gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoorden van het college inzake incident met longtail avation vliegtuig.

brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig”

Sittard-Geleen, 18 maart 2021

Geachte heer Vroomen ,

Op 23 februari 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over het incident met Longtail Avation vliegtuig. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar volgens u ook bij inwoners van Sittard-Geleen die onder de aanvliegroute wonen, heeft dit gevoelens van onrust veroorzaakt en waren aanleiding om bij uw fractie signalen af te geven .

Als college willen wij u over het volgende informeren. De afdeling
luchtvaarttoezicht binnen de nationale politie en de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OW) zijn onderzoeken gestart naar het incident in Meerssen. De OW is een verkennend onderzoek gestart, wat inhoudt dat onderzoekers de feiten verzamelen om te bepalen of er een uitgebreid onderzoek nodig is. Daarvoor gaat de OW gesprekken aan met de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten en de luchthaven. Verder is de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL T) toezichthouder en verantwoordelijk voor de handhaving bij het overtreden van de regels voor de luchtvaart. In afwachting van de aanbevelingen die uit de onderzoeken volgen, treft u hieronder onze antwoorden aan.

Vraag 1
Bent u reeds op de hoogte van het feitenrelaas betreffende dit specifieke incident ? Zo niet: wanneer verwacht u op de hoogte gesteld te worden m .b.t. het feitenrelaas en daarin beschreven risico’s voor de bewoners en omgeving?

Ja, het college is over het ongeluk door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) geïnformeerd. De VRZL evalueert de door haar uitgevoerde incidentbestrijding en de preparatie op de incidentbestrijding. Daarbij wordt uitgegaan van het op te stellen feitenrelaas. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg geeft aan dat de doorlooptijd circa 13 weken is.

Vraag 2
In hoeverre acht u het voorstelbaar dat een soortgelijk incident bij opstijgen in noordelijke richting van Sittard-Geleen of dalen uit de richting Sittard-Geleen zich kan voordoen? Wat is het huidige risicoprofiel en in hoeverre dient het risicoprofiel naar aanleiding van dit incident bijgesteld te worden?

Bij opstijgen wordt niet over stedelijk gebied gevlogen. Alleen bij landingen wordt zowel over Maastricht als over Sittard-Geleen gevlogen. Het vigerende Provinciaal Risicoprofiel is in juni 2019 door het algemeen bestuur van de VRZL vastgesteld. In dit provinciaal risicoprofiel is onder andere aandacht besteed aan incidenten met vliegtuigen. Onder punt 5. 7 is het incidenttype “Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein” beschreven met een bijbehorende impactbeoordeling. De VRZL heeft geen indicatie gekregen dat het incident boven Meerssen afwijkt van het scenario in het provinciaal risicoprofiel. Zoals in de inleiding aangegeven zijn er momenteel onderzoeken gestart naar het incident in
Meerssen. In afwachting van deze onderzoeken is aanpassing van het risicoprofiel vooralsnog niet noodzakelijk.

Vraag 3
Het is bekend dat alleen vliegveld MAA als enige vliegveld van Nederland nog open is voor dit soort oudere toestellen. Op welke wijze kan de gemeente Sittard-Geleen bewerkstelligen dat MAA gelijk getrokken wordt met de andere vliegvelden in Nederland waardoor dit soort vliegtuigen MAA niet meer kunnen aandoen en veiligheids- en milieurisico’s niet meer aan de orde zijn?

Uw stelling dat vliegveld MAA het enige vliegveld is met dergelijke toestellen, is niet juist. De Boeing 747-400 wordt nog steeds ingezet voor luchtvracht, ook voor vluchten van en naar andere luchthavens in Nederland en Europa. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL T) houdt toezicht en handhaaft bij het overtreden van de regels voor de luchtvaart. De gemeente Sittard-Geleen is in deze dus niet verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en afspraken rondom vliegtuigen. Vliegtuigen hebben ongeacht de leeftijd een zeer strakke onderhoudsplanning, juist ten behoeve van de veiligheid. Dit wordt ook bevestigd door expert en voormalig piloot Benno Baksteen. Hij zei recent in de Limburger over het vliegen met oude toestellen: “je kunt er zeker mee vliegen. Vliegtuigen hebben hele zware onderhoudsschema’s. De normen zijn streng. Ouderdom zegt weinig”.

Vraag 4
Op welke wijze denkt u de ontstane onrust gevoelens bij de inwoners van Sittard-Geleen te kunnen wegnemen, middels voorlichting of op andere wijze?

De signalen van ontstane onrust zijn bij het college niet bekend. Vanuit
risicocommunicatie wordt er intensief samengewerkt met VRZL om op voorhand zoveel mogelijk informatie te verschaffen over (eventuele) risico’s op en rondom vliegvelden. Op de website van luchthaven MAA is inmiddels een video verslag van een informatiesessie terug te kijken. Zodra er gevoelens van onrust gesignaleerd worden, zal hier door middel van communicatie op ingespeeld worden, bijvoorbeeld door gebruik van het video verslag.

Vraag 5
Is het College met ons van mening dat de inwoners door de gemeente op zeer korte termijn nader geïnformeerd hadden kunnen worden als de door de gob-fractie voorgestelde ‘Gemeentelijke communicatie-app SG’ beschikbaar zou zijn geweest?

De gemeentelijke website wordt als basis gebruikt voor de communicatie naar inwoners toe. Zodra informatievoorziening aan de orde is, wordt dit via de website gecommuniceerd. Afhankelijk van de communicatiestrategie, worden ook middelen zoals sociale media of persberichten ingezet. Indien er een incident plaatsvindt dat opgeschaald wordt via de GRIP-structuur, is VRZL verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. Het college is van mening dat een gemeentelijke communicatie app hier niets aan zal toevoegen.

Vraag 6
In hoeverre is het noodzakelijk om de recente MKBA van Van Geel aan te vullen door toevoeging van een risicoparagraaf? Op welke wijze kan de gemeente deze bijstelling bepleiten bij het bevoegde gezag?

De risico’s van externe veiligheid worden niet in een MKBA afgewogen. De
luchthaven zal bij de aanvraag voor een luchthavenbesluit moeten aantonen dat de luchthaven binnen de geldende wettelijke normen kan (blijven) opereren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal als bevoegd gezag dit aspect afwegen en daarover een besluit nemen. De gemeente heeft in het kader van die procedure het recht om een zienswijze in te dienen. In afwachting van de eerder genoemde onderzoeken van de OW en de afdeling luchtvaarttoezicht binnen de nationale politie ziet het college op dit moment nog geen aanleiding om te bepleiten dat een risicoparagraaf toegevoegd moet worden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen