gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Belangrijke stappen voor Lindenheuvel.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021
VERZONDEN 0 8 JULI 2021

Geachte heer Breidenbach,

Op 5 mei jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO inzake de
problematiek rondom arbeidsmigranten in de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen.
Op 27 mei hebben wij u bericht dat wij u voor 30 juni van een antwoord voorzien. In deze
brief geven wij een antwoord op uw vragen.

Vraag 1
Zijn er inmiddels afspraken gemaakt over wat winkeliers moeten doen als er overlast is
door het gedrag van arbeidsmigranten?

Winkeliers kunnen te allen tijde een melding maken van overlast, daarmee ook de
overlast veroorzaakt door arbeidsmigranten, via de gemeentelijke website of via
telefoonnummer 14 046. Indien sprake is van directe overlast, wordt
doorverbonden naar het calamiteitennummer van Team Toezicht & Handhaving.
Ondernemers in Lindenheuvel hebben een gezamenlijke WhatsApp groep
opgericht, waarin overlast onderling gedeeld wordt. De wijkboa van Lindenheuvel
wordt via de ondernemers op de hoogte gebracht wanneer hierin relevante
overlastzaken worden besproken. Daarnaast is ondernemers geadviseerd om bij
openbare ordeverstoringen direct contact op te nemen met politie.

Vraag 2
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het arbeidsmigranten beleid?

Op 1 mei 2021 is een projectleider huisvesting arbeidsmigranten aangesteld.
Samen met stakeholders is hij gestart met het formuleren van beleidskaders voor
het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Sittard-Geleen. Het proces
bevindt zich op dit moment in de inventarisatiefase (fase 1), waarbij het aantal
arbeidsmigranten en de locaties waar zij zich bevinden, interne en externe
informatie, goede voorbeelden uit andere gemeenten en relevante stakeholders in
kaart worden gebracht.

Vraag 3
Komt de raad in positie aangaande dit beleid?

Ja, de raad wordt in het proces meegenomen en geïnformeerd over de voortgang
van het proces.

Vraag 4
In de beantwoording staat ook dat de gemeente bereid is om samen met de politie te
onderzoeken welke maatregelen er verder genomen kunnen worden. Wat is er uit dit
onderzoek gekomen?

Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de politie, de gemeente
(stadsdeelmanager en jurist handhaving), de eigenaar en de verhuurder van de
woningen aan de Burgemeester Lemmensstraat en omwonenden. Tijdens dit
gesprek zijn oplossingsmogelijkheden besproken. Deze worden op dit moment
verder onderzocht. Indien de oplossing niet wordt gevonden, dienen we, gelet op
het ingediende handhavingsverzoek, bestuursrechtelijke maatregelen te nemen.


Vraag 5
Voor de eerste programmarapportage heeft de raad geld vrijgemaakt voor een
coördinerend beleidsmedewerker/projectleider huisvesting arbeidsmigranten. Is er al een
coördinerend beleidsmedewerker/projectleider aangesteld?

Zie antwoord vraag 2.

Vraag 6
En zo ja, is dit een tijdelijke vacature of een blijvende?

De projectleider is aangesteld voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot
verlenging met de duur van nog een jaar. Het betreft een tijdelijk dienstverband.

Vraag 7
In de eerste programmarapportage wordt gesproken over twee fases. In fase 1 ligt de
focus op het komen tot kaderstelling en het concreet realiseren van een aantal geschikte
locaties voor de huisvesting, en in de tweede fase ligt de nadruk op meer
integratie/inclusieve samenleving. Kan het college in een tijdlijn aangeven hoe lang fase
1 naar verwachting gaat duren alvorens er aan de slag wordt gegaan met integratie
(fase 2)?

Fase 1 duurt naar verwachting een jaar (mei 2021-mei 2022). Deze fase valt in twee
delen uiteen. Er is inmiddels gestart met de eerste deelfase waarin een
inventarisatie wordt gemaakt van het aantal arbeidsmigranten, het aantal
huisvestingslocaties, interne en externe informatie, goede voorbeelden uit andere
gemeenten en de belangrijkste stakeholders. Deze fase zal van mei 2021 tot en
met oktober 2021 duren. Aansluitend worden er in de tweede deelfase conceptbeleidskaders
geformuleerd. Dit zal gebeuren in samenspraak met de raad en
stakeholders. Verwachting is dat de beleidskaders in mei 2022 door het college
kunnen worden vastgesteld. Fase 1 zal toets- en handhaafbare beleidskaders
opleveren. Fase 2 heeft vooral betrekking op integratie van arbeidsmigranten en
start na/vanaf mei 2022.

Vraag 8
Heeft de gemeente duidelijk in beeld hoeveel arbeidsmigranten er inmiddels in onze
gemeente wonen?

Nee, deze stap wordt op dit moment uitgevoerd. Onderdeel van de aanpak om te
komen tot beleid voor huisvesting arbeidsmigranten is het in kaart brengen van
zowel het huidige aantal arbeidsmigranten als de verwachting naar de toekomst.
Er wordt een overzicht gemaakt van het aantal in Sittard-Geleen wonende
arbeidsmigranten.

Vraag 9
Worden deze mensen alsnog meegenomen in fase 2 daar ze op verschillende plaatsen
in de gemeente wonen?

Ja, de arbeidsmigranten worden ongeacht de plek waar zij wonen binnen de
gemeente Sittard-Geleen, meegenomen in het integratieproces. De mate waarin is
afhankelijk van de periode die zij binnen de gemeente verblijven.
Arbeidsmigranten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
– Short stay: arbeidsmigranten die tijdelijk verblijven (tot max 12 maanden)
– Mid stay: arbeidsmigranten die langer dan 12 maanden verblijven, maar
nog niet weten of ze zich permanent in Nederland willen vestigen
– Long stay: arbeidsmigranten die zich permanent in Nederland hebben
gevestigd
Voor de zogeheten shortstayers is de tweede fase minder van toepassing, omdat
zij voor relatief korte tijd in Sittard-Geleen verblijven.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd hebben.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen