gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Duidelijkheid over de toekomst van Het Anker!

Sittard-Geleen,  27 november 2020

Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening.

Geachte voorzitter,

Op 14 december 2017 is er door de gemeenteraad Sittard-Geleen een besluit genomen over de Toekomst Schaats- en Zwemvoorzieningen in Sittard-Geleen.

Voor wat betreft Het Anker werd in het besluit onder punt 3 vermeld, om binnen het vervolgonderzoek, samen met de eigenaar de mogelijkheden en consequenties door het college te laten verkennen, van het handhaven van een doelmatig lokale zwemvoorzienig op sportcentrum Het Anker, dit in relatie tot de achterblijvende accommodatie-onderdelen.

In het Coalitieprogramma is het volgende verwoord aangaande de zwemvoorziening bij Sportplaza het Anker: “Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunen wij het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. Hierbij dient nadrukkelijk sprake te zijn van cofinanciering door particulieren en/of andere partijen”

In het addendum aangaande het Coalitieakkoord wordt aangegeven dat het raadsbesluit van december 2017 en het coalitieakkoord Samen Duurzaam leidend blijven.

Op verzoek heeft een afvaardiging van de gob fractie, een gesprek gehad met een afvaardiging van de gebruikers van Sportplaza Het Anker te Born.

Het is ons bekend dat Sportplaza Het Anker bij de gemeente een businessplan heeft ingediend voor “Het nieuwe Anker”, maar inhoudelijk hebben we hiervan nog geen kennis kunnen nemen.

Uit bedoeld gesprek hebben we begrepen dat de gebruikers niet of nauwelijks betrokken zijn bij het opstellen van het businessplan, zij ook niet in het bezit zijn van dit businessplan en inmiddels wel globaal inzake de inhoud geïnformeerd zijn.

Naar aanleiding van bedoeld gesprek hebben we de volgende vragen:

  1. Is het bij het College bekend, dat van de gebruikers t.b.v. het opstellen van het businessplan geen inbreng is gevraagd om de door hun gewenste functionaliteiten kenbaar te maken?
  2. Is het bij het College bekend, dat de gebruikers besloten hebben zich te organiseren in een stichting waarin vertegenwoordigers zitting nemen die de gezamenlijke gebruikers gaan vertegenwoordigen en die er voor moeten zorgen dat door Het Anker de voor de gebruikers juiste functionaliteiten worden gerealiseerd?
  3. Op welk moment gaat de exploitant, gemeente en gebruikersorganisatie samen aan tafel over de toekomst van Het Anker, om samen tot een gewenste situatie te komen, binnen de mogelijkheden die er zijn?
  4. Graag vernemen we van het College wanneer de raad hierover nader wordt geïnformeerd middels een themasessie,  dan wel wanneer aan de raad een raadsvoorstel wordt voorgelegd?

We hopen aldus dat we binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen van u te vernemen wat inmiddels de stand van zaken is aangaande de ontwikkelingen van Sportplaza Het Anker, inclusief de zwemvoorziening.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob fractie

Yvonne Salvino