gob sittard
gob geleen
gob
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Opvang problematiek dak- en thuislozen.

Sittard-Geleen, 11 Augustus 2020

                  Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Opvang problematiek

                 Geachte voorzitter,

Zeer recentelijk bereikten gob klachten van bewoners flats Engelenkampstraat dat dak- en thuislozen zich met regelmaat op hun privé terrein begeven, die door de bewoners op vriendelijke wijze telkens aangesproken worden.  Lastiger zijn de dealers die op de parkeerplaats verkeren. Dit alles in samenhang met in auto’s gesignaleerde slapende personen draagt dit bepaald niet bij tot het woongenot ter plaatse.

De wijkagent is op de hoogte gesteld.

Zoals u bekend hebben enkele bewoners zich gewend tot de krant en middels dat kanaal hun beklag gedaan en zijn in dat artikel enkele veronderstellingen geuit ten aanzien van de oorzaken van bovengeschetst probleem.  Door het raadlid mevr. Kauffman zijn hierover reeds vragen gesteld, als gob hebben we aanvullende vragen.

Graag zou de fractie gob binnen de daarvoor gestelde termijn art 43, van B&W willen weten:

  • Is B&W op de hoogte van de bovenvermelde klachten van de bewoners Engelenkampstraat ?
  • Welke maatregelen zijn of worden genomen op korte termijn de ervaren overlast aan de Engelenkampstraat te verminderen of zelfs op te heffen.  In geval dit op korte termijn niet mogelijk is, wat is de oorzaak dat u niet tot snelle acties kunt overgaan ?
  • Welke achterliggende oorzaken ziet B&W die de problematiek veroorzaken ? Is de sluiting van de opvang ‘bie Zefke’ ivm Corona de aanleiding voor de problematiek of zijn er nog andere maatschappelijke factoren die een rol spelen ?
  • Trekken Moveoo en de Gemeente Sittard-Geleen inmiddels samen op om deze problematiek het hoofd te bieden ?  Welke gezamenlijke acties zijn voorzien om nog vóór het herfst en winterseizoen in een adequate voorziening te kunnen voorzien?

In 2016 stelde de gemeenteraad in het kader van de transformatie de beleidsnota ‘Hallo 2020’ vast, waarin als leit-motiv ‘mensen in hun eigen kracht zetten’ en zoveel mogelijk zelfstandigheid vragen. Dit gold en geldt ook voor mensen met een psychische aandoening(en).

Anno 2020 kunnen we constateren dat het aantal dak- en thuislozen én het aantal ‘verwarde personen’ ofwel ggz-patienten toeneemt, ook in onze gemeente.

Graag zou gob van B&W willen weten:

  • Is het destijds geformuleerde ‘leit-motiv’ nog uitvoerbaar/houdbaar met name in relatie tot de ggz-problematiek en verslavingzorgbehoeftigen ?  Zo nee: Is B&W van plan om het vastgesteld beleid mbt deze doelgroepen aan te passen, zodat een humane en meer beheersbare situatie kan ontstaan met inbegrip van de noodzakelijke Corona maatregelen ?
  • Het ligt in de lijn van verwachting dat vanwege Corona het aantal personen met psychische nood toeneemt (vanwege overlijden van naasten, zelf langdurig ziek, depressiviteit vanwege verminderde sociale contacten).  Is dit inmiddels zichtbaar in het beschikbare cijfermateriaal ? Hoe gaan we ons als gemeente op deze te verwachten problematiek inrichten en toerusten ?
  • Zijn deze dak- en thuislozen in zicht bij de gemeente ? (immers ze hebben geen vast adres en doorgaans niet via de gemeentelijke basisadministratie bekend).   Zo niet: wat gaat de gemeente doen om betrokkenen ‘aan te haken’ bij de gemeente en te helpen in hun moeilijke situatie ?

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie

       Fred Vroomen