gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Aanpak voor verkeersveiligheid en overlast parkeerplaats Danikerbos.

Artikel 43 RvO vragen inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden

Sittard-Geleen, 27 juli 2021

VERZONDEN 2 9 juli 2021

Geachte mevrouw Wijnen,

Op 26 mei hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over

‘(verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden’.

Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen aan-

Vraag I

Is het College het met ons eens dat de veiligheid en verkeersveiligheid op die plek, op korte termijn, dient te worden verbeterd?

Met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn we van mening dat er geen sprake is van een situatie die op korte termijn moet worden verbeterd. Wel zullen wij de weg visueel versmallen door het aanbrengen van fietssuggestiestroken.

Vraag 2

Is het College bereid om te zoeken naar een oplossing om deze straat verkeersveiliger te maken?

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3

Is het College bereid om te onderzoeken of verkeersdrempels vanaf de spoorwegovergang tot aan de parkeerplaats een oplossing kunnen bieden om de hoge snelheden af te remmen?

Nee, de wegvaklengte tussen spoor en parkeerterrein is zo klein dat een snelheidsremmer hier niet wenselijk is.

Vraag 4

Is het College bereid om te kijken of de verlichting in de avond en nachtelijke uren voldoende is om de veiligheid te. waarborgen van voetgangers en fietsers?

Er zijn nu geen meldingen en/of verzoeken vanuit veiligheid en/of handhaving waardoor aanvullende maatregelen rondom verlichting niet nodig zijn.

Vr.aag 5

Is het College bereid. om te kijken naar een oplossing, inzake het. op drukke dagen veelvuldig parkeren in de bermen langs deze weg waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, wellicht dooreen eenzijdig parkeerverbod in te stellen?

Wij zullen de situatie ter plekke gaan monitoren. Afhankelijk van de resultaten hiervan kan worden gekeken naar invoering van een parkeerverbod en/of het aanbrengen van obstakels in de bermen.

Vraag 6

Ten tijde van de lockdown hingen er camera’ s en was de overlast vele maten minder. Is het college bereid om te bezien of het hangen camera’s bij de parkeerplaats mogelijk is?

Kort vooraf en tijdens de jaarwisseling is als onderdeel van hét vuurwerkproject een mobiele camera geplaatst op de parkeerplaats Ten Eysden om het Vuurwerkverbod, dat destijds gold, te handhaven. Daarnaast is in verband met het naleven van coronamaatregelen de parkeerplaats tijdelijk afgesloten geweest en zijn tijdelijk parkeerverboden ingesteld aan weerszijden van de weg. In deze periode hebben we enkele meldingen van verhoogde parkeerdruk in de aangrenzende woonwijk ontvangen, echter dit is niet meer van toepassing. Er zijn verder geen andere meldingen binnengekomen die om ingrijpende maatregelen vragen. Het inzetten van cameratoezicht is een uiterste middel. Dat betekent dat er eerst minder ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen om het gewenste doel te bereiken. Wanneer die maatregelen niet het gewenste doel bereiken kan door de burgemeester de afweging worden gemaakt om (mobiel) cameratoezicht in te zetten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.