gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob
gob online
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

College is bereid om samen met de omwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad- Ecrevissestraat Geleen tot een oplossing te komen. Goed werk Myra Wijnen!

Artikel 43 RvO vragen inzake openbare veiligheid en
ervaren overlast, door de omwonenden van de parkeerplaats
Driepoelpad – Ecrevissestraat Geleen

Sittard-Geleen, 28 juli 2021
VERZONDEN 2 9 JULI 2021

Geachte mevrouw Wijnen,

Op 2 juli hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over ‘openbare
veiligheid en ervaren overlast door de omwonenden van de parkeerplaats driepoelpad –
Ecrevissestraat’ te Geleen
Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Mogen we aannemen dat het college op de hoogte is van de problematiek die zich al
vanaf 2012 afspeelt op deze plek/parkeerplaats?

De gemeente herkent de problematiek met het dumpen van afval. Daar is in 2017
stevig op ingezet, door o.a. verlichting aan te brengen, wat ook te zien is in de
significante afname van de meldingen. De andere criminele activiteiten zijn niet in
deze omvang bij de gemeente en politie bekend.

Vraag 2
Kan het college aangeven wat er vanuit de gemeente vanaf 2012 is gedaan om deze
problemen op te lossen ofte reduceren. Dus wat is er gedaan en welke opvolgende
maatregelen zijn er genomen door de gemeente .

In combinatie met de verbetering van de verlichting in 2017 is er extra toezicht
geweest door de boa’s, wijkagent en buurtpreventieteam.

Vraag 3
Is het College bereid om samen met deze omwonenden, op korte termijn, te zoeken
naar een goede oplossing voor de overlast, onveilige situaties en verstoring van de
nachtrust van de omwonenden?

Ja daar zijn we toe bereid.

Vraag 4
Is het College bereid om bij het zoeken naar oplossingen, in de afweging mee te nemen,
de ideeën van de omwonenden om een automatische toegangspaal te plaatsen? Zo
nee, waarom niet?

Nee. De parkeerplaats (en/of de toegangsweg) betreft een openbare plek waar veel
dagjesmensen/wandelaars en huurders van volkstuintjes gebruik van maken.

Vraag 5
Is het College bereid om te kijken naar de mogelijkheid om (tijdelijk)cameratoezicht in te
zetten op deze plek? Zo nee, waarom niet?

Het inzetten van cameratoezicht is een uiterste middel. Dat betekent dat er eerst
minder ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen om het gewenste doel
te bereiken. Hierover wordt het gesprek aangegaan met de omwonenden. Wanneer
die maatregelen niet het gewenste doel bereiken kan door de burgemeester de
afweging worden gemaakt om (mobiel) cameratoezicht in te zetten.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,