gob politiek limburg
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord artikel 43 vragen De Domijnen.

Geachte heer Boonen,

Op 27 februari hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over De Domijnen. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de transitie van De Domijnen en de samenwerking tussen de theaters Parkstad Limburg Theaters en Toon Hermans Theater. In onderstaande beantwoording informeren wij u over de voortgang van de transitie en de afspraken rondom de theatersamenwerking. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Is het college bekend met de volgende stukken/rapporten en zo ja, is het college bereid deze stukken ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet? – Het rapport van BMC over De Domijnen van november 2022;
– De vernieuwde bestuursopdracht De Domijnen van januari 2023;
– De samenwerking c.q. de samenwerkingsovereenkomst tussen De Domijnen en Parkstad Limburg Theaters

Het college is bekend met deze stukken.
– De opdracht voor het rapport van BMC in 2022 is niet door de gemeente verstrekt. De opdrachtgever van dit rapport is de Raad van Toezicht van De Domijnen verwijzen wij u naar De Domijnen. Indien gewenst kunnen wij uw verzoek om inzage in het rapport voorleggen aan de RvT van De Domijnen
– De vernieuwde bestuursopdracht is bijgevoegd als bijlage. De bestuursopdracht zoals geformuleerd door de Raad van Toezicht van De Domijnen is begin februari aan ons toegestuurd en in de stuurgroep vergadering besproken.
– De samenwerkingsovereenkomst tussen beide theaters is op 3 maart 2023 getekend en door de theaters aangeboden aan de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Kerkrade. De overeenkomst hebben wij bijgevoegd.

Vraag 2
Heeft De Domijnen het college tussentijds regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang van de transitie en geïnformeerd over de benoemde stagnatie, zodat het college ook in positie was om de voortgang te volgen en te beoordelen en waar nodig in te grijpen of bij te sturen?

Er vindt een periodiek stuurgroep overleg plaats waar de stagnatie aangekaart is.

Vraag 3
Zijn de aanbevelingen uit het rapport Evaluatie Cultuurbedrijf De Domijnen van 2020 opgevolgd en uitgevoerd en zo ja, op welke wijze? Zo nee, is de verwachting dat dit alsnog gaat gebeuren?

De transitie vraagt tijd. Er zijn zaken niet limitatief opgepakt en afgerond. Zodra dit helder werd hebben we nog meer de scherpte opgezocht in de stuurgroep vergaderingen. De Raad van Toezicht heeft een nieuwe bestuursopdracht geformuleerd om de transitie daadkrachtiger aan te pakken.

Vraag 4
Is er voldoende inhoud gegeven aan de samenwerking tussen De Domijnen en gemeente?

De partijen zijn positief kritisch naar elkaar en zoeken in de periodieke overleggen met directie en Raad van Toezicht de scherpte op.

Vraag 5
Is er voldoende aansluiting gevonden bij het cultuurbeleid van de gemeente?

Het cultuurbeleid dateert uit 2009 en had een blikveld tot 2018. Hoewel een groot deel van het beleid van waarde is, biedt het onvoldoende richtinggevende handvatten en is het niet meer actueel. Eén van de aanbevelingen van BMC in 2021 is om nieuw cultuurbeleid te maken, aansluitend bij de opgehaalde wensen uit de toekomstvisie. Er is inmiddels in een groeiproces een start gemaakt met een richtinggevend kader. Er zijn onder meer tientallen gesprekken met inwoners, ondernemers en culturele organisaties gevoerd. Wij zijn voornemens om rond de zomer het stuk aan de raad voor te leggen.

Vraag 6
Is aanpassing van het cultuurbeleid nodig om De Domijnen (verder) te ondersteunen in de transitie? Zo ja, op welke wijze zou het cultuurbeleid dan aangepast moeten worden? Zo nee, graag een toelichting.

Ja. Zie vraag 5. Een cultureel kader helpt als het niet uitsluitend focust op de professionele top, maar ook de basislaag en het middenveld in ogenschouw neemt. Op dit moment functioneert het culturele ecosysteem suboptimaal, waardoor ook De Domijnen niet haar volle potentie kan benutten. De blik reikt zodoende breder dan alleen het cultuurbedrijf.

Vraag 7
Is het De Domijnen gelukt om de afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie te verkleinen?

Covid-19 heeft het culturele landschap en de eigen inkomsten een stevige knauw gegeven. Dat heeft tijd nodig om te herstellen. Momenteel zijn er Planning & Control cycli met De Domijnen ingepland om tot zorgvuldige plannen te komen aangaande de meerjarige begroting. Uitgangspunt zijn landelijke benchmarkcijfers, met oog voor de lokale context.

