gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen
gob online
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het proces inzake gemeenschap accommodatie Het Klaverblad te voortvarend.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021
VERZONDEN 0 7 JULI 2021

Geachte mevrouw Salvino en heer Claessens,

Op 1 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake
’toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad’. Hieronder treft u onze antwoorden op uw
vragen aan.

Vraag 1
Kan het college aangeven waarom er t.a.v. Einighausen, vooruitgelopen wordt op de
nadere besluitvorming over gemeenschapsaccommodaties/ontmoetingsplekken in het
hele cluster Einighausen, Guttecoven en Limbricht?

In het raadsvoorstel ‘Huisvesting basisschool de Leeuwerik en
gemeenschapshuis ’t Klaverblad, Boschweg 70-72 Einighausen’ is een korte
doorkijk naar de stand van zaken met betrekking tot de perspectieven van de
overige accommodaties in het cluster Einighausen – Guttecoven – Limbricht
geschetst. Het totaalbeeld van het cluster – waarin het voor maatschappelijke
activiteiten in de diverse beleidsvelden gebruikt vastgoed, van marktpartijen zowel
als van de gemeente, in onderlinge samenhang wordt bekeken – is nog niet
gereed en aan de raad gepresenteerd. Conform de door de raad aangescherpte
kaders duurzame accommodaties en in de geest van deze aanscherping vormde
de uitbreiding van de basisschool het momentum voor concrete toepassing
daarvan.

Vraag 2
Hoe kan het college motiveren dat het alternatief plan waar de school en Het Klaverblad
het over eens waren en dus draagvlak voor is, van hand is gewezen?

Bij raadsbesluit van 15 december 2020 ‘Procesvoorstel uitwerkingsplan duurzame
accommodaties’ wordt gesproken over het geschetste perspectief per
accommodatie als vertrekpunt voor een op overeenstemming gerichte dialoog. Oit
uitgangspunt moet worden afgewogen met de andere uitgangspunten. Een
daarvan is het streven naar multifunctioneel gebruik van ruimtes, waardoor een
betere bezetting en efficiencyvoordeel ontstaat. Een ander uitgangspunt is dat in
een cluster naast een gemeenschapshuis diverse ontmoetingsplekken zijn
voorzien met een beperkter voorzieningenniveau maar nog steeds een adequate
accommodatiesubsidie. Draagvlak is dus niet het enige criterium dat geldt, maar
ook de kaders van het accommodatiebeleid moeten worden meegenomen in de
afweging. Een onderlinge weging van uitgangspunten heeft tot het uiteindelijke
collegebesluit geleid. Uiteraard kan de raad, gelet op het stadium waarin het
proces rond het accommodatiebeleid zich bevindt, een andere afweging maken.

Vraag 3
Is het waar dat er ambtelijke overeenstemming was over dat alternatieve plan?

Het is onjuist dat op ambtelijk niveau van overeenstemming met het alternatieve
plan sprake was. Ambtelijk is aangegeven dat vanuit breder perspectief naar de
accommodatie diende te worden gekeken, waarbij het aan het college dan wei de
raad is om een besluit te nemen om met een voorstel / plan al dan niet in te
stemmen.

Vraag 4
Is het college het met ons eens dat NIET onder multifunctioneel gebruik wordt verstaan
dat verschillende gebruikers de activiteiten van elkaar kunnen verstoren door tijdens een
activiteit van een andere gebruiker dezelfde ruimte te betreden als doorgang?

Multifunctioneel gebruik is eerder omschreven als samenwerking tussen
gebruikers met het oog op een optimale bezetting van accommodaties. Een
multifunctioneel gebouw dient meerdere functies en kan huisvesting bieden aan
veel activiteiten, waardoor er ook een hoge bezettingsgraad ontstaat. Het gaat
erom dat de partijen die in een gebouw gehuisvest zijn, niet alleen samenwerken
maar ook ruimten gezamenlijk gebruiken. Het gebruiken van een ruimte als
doorgang naar een andere ruimte valt daarmee niet onder de definitie van
“multifunctioneel”, maar afspraken over het gebruik als doorgang kunnen
uiteraard wei worden gemaakt (ook in alternatieve plan aan de orde). Door een
goede afstemming van de achtereenvolgende en slechts in beperkte mate met
elkaar samenvallende activiteiten verstoren de diverse gebruikers elkaars
activiteiten niet of nauwelijks.

Vraag 5
Door Het Klaverblad is aangegeven dat de nieuw geplande opslagruimte weliswaar qua
m2 hetzelfde is, maar door de L-vorm aanzienlijk minder functioneel te gebruiken is. Wat
is de mening van het college over de functionaliteit van deze opslagruimte?

Het college is van mening dat de nieuwe berging functioneel is voor de te
realiseren opslag.

Vraag 6
Wat dient te worden verstaan onder een ontmoetingsruimte als bedoeld in het
accommodatiebeleid en welke oppervlakte en functionaliteit wordt daaraan toegekend?

Een ontmoetingsplek is nog niet nader gedefinieerd. Vooralsnog wordt daaronder
verstaan een plek voor sociale ontmoeting, die kleinschalig is dat wil zeggen geen
grote horecafunctie kent. Ook is het voorzieningenniveau van de accommodatie
beperkter vergeleken met een gemeenschapshuis, bijv. een zaal zonder
podiumfunctie, geen ‘doos in een doos’-constructie.

Vraag 7
Is er al meer zieht op een subsidieregeling voor ontmoetingsruimten?

Net als een omschrijving van een ontmoetingsplek is ook een adequate subsidie
voor ontmoetingsplekken nog onderwerp van onderzoek.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen