Zijn de aanbevelingen uit het rapport Evaluatie Cultuurbedrijf De Domijnen van 2020 opgevolgd en
uitgevoerd en zo ja, op welke wijze? Zo nee, is de verwachting dat dit alsnog gaat gebeuren?
4. Is er voldoende inhoud gegeven aan de samenwerking tussen DD en gemeente?
5. Is er voldoende aansluiting gevonden bij het cultuurbeleid van de gemeente?
6. Is aanpassing van het cultuurbeleid nodig om DD (verder) te ondersteunen in de transitie? Zo ja, op
welke wijze zou het cultuurbeleid dan aangepast moeten worden? Zo nee, graag een toelichting.

Een andere aanbeveling uit het rapport van 2020 is de afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie
verkleinen.

7. Is het DD gelukt om de afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie te verkleinen?
8. Heeft de stagnatie en/of de nieuwe bestuursopdracht invloed op de wijze en hoogte van
gemeentelijke subsidie aan DD?

Als aangegeven, ziet gob zeker mogelijkheden en voordelen bij een (vergaande) samenwerking met PLT.
Onduidelijk is echter of dit bijvoorbeeld financiële of personele gevolgen heeft voor DD althans het Toon
Hermans Theater (hierna: THT).

9. Past de samenwerking met PLT binnen de ingezette transitie, de toekomstvisie van DD en binnen het
cultuurbeleid van de gemeente? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom is dan toch (nu al) gekozen
voor het aangaan van een samenwerking.
10. Ligt er een business case of financiële uitwerking ten grondslag aan de samenwerking met PLT?
11. Zijn er in het kader van de samenwerking ook financiële afspraken gemaakt?
12. Zo ja, zijn er of kunnen er financiële gevolgen of risico’s voor de gemeente Sittard-Geleen ontstaan
door het aangaan van de samenwerking? En zo ja, welke?
13. Indien er financiële gevolgen zijn, zijn deze vergelijkbaar met de financiële gevolgen en risico’s van de
gemeentes Heerlen en Kerkrade die, voor zover bekend als aandeelhouders participeren in PLT en
derhalve een andere status c.q. constructie lijken te hanteren?
14. Voor zover gob bekend, is er in het verleden ook sprake geweest van een mogelijke samenwerking met het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Is er ambtelijk en/of bestuurlijk overleg met Maastricht geweest? Is een samenwerking met Maastricht al dan niet samen met PLT, dus op Zuid-Limburgse schaal, een optie?
15. Is het personeel c.q. de OR van DD betrokken geweest bij de besluitvorming over de samenwerking met PLT, bijvoorbeeld door een verzoek aan de OR om advies uit te brengen? Zo ja, hoe luidt het advies van de OR?
16. Heeft of kan de samenwerking gevolgen hebben voor het personeel van DD?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Phil Boonen
Raadslid gob-fractie

Art. 43 RvO gob De Domijnen