gob sittard geleen politiek
gob online
gob
gob sittard geleen
gob geleen
gob sittard
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 (CDA-gob) inzake Toon Hermans expositie 8 juni 2023

Sittard-Geleen, 6 juni 2023
VERZONDEN 0 8 JUNI 2023

Geachte heren Smeets en van Rijswijk,

Op 23 april jongstleden hebben wij jullie brief ontvangen waarin jullie vragen ex artikel 43
RvO stellen over de Toon Hermans expositie. Hieronder treffen jullie ons antwoord aan.

Vraag 1
Is het college bereid om de Toon Hermans expositie in Sittard te bevorderen?

In 2016 en 2017 is uitgebreid stilgestaan bij het honderdste geboortejaar van Toon
Hermans onder de vlag Toon100. Het college heeft warme herinneringen aan de
expositie en heeft na afloop van Toon100 diverse acties ondernomen om de
nalatenschap van Toon Hermans in Sittard te bevorderen. Zo is er een
licentieovereenkomst afgesloten met de Toon Hermans Bv waarin opgenomen
staat dat er gebruik kan worden gemaakt van het artistieke oeuvre van Toon
Hermans, waaronder foto’s, tekeningen, illustraties, teksten en audio- en video-opnames

Tevens is een bruikleenovereenkomst getekend tussen de Toon Hermans Bv en
De Domijnen voor originele theaterstukken, rekwisieten en overig (technisch)
materiaal. De Toon Hermans Bv geeft via deze overeenkomst materialen aan De
Domijnen in bruikleen om in de schouwburg een expositie te realiseren. De
naamgeving van het Toon Hermans Theater is reeds onderstreept door de
aankleding van de publieksruimtes zoals het theatercafé en de foyers met
materialen uit het Toon-erfgoed. Momenteel werkt het Toon Hermans Theater in
afstemming met de Toon Hermans Bv aan een voorstel voor de inrichting en
exploitatie van een expositie in het souterrain van het theater. Middels deze acties
hebben wij en De Domijnen de nalatenschap van Toon Hermans bevorderd en de
mogelijkheden bekeken voor een expositie.

Vraag 2
Hoe ver staat het met het verzamelen en vormen van een permanente expositie?

Zie antwoord 1. Stichting De Domijnen en Toon Hermans bv hebben een
bruikleenovereenkomst gesloten voor de materialen.

Vraag 3
Bent u het met ons eens dat deze expositie in december moet worden geopend?

De Domijnen werkt in afstemming met Toon Hermans Bv momenteel een voorstel
uit voor de inrichting en exploitatie van een permanente expositie in het souterrain
van het theater. We zullen De Domijnen vragen om de stand van zaken terug te
koppelen na het zomerreces.

Vraag 4
Stelt u een marketingplan op dat velen naar Sittard-Geleen trekt om de expositie te
bezoeken?

De expositie wordt ingericht door De Domijnen. Zij zullen de expositie promoten.

Vraag 5
Wilt u bevorderen dat ook de lokale middenstand en horeca hier hun bijdrage en
voordelen kunnen ontwikkelen?

Ja, de lokale middenstand kan gebruik maken van de door ons afgesloten
licentieovereenkomst.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.

Antwoord art. 43 (CDA-gob) inzake Toon Hermans expositie 8 juni 2023