gob geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Beantwoording vragen inzake fietspaden in de gemeente

Sittard-Geleen, 19 september 2022
VERZONDEN 2 2 SEP. 2022

Geachte heer Wetzels,

Wij ontvingen onlangs uw art.43 brief d.d. 4 augustus 2022 met vragen over de staat van
de fietspaden, de afhandeltermijnen van de meldingen en de te nemen maatregelen om
de fietspaden veilig te houden. Hierbij leest u onze reactie op uw vragen.

Vraag 1
Klopt het dat het college diverse klachten heeft ontvangen over de
genoemde fietspaden?

Ja, het klopt dat er omtrent de genoemde fietspaden meldingen zijn ontvangen.

Vraag 2
Klopt het dat sommige fietspaden in onze gemeente al jaren wachten op
aanpak tot herstel?

Ja, het klopt dat enkele fietspaden in onze gemeente in aanmerking komen voor
maatregelen. Er vinden doorlopend herstelmaatregelen plaats. In het verleden is
minder budget vrijgemaakt voor het onderhouden van het wegennet. Hierdoor is
er achterstand ontstaan. In 2019 is vastgesteld dat er meer herstelmaatregelen
nodig zijn om de achterstand in te lopen. De raad heeft, middels een raadsbesluit,
14 miljoen beschikbaar gesteld om middels een meerjarig programma de wegen
terug op niveau te krijgen.

Vraag 3
Kunt u een indicatie geven per genoemd fietspad van wanneer de eerste
melding is gedaan, en wanneer de herstelactie gepland staat, danwel of de paden
deel uitmaken van het programma groot onderhoud?

Meldingen:
Een indicatie geven wanneer per fietspad de eerste melding gedaan is, is erg
lastig. We ontvangen meldingen door de gehele levensduur van de wegen.
Handelen op meldingen gaat met name om situaties waarbij de veiligheid en
bereikbaarheid in het geding komt. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Om inzicht te geven over de status van de beoogde fietspaden treft u een korte
samenvatting per locatie:

De Tunnelstraat te Sittard:
De wegen voor en achter de spoortunnel zijn onlangs opgeknapt en zijn in zeer
goede staat. Onder de spoortunnel is een klein gedeelte van de fietspaden niet
hersteld. Op dit moment is er geen gevaarlijke situatie. We gaan dit in 2023
herstellen zodat de fietspaden een geheel zijn.

De Julianalaan /Sluisweg te Born:
De Sluisweg is in 2016 opgeknapt. Het onderhoud aan de Julianalaan buiten de
bebouwde kom Grevenbicht is momenteel in de voorbereidingsfase. De uitvoering
vindt uiterlijk in 2023 plaats.

De Leyenbroekerweg te Sittard:
De Leyenbroekerweg is een lange weg met vrijliggende fietspaden bestaande uit
trottoirtegels. In het verleden is onvoldoende rekening gehouden met de ruimte
die de bomen nodig hebben. De bomen zorgen voor wortelopdruk, waardoor
tegels scheef komen te liggen. De bomen in deze straat zijn onderdeel van de
primaire boomstructuur. Een boom van de primaire structuur dient in principe
behouden te blijven of wanneer dat niet mogelijk is te worden vervangen. Een
reconstructie van deze weg staat gefaseerd gepland in de periode 2028-2032. Op
basis van de laatste veiligheidsschouw zijn plaatselijke herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Dit is een doorlopend proces tot de reconstructie.

De Oude Bergerweg Einighausen:
Het rijwielpad buiten de bebouwde kom richting Einighausen is uitgevoerd in
beton. De bomenwortels zorgen voor wortelopdruk bij de voegovergangen van de
betonplaten. Daarnaast ontstaan bij grote temperatuurwisselingen krimp en
uitzetting van de platen. Met deze reden staat een inspectie van alle betonnen
fietspaden gepland waaruit het betonreparatieprogramma inzichtelijk gemaakt
wordt. Om het fietspad veilig en begaanbaar te houden zijn met name in 2021 en
2022 plaatselijke reparaties uitgevoerd. De tijdelijke maatregel bestond uit het weg
halen van de betonverharding en de ongelijkheid door middel van straatstenen uit
te vlakken.

De Wilhelminastraat te Sittard:
In eerste instantie was er onderhoud gepland via het programma groot onderhoud
wegen. Echter uit nader onderzoek blijkt dat hier een reconstructie benodigd is. In
2023 start de beginspraak het project waarin de Wilhelminastraat en de
Engelenkampstraat worden gereconstrueerd. Om de locatie veilig en begaanbaar
te houden zijn plaatselijke reparaties uitgevoerd.

Vraag 4
Mocht het groot onderhoud op deze paden niet gepland zijn op korte

termijn, kunt u aangeven of er eerst een snelle noodmaatregel kan worden getroffen,
zodat de structurele oplossing daarna binnen het programma groot onderhoud kan
worden gerealiseerd?

Geconstateerde schades worden afhankelijk van de situatie door middel van
tijdelijke maatregelen veiliggesteld. De eerste handeling is met name om de locatie
snel veilig en liefst begaanbaar te maken. Dit kan een ‘lapmiddel’ als koudasfalt
zijn. Vervolgens zal in de onderhoudsronde een kleinschalige reparatie
plaatsvinden. Deze planbare maatregel draagt bij aan het behalen van de
levensduur van het totale object en de functionaliteit die het daarin moet voldoen.

Vraag 5
Te veel snelle noodmaatregelen op een en hetzelfde pad, zijn vaker een erg dure
oplossing. Bent u ook van mening dat indien er teveel noodmaatregelen aangelegd
moeten worden, er een afweging kan worden gemaakt om de prioriteiten in het
programma groot onderhoud nogmaals te bekijken?

Uw gedachtegang is begrijpelijk, maar in de praktijk zit er een groot verschil in
voorbereidingstijd van herstelmaatregelen en projectmatige aanpak. Bij een
project moeten heel veel zaken op elkaar worden afgestemd, denk aan bewoners,
ondernemers, nutsbedrijven enzovoort. Het uitvoeren van herstelmaatregelen
vergt minder planning. Het is daarom vaak noodzakelijk om eerst
herstelmaatregelen uit te voeren om de situatie veilig te stellen.

Het maken van noodmaatregelen is om de weg op zeer korte termijn weer veilig en
begaanbaar te maken. Bij het beheren van een weg zijn een aantal uitgangspunten
van belang. Aan de hand daarvan wordt samen met mogelijk andere opgaven
gekeken welk onderhoud wanneer nodig maar ook mogelijk is, of dat het wenselijk
is over te gaan tot vervanging van de verharding. Op basis hiervan ontstaat een
meerjaren uitvoeringsplan (MUP). Voor een goede onderbouwing van een
meerjaren uitvoeringsprogramma is een prioriteringsmethodiek ontwikkeld
waarmee naast technische eisen ook maatschappelijke en bestuurlijke doelen
onderdeel zijn van de afwegingen. Het vooruit plannen van infraplannen
(projecten) geeft bewoners, ondernemers en instanties duidelijkheid over wat ze
kunnen verwachten aan groot onderhoud. Tevens maakt een MUP betere
afstemming en samenwerking met andere afdelingen en instanties mogelijk. In
deze pijler zijn de methodiek en de afwegingscriteria waarmee keuzes worden
gemaakt, vastgelegd. Het biedt hiermee het kader voor een integraal
beleidsprogramma openbare ruimte.

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Beantwoording vragen ex art. 43 RvO inzake fietspaden in de gemeente