Vraag 8
Heeft de stagnatie en/of de nieuwe bestuursopdracht invloed op de wijze en hoogte van gemeentelijke subsidie aan De Domijnen?

In basis blijft de subsidie aan het cultuurbedrijf overeind. Minder afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie, betekent niet noodzakelijk minder subsidie. Het betekent vooral minder subsidie per bezoeker. Aan De Domijnen hebben wij meer cultureel ondernemerschap gevraagd. In de nog te verlenen subsidiebeschikking nemen we prestatiegerichte voorwaarden op.

Vraag 9
Past de samenwerking met Parkstad Limburg Theaters binnen de ingezette transitie, de toekomstvisie van De Domijnen en binnen het cultuurbeleid van de gemeente? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom is dan toch (nu al) gekozen voor het aangaan van een samenwerking.

De samenwerking past binnen de transitie. Voor het publiek leidt een samenwerking tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod en dus een meer divers en herkenbaarder aanbod in regio Zuid-Limburg, en daarmee ook in Sittard-Geleen. Voor medewerkers leidt schaalgrootte tot meer kansen op specialisatie en doorontwikkeling. Voor de theaters leidt dit tot betere inzichten van de kenmerken van publieksgroepen om blijvend betere publieksstrategieën te ontwikkelen. En ieder theater kan op die wijze een eigen onderscheidend karakter ontwikkelen. De verwachting is dat dit leidt tot vollere zalen, meer aantrekkingskracht, meer mensen naar de stad en meer trots op het eigen theater.
Het past binnen de afspraken van het coalitieakkoord, uitvoeringsafspraken en toekomstvisie om een complementair cultureel aanbod te stimuleren in de regio.

Vraag 10
Ligt er een business case of financiële uitwerking ten grondslag aan de samenwerking met Parkstad Limburg Theaters?

Beide theaters hebben samenwerking getoetst op financiële haalbaarheid.

Vraag 11
Zijn er in het kader van de samenwerking ook financiële afspraken gemaakt?

In de samenwerkingsovereenkomst is een passage over de financiële afspraken opgenomen. De overeenkomst is bijgevoegd.

Vraag 12
Zo ja, zijn er of kunnen er financiële gevolgen of risico’s voor de gemeente Sittard-Geleen ontstaan door het aangaan van de samenwerking? En zo ja, welke?

Bij voortijdige beëindiging van de samenwerking door De Domijnen zullen frictiekosten bij Parkstad Limburg Theaters in beeld worden gebracht en voor rekening komen van De Domijnen. De zorgvuldigheid waarmee de samenwerking tot stand is gekomen, getuigt ons inziens dat we niet hoeven uitgaan van een voortijdige beëindiging.

Vraag 13
Indien er financiële gevolgen zijn, zijn deze vergelijkbaar met de financiële gevolgen en risico’s van de gemeentes Heerlen en Kerkrade die, voor zover bekend als aandeelhouders participeren in Parkstad Limburg Theaters en derhalve een andere status c.q. constructie lijken te hanteren?

Zie antwoord 12. De juridische constructie (al dan niet het aandeelhouderschap) heeft daar geen invloed op.

Vraag 14
Voor zover gob bekend, is er in het verleden ook sprake geweest van een mogelijke samenwerking met het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Is er ambtelijk en/of bestuurlijk overleg met Maastricht geweest? Is een samenwerking met Maastricht al dan niet samen met Parkstad Limburg Theaters, dus op Zuid-Limburgse schaal, een optie?

Sittard-Geleen werkt intensief samen met Maastricht en Heerlen binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Er vindt om de week overleg plaats, waarin ook de samenwerking tussen de theaters is gedeeld. Maastricht zit momenteel in een ander (intern verzelfstandigings)traject met haar gemeentelijke theater. We houden de deur echter graag open.

Vraag 15
Is het personeel c.q. de OR van De Domijnen betrokken geweest bij de besluitvorming over de samenwerking met Parkstad Limburg Theaters, bijvoorbeeld door een verzoek aan de OR om advies uit te brengen? Zo ja, hoe luidt het advies van de OR?

De OR heeft de samenwerkingsovereenkomst ontvangen. De OR heeft ervoor gekozen zich te onthouden van advies.

Vraag 16
Heeft of kan de samenwerking gevolgen hebben voor het personeel van De Domijnen?

De medewerkers van THT blijven in dienst bij De Domijnen. Daarmee is ook de rechtszekerheid van de medewerkers gewaarborgd. Over en weer eerbiedigen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theaters het werkgeversgezag over de eigen werknemers.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Antwoord art 43 vragen De Domijnen