gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Mogelijkheden tot hulp bij een eventuele scheiding….ons raadslid Marcel Claessens stelde hierover vragen aan het college.

brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente

Sittard-Geleen, 25 mei 2021

Geachte heer Claessens,

U heeft in uw brief van 29 april 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente. Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1
Is het college bekend met de handreiking “Scheiding zonder schade” van de VNG?

Ja, daarmee is het college bekend.

Vraag 2
Is het college bekend met het kenniscentra kind en scheiding, kennisplatform KEES, de scheidingsspreekuren en het scheidingsloket?

Ja, daarmee is het college bekend.

Vraag 3
Hoe kunnen ouders en kinderen te weten komen waar ze terecht kunnen voor hulp bij scheidingen? Ziet het college hier een rol weggelegd voor de gemeente? Indien nee, waarom niet?

Ouders kunnen via diverse bronnen informatie vinden over hulp bij scheiding.
Naast de door u genoemde website www.opqroeienin046.nl, zijn er onder meer www.iuridischloket.nl (voor juridische informatie), diverse websites van mediators en advocaten (bemiddelen tussen ouders, c.q. verlenen juridische hulp), http://scheidinqscafezuidlimburQ.nl (voor lotgenoten) en de Kinder- en

jongerenrechtswinkel Limburg (voor kinderen van ouders, die gaan scheiden).
Ook geeft Partners in Welzijn, bijvoorbeeld via de Sociale Pleinen, informatie over scheiden en de gevolgen daarvan.
Het college ziet hierin een rol voor de gemeente en subsidieert daarom een aantal van de genoemde informatiebronnen. Het is aan de organisatie achter/eigenaar van de informatiebronnen om deze (communicatief) onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

  1. Indien er door de gemeente geen ondersteuning wordt aangeboden is het college bereid om te bezien welke ondersteuning aangeboden zou kunnen worden op basis van de voornoemde voorbeelden? Indien nee, waarom niet?

Het college biedt onze inwoners reeds op diverse manieren en in diverse fasen van een scheiding hulp en ondersteuning.

Bij relatieproblemen:

Maatschappelijk werkers ondersteunen ouders met (ernstige) problemen in onderlinge gezinsrelaties, maken oorzaken inzichtelijk en bedenken samen oplossingen voor onderlinge problemen.

Stichting Buurtgezinnen ondersteunt kwetsbare gezinnen.

Reset de keten: preventief programma voor multiproblemgezinnen dat is
gespecialiseerd in hulp bij relatieproblemen.

Schoolmaatschappelijk werkers ondersteunen kinderen en jongeren bij
relatieproblemen (van hun ouders)

Bij een scheiding:
Kinderen in een echtscheidingsituatie (KIES-groepen): voor kinderen die te
maken hebben met ouders in echtscheidingssituatie en die behoren tot een
hoog-risicogroep. Kies-programma maakt kinderen sterker, leert ze beter voor zichzelf te zorgen en niet verstrikt te raken in loyaliteitsconflicten. Kies wordt uitgevoerd door PIW en Zuyderland J-GGZ.

Praktijkondersteuners jeugd (POH-J), ondersteunen/begeleiden kinderen van ouders in scheiding.

Reset de keten, preventief programma voor multiproblemgezinnen, dat ook is gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingen.

PIW ondersteunt en begeleidt ouders en kinderen bij een scheiding.

Na de scheiding:
Begeleide omgangsregeling (BOR)(niveau 1): ondersteunt gescheiden ouders
met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die problemen hebben bij het maken en uitvoeren van afspraken over de omgangsregeling. Het ondersteunt bij het realiseren van een duurzame relatie/omgang tussen het kind en de uitwonende
ouder. Een getrainde vrijwilliger van Humanitas voert deze begeleiding uit.

BOR (niveau 2 en 3): ondersteunt gescheiden ouders met kinderen die
problemen hebben bij het maken en uitvoeren van afspraken over de
omgangsregeling. Het ondersteunt bij het realiseren van een duurzame
relatie/omgang tussen het kind en de uitwonende ouder. Een professional vaneen jeugdhulpinstelling voert deze begeleiding uit.

Kinderen uit de Knel: professioneel aanbod voor zware echtscheidingsproblematiek uitgevoerd door Zuyderland en Amacura.

Overig jeugdhulp aanbod. Er zijn gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die
gespecialiseerd zijn in echtscheidingsproblematiek, maar ook andere
jeugdhulpaanbieders helpen bij dit soort problematieken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen