gob sittard
gob politiek geleen
gob geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Glasvezel voor iedereen……wij vinden van wel.

Reactie op brief ex art. 43 RvO inzake glasvezel
in de gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 9 februari 2021
VERZONDEN 1 1 FEB. 2021

Geachte mevrouw Salvino,

Op 29 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RvO over de aanleg van glasvezel in de gemeente Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Bent u zich bewust van de noodzaak van glasvezel voor al onze inwoners?

Ja, hier is het college zich van bewust.

Vraag 2
Wat is uw inspanning als college in deze?

Het college is voorstander om zo spoedig mogelijk glasvezel te realiseren in de gemeente. Wanneer marktpartijen zich melden bij de gemeente dat ze glasvezel willen aanleggen, zullen wij het gesprek met deze partijen aangaan. Momenteel zijn wij in overleg met een aantal marktpartijen, die glasvezel binnen de gemeente willen realiseren. Wij spannen ons in om de onderhandelingen (over de voorwaarden waaronder werkzaamheden in onze grond mogen worden uitgevoerd en op welk kwaliteitsniveau de wegen weer moeten worden opgeleverd) tot een goed resultaat te brengen. Het proces om met marktpartijen tot overeenstemming en een daadwerkelijke overeenkomst te komen, vergt tijd en zorgvuldigheid.
Uiteraard wordt rekening gehouden met alle belangen die hierbij een rol spelen.

Vraag 3
Zo ja, er is sprake van inspanning, binnen welke termijn zou u dat willen realiseren?

Zoals aangegeven in antwoord 2 vergen de onderhandelingen tijd en
zorgvuldigheid. Een exacte tijdspanne kan daarom niet worden gegeven.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,