gob sittard geleen
gob
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake veiligheid jongeren stations gemeente Sittard Geleen 6 juli 2023.

Sittard-Geleen, 4 juli 2023
VERZONDEN 0 6 JULI 2023

Geachte mevrouw Knops, geachte heren Breidenbach en Kuburic,

Op 5 juni 2023 hebben wij uw brief ontvangen met een aantal vragen ex. art. 43
RVO inzake “Veiligheid jongeren stations Sittard-Geleen”. U heeft vragen gesteld
naar aanleiding van een aantal incidenten welke met name in 2021, 2022 en
2023 hebben plaatsgevonden. U refereert hierbij naar het artikel van Dagblad De
Limburger d.d. 1 juni 2023. Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Is het college bekend met deze problematiek?

Het college van burgemeester en wethouders is bekend met de incidenten
betreffende veiligheid jongeren rondom de stations in de gemeente.

Vraag 2
Kan het College aangeven hoeveel ‘soortgelijke’ meldingen er in het afgelopen
jaar zijn binnengekomen, op alle drie de individuele stations in de gemeente?

Meldingen binnengekomen bij de gemeente.
Station Sittard:                      1
Station Geleen Lutterade: 1
Station Geleen Oost:           0

Vraag 3
Zijn er signalen uit de gemeenten dat dit op andere plaatsen ook gebeurd?

Het beeld van het college is primair gebaseerd op cijfers en informatie van
de politie. Het college beschikt over de incident- en misdaadcijfers die
maandelijks vanuit politie worden verstrekt. Uit deze cijfers blijkt geen
toename van het aantal meldingen c.q. incidenten waarbij jonge vrouwen
zijn lastig gevallen en/of zijn aangevallen. Dit is ook niet het geval op
andere plaatsen binnen de gemeente.

Vraag 4
In zowel het jaar 2021 als 2022 zijn reeds krantenartikelen verschenen waarin
deze problematiek werd belicht. A) welke stappen zijn tot op heden ondernomen.
B) wordt er extra gehandhaafd in het gebied waar het meermaals gebeurd?

A) Gericht op de problematiek verrichten we al diverse specifieke(re) acties.
Zo hebben we een Regiovisie en Uitvoeringagenda ‘Geweld hoort nergens
thuis’. Het terugdringen van onder meer seksuele uitbuiting en seksueel
geweld is daarin één van onze doelen. Tevens hebben we vorig jaar
meegedaan aan de campagne ‘Orange the World’, waarbij wereldwijd de
boodschap wordt afgegeven dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is.
Daarnaast is er vanuit jongerenwerk aandacht voor de problematiek. Vanuit
Partners in Welzijn (jongerenwerk) is er via sociale vaardigheidstrainingen
aandacht voor het aangeven van grenzen. In het najaar start ‘Girls Talk’
waar meiden vanaf 13 jaar met elkaar kunnen praten over allerlei
onderwerpen rondom vriendschap, liefde en seks. Eveneens is er vanuit
jongerenwerk in de reguliere contacten aandacht voor grensoverschrijdend
gedrag door jongens.

Naast deze structurele acties zet het college zich in het komende jaar in om
de veiligheidsbeleving van jongeren tijdens het uitgaan te verbeteren.
Daarin willen we JÖNGK! als partner betrekken.

Daarnaast is het college in contact met NS en Arriva om de algemene
veiligheid rondom de stations te verbeteren. Zo wordt de groenvoorziening
op en rondom de stations bijgewerkt om voldoende zichtlijnen te creëren.
Daarnaast heeft de NS het cameratoezicht op de stations uitgebreid.

B) De boa’s besteden in hun patrouillediensten extra aandacht aan bekende
overlastlocaties in de gemeente.

Vraag 5
Welke concrete en ook vooral structurele vervolgstappen worden gezet om meer
incidenten in de toekomst te voorkomen?

Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6
Is het college bereid om ook het jongerenwerk