gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ernstige signalen van overlast in Holtum.

Beste heer Verheijen,

Onlangs heb ik, namens onze fractie, een gesprek gehad met inwoners
van Holtum. Zij zijn de direct omwonenden van het daar gevestigde
bedrijf Ekompany.
De hoofdactiviteit van dit bedrijf is het bewerken van
specialty kunstmeststoffen. Dit betreft in het bijzonder het coaten van
kunstmeststoffen en mengsels hiervan. Daarnaast worden de gecoate
producten gemengd met andere (wel en niet gecoate) kunstmestkorrels.
Door deze bewerkingen zal de eenmaal toegediende meststof
minder snel oplossen en wordt het vrijkomen van nutriënten meer
afgestemd op de behoefte van de plant. Dit alles kunt u nalezen in de
omgevingsvergunning met dossiernummer OM12.0550.

De omwonenden hebben al diverse malen (en dit is zacht uitgedrukt)
aangegeven overlast te ondervinden van geur en lawaai. Ik gaf al aan
dat diverse malen, zacht uitgedrukt is en dat maakt wellicht ook dat
de inwoners het melden ‘moe’ zijn en er geen vertrouwen meer in
hebben dat er met hun stem wat gedaan wordt. In het kader van het
BAK met de provincie is er geïnventariseerd welke maatregelen genomen
zouden kunnen worden om de leefbaarheid in Holtum te verbeteren.
De aanpak van de overlast van Ekompany is daar maar heel kort aan
bod gekomen. Niet omdat het er niet meer is, maar omdat er geen
geloof meer is dat er wat mee gedaan wordt. Dit zijn de woorden van
mensen die hier al jarenlang voor strijden maar ook van jonge
gezinnen, die minder lang in deze omgeving wonen.

Ik vraag u dan ook vriendelijk om voor deze omwonenden een aantal
zaken te onderzoeken, en de omwonenden hier ook bij te betrekken.

1) Op blz.12 van genoemd dossier is er een passage over geur. De
productie en opslag zouden volledig inpandig plaatsvinden.
De aanwezige stoffen en het productieproces zouden niet tot
geuremissie leiden. De omwonenden ervaren dit wel, en niet alleen
bij Noordenwind of Noordwestenwind. Bent u hiervan op de hoogte
en wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn?

2) Op blz. 15 van genoemd dossier is aangegeven dat er bij dit bedrijf
een centraal registratiesysteem aanwezig moet zijn. Dit systeem
dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder het
registreren van klachten van derden omtrent milieuaspecten en de
daarop ondernomen acties. Bent u hiervan op de hoogte en hoe
wordt hier in de praktijk mee omgegaan? Worden deze gegevens
door handhaving jaarlijks opgevraagd? Welke opvolging wordt
er gegeven aan mogelijke klachten?

3) Op blz. 21 van genoemd dossier kunnen we lezen dat er binnen
3 maanden na in het gebruik nemen van de blower ten behoeve
van het pneumatisch transport, ter plaatse een geluidsmeting
moeten worden verricht. Heeft deze plaatsgevonden? De resultaten
dienen bekend te zijn bij bevoegd gezag. Graag ontvangen wij
hiervan een afschrift.

4) De omwonenden geven aan dat er verdacht veel mensen in deze
omgeving te maken hebben of te maken hebben gehad met kanker.
Zij maken zich ernstig zorgen of er mogelijk een connectie is met
het gevestigde bedrijf Ekompany. Op blz. 25 van dit dossier is
te lezen dat er in het laboratorium een register aanwezig dient
te zijn met o.a. gegevens als gevaarlijke stoffen. Is dit register er?
Bent u op de hoogte van de vele kankergevallen in deze omgeving
en welke mogelijkheid is er om wel of niet vast te stellen of er
een relatie is met dit bedrijf?

5) Bent u bereid om met de omwonenden, de uitvoeringsdienst en
met het bedrijf in gesprek te gaan en vervolgafspraken te maken,
wat mogelijk kan leiden tot wederzijds begrip? Kan de
Parkmanagementorganisatie hier mogelijk een rol in spelen
en mogelijk tijdens de KVO’s op dit terrein aandacht hebben
voor deze kwestie. De omwonenden hebben behoefte aan
preventieve acties. Dit is wellicht 1 mogelijkheid.

Leefbaarheid en economische bedrijvigheid zijn twee belangrijke
kernwaarden voor onze gemeente. Soms ontstaat er een spanningsveld
en is de balans er niet. Het is dan zaak om evenwicht te
brengen in de situatie.

Wij stellen een beantwoording binnen de hiervoor geldende termijn
zeer op prijs en vertrouwen op een interactie van uw zijde met de
omwonenden.

Met vriendelijke groet,

Namens de gob fractie
Yvonne Salvino, Marcel Claessens