gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob
gob sittard
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob online
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het Anker is aan zet. Eerst met de gebruikers in overleg en daarna een beoordeling door de gemeente.

Sittard-Geleen, 22 december 2020
VERZONDEN 2 3 DEC. 2020

Geachte mevrouw Salvino,

Op 27 november 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Bom, inclusief zwemvoorziening.

Onderstaand treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1:
Is het bij het College bekend, dat van de gebruikers t.b.v. het opstellen van het businessplan geen inbreng is gevraagd om de door hun gewenste functionaliteiten kenbaar te maken?

Wij hebben van enkele verenigingen die sporten in Het Anker vernomen, dat zij zich in eerste instantie onvoldoende betrokken voelden bij het opstellen van een businessplan door de exploitant van Het Anker. Voor zover ons bekend is inmiddels door Het Anker meer openheid gegeven aan de verenigingen en hebben zij ook ruimte voor inbreng gekregen.

Vraag 2:
Is het bij het College bekend, dat de gebruikers besloten hebben zich te organiseren in een stichting waarin vertegenwoordigers zitting nemen die de gezamenlijke gebruikers gaan vertegenwoordigen en die er voor moeten zorgen dat door Het Anker de voor de gebruikers juiste functionaliteiten worden gerealiseerd?

Dat is bij het college bekend. Het college realiseert zich ook dat het daarbij gaat om circa 30% van de totale gebruikers. Er zijn ook veel ongeorganiseerde gebruikers van Het Anker. Ook daarmee wil Het Anker in overleg.

Vraag 3:
Op welk moment gaat de exploitant, gemeente en gebruikersorganisatie samen aan tafel de toekomst van Het Anker, om samen tot een gewenste situatie te komen, binnen de mogelijkheden die er zijn?

Op dit moment is aan Het Anker gevraagd om in het 1e kwartaal van 2021 het businessplan voor het “nieuwe” Anker verder uit te werken, waarbij gevraagd is om ook de mogelijkheid van renovatie/vernieuwbouw technisch en financieel mee te nemen. Tevens is gevraagd om daarbij financieel te onderbouwen wat een zwembad voor doelgroep- en educatief zwemmen zou kosten. Dit laatste passend in het coalitieakkoord: “Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunen wij het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. Hierbij dient nadrukkelijk sprake te zijn van cofinanciering door particulieren en/of andere partijen. Indien via particuliere financiering op deze locaties ook recreatieve en wedstrijdzwemvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden, zijn we daar niet tegen. Gemeentelijke financiering is hiervoor echter niet aan de orde.”
Primair is Het Anker aan zet. We verwachten dat de exploitant dit voorstel eerst voorlegt aan de gebruikers, alvorens dit door de gemeente wordt beoordeeld en er in het kader van die beoordeling van de plannen een gezamenlijk overleg plaatsvindt.

Vraag 4:
Graag vernemen we van het College wanneer de raad hierover nader wordt
geïnformeerd middels een themasessie, dan wel wanneer aan de raad een
raadsvoorstel wordt voorgelegd?

In het eerste kwartaal van 2021 zal Het Anker het businessplan op bovenstaande punten verder uitwerkt hebben, waarna we streven naar besluitvorming hierover voor de zomer 2021. Voordat besluitvorming plaatsvindt zal dit ook aan de raad gepresenteerd worden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen