gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging
gob
gob sittard
gob online
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

art. 43 RvO inzake Stimulering Jonge Gezinnen.

Geachte voorzitter,

In de recent besproken Woonvisie werd in de toelichting gesteld dat de krimp in Limburg en ook in onze gemeente een voortschrijdend fenomeen is en dat aanpassing van het woningbestand derhalve ook in onze gemeente gewenst is.

Zoals betoogd door ons burgerlid Vroomen in desbetreffende ronde, zijn naast aanpassen aan deze trend ook maatregelen voorstelbaar die een stimulans kunnen zijn voor het gaan wonen in Sittard-Geleen en mensen verleiden, bijvoorbeeld vanwege een gezinsvriendelijke omgeving.

In het kader van de economische bedrijvigheid is het belangrijk dat Limburg en zeker Sittard-Geleen de meest gezinsvriendelijke streek wordt, om zodoende schaars technisch en logistiek personeel te verleiden om hier te komen wonen en leven. Zo kan dit onder andere de bemensing van de Chemelot Circular Hub en andere lokale MKB-initiatieven bevorderen en bijdragen aan het succes.

Vanuit milieutechnisch opzicht is het dan van belang dat deze jonge gezinnen dichtbij hun werkplek kunnen wonen, leven en recreëren, zodat e.e.a. bijvoorbeeld per fiets bereikbaar blijft.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het krantenartikel in De Limburger van 14 augustus, het faciliteren van jonge gezinnen aanstipt.

Wij voegen daaraan toe het stimuleren van binnenlandse én Europese arbeidsmigratie van gezinnen. Dat aspect heeft in het verleden de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek een grote positieve sprong laten maken om onze mijnen te laten floreren en heeft een kleurrijk palet aan positieve culturele inbreng opgeleverd. Wij stellen voor om actief hiervan werk te gaan maken. Nieuwe mensen en gezinnen brengen nieuwe inzichten en nieuwe ideeën en initiatieven voort. Noodzakelijke elementen om onze economische doelen van positieve brandstof te blijven voorzien.

De winst van dit alles zou kunnen zijn dat we in plaats van krimpmaatregelen, die van nature een meer defensief karakter hebben, kunnen in zetten op wijzigingsmaatregelen, die van onze wijken en voorzieningen gezinsvriendelijke, zoniet de meest gezinsvriendelijke in Limburg kunnen maken en door de gemêleerde samenstelling van onze samenleving interessant om in te verblijven. Immers voor iedereen is er dan een herkenbare voedingsbodem. Wij zijn van mening dat de krimp hierdoor gepareerd kan worden en omgezet naar een positief ombouwscenario op weg naar de meest gezinsvriendelijke gemeente in Limburg. Dat zal de economie van Sittard-Geleen en Limburg ten goede komen.

Graag zou de fractie gob binnen de daarvoor gestelde termijn art 43, van B&W willen weten:

  1. Onderschrijft B&W bovenstaand inzicht ? Zo niet, welke nuances zou B&W in deze visie willen aanbrengen ?
  • Welke mogelijkheden biedt het huidige beleid om over te gaan tot het stimuleren van de gezinsvriendelijkheid in onze gemeente ?
  • Op welke wijze kunnen B&W en de gemeenteraad samen vorm geven aan bovengenoemd streven ? Zijn er naast de klassieke benadering (B&W doet voorstel en raad reflecteert daarop) andere aanpakken mogelijk om tot creatievere en vooral snellere invulling van het daartoe noodzakelijke beleid te komen.
  • Gezinsvriendelijkheid vraagt ook om de maximale inzet van mannen én vrouwen: Welke maatregelen (bijv. voorlichting, cursussen baby en kleuterverzorging, etc). zijn in dit kader voorstelbaar om mannen te stimuleren om meer gelijkelijk deel te nemen aan de opvoeding van hun kroost, zodat de mannen én vrouwen beiden op evenwichtige wijze kunnen deelnemen aan werk buitenshuis maar zeker ook de opvoedingstaken.
  • Past het gezinsvriendelijk maken in Sittard-Geleen bij het beleidsvoornemens van de Provincie en kan dit beleid in plekje krijgen in het Bestuursakkoord (wij denken aan de meest gezinsvriendelijke en arbeidsvriendelijke gemeente in Limburg te worden) ?
  • Zijn er mogelijkheden om tot een integrale aanpak te komen mbt gezinsvriendelijkheid als paraplu voor de beleidsgebieden ‘Wonen, Werken, Leefbaarheid, Jongeren- én Seniorenbeleid (Inclusief Beleid), Economie.

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie Fred Vroomen

Raadslid/Fractievoorzitter Yvonne Salvino-Meijer