gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Beantwoording vragen ex artikel 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid.

Sittard-Geleen, 5 april 2023
VERZONDEN – 6 APR. 2023

Geachte mevrouw Knops-Verjans,

Op 13 maart 2023 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. art 43 RvO over
mobiliteit en leefbaarheid. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving op
27 februari jl. in De Limburger over het verdwijnen van bushaltes in dorpen. U maakt
zich ernstige zorgen over het verdere verloop van deze ontwikkeling in de toekomst en
heeft daarover vragen gesteld. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Ziet u de noodzaak voor openbaar vervoer als gevolg van de gewijzigde
omstandigheden in Stadbroek en Broeksittard ook?

We kunnen ons voorstellen dat inwoners graag gebruik zouden maken van een
vorm van vervoer, omdat zij geen auto hebben of niet kunnen rijden. De vraag is
echter of openbaar vervoer daarvoor het meest passend is.

Het openbaar vervoer in Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg
en de reiziger (verdeling circa 50%-50%). Het wordt uitgevoerd door Arriva. Als
gemeente hebben we geen verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden ten
aanzien van het openbaar vervoer. Omdat circa de helft van de inkomsten van
Arriva van reizigers komt, is het openbaar vervoer erop gericht om zo veel
mogelijk mensen te vervoeren. Het openbaar vervoer rijdt dan ook vooral op die
plekken waar grote reizigersstromen zijn. Dat is in Stadbroek en Broeksittard niet
het geval.

Op plaatsen waar het openbaar vervoer niet (meer) passend is, zoals in wijken als
Stadbroek en Broeksittard, ontstaat steeds meer vraag naar andere vormen van
collectief of publiek vervoer. Dit wordt echter nog niet breed georganiseerd en is
nog afhankelijk van initiatieven zoals de BoodschappenPlusbus1, de Wensbus2 of

het ANWB AutoMaatje3. Ook Arriva werkt aan de ontwikkeling van een kleinschalig
vervoersysteem (zoals de Avondvlinder in Sittard – zie ook onze
Raadsinformatiebrief van 22 december 2022). Daarnaast verkennen Omnibuzz,
Arriva en de Provincie Limburg de mogelijkheden om efficiënter om te gaan met
de nu nog afzonderlijke vervoerstromen (Wmo-vervoer en openbaar vervoer).

Vraag 2
Wilt u hierover in gesprek gaan met de provincie als concessiehouder?

Jaarlijks bespreken wij met Arriva en/of de Provincie Limburg de ontwikkelingen
op het gebied van openbaar vervoer in relatie tot onze gemeentelijke opgaven. Wij
krijgen dan ook informatie over het huidige gebruik van het openbaar vervoer in
de gemeente. We geven onze wensen ten aanzien van het openbaar vervoer aan.
Hoe beter onze wensen aansluiten bij de kaders van het Limburgnet (kaders van
de openbaar vervoerconcessie), hoe groter de kans van slagen is dat Arriva en
provincie hun medewerking verlenen.

Vraag 3
Vindt u ook dat de mobiliteit in Sittard-Geleen kan verbeteren door een aanpassing van
de bus routes?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Aanpassingen van
buslijnen kennen zowel positieve als negatieve gevolgen voor de mobiliteit in
Sittard-Geleen. Zo kan het toevoegen van een extra woonwijk aan een bestaande
buslijn er enerzijds voor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot het
openbaar vervoer. Maar anderzijds ook leiden tot het missen van de aansluiting op
een aansluitende trein of een andere bus.

Bij wijzigingen van buslijnen moet dus per situatie worden beoordeeld of dit
positieve of negatieve effecten heeft op de mobiliteit.

Vraag 4
Is er contact geweest met de provincie en/of aanbieder van het openbaar vervoer om de
situatie in de Gemeente Sittard-Geleen te evalueren?

Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Bent u bereid te onderzoeken hoe de (veilige) bereikbaarheid van haltes langs grote
wegen vanuit dorpskernen (zoals de halte Bornerweg) verbeterd kan worden?

In onze Mobiliteitsaanpak gaan we uit van het uitbouwen van een duurzaam
mobiliteitssysteem. Zo hoeven inwoners en bezoekers, als bewuste keuze of
omdat ze geen mogelijkheid hebben, steeds minder afhankelijk te zijn van een
(eigen) auto. Goed en veilig bereikbare bushaltes buiten de bebouwde kom horen
daar ook bij.

Wij gaan in kaart brengen welke bushaltes in de gemeente Sittard-Geleen buiten
de bebouwde kom liggen. En hoe die op dit moment bereikbaar zijn voor
voetgangers en fietsers. Wanneer deze bereikbaarheid op dit moment
onvoldoende veilig is, brengen we in beeld wat er voor nodig is om veilige routes
te realiseren. Hierbij kijken we ook naar de haalbaarheid (o.a. aanlegkosten,
aanwezige obstakels (bv. bomen) en eigendomsgrenzen).

We verwachten u rond de zomer te informeren over het resultaat van de hierboven
beschreven inventarisatie.

1 Een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds dat er op is gericht om mensen te helpen zelfstandig op pad te gaan naar o.a. de
supermarkt.

2 De Provincie Limburg ondersteunt met deze subsidieregeling vrijwilligersinitiatieven, die lokaal vervoer verzorgen in gebieden met
weinig of geen openbaar vervoer.

3 Een initiatief van de ANWB om samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven (ANWB
AutoMaatie)

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Beantwoording vragen ex artikel 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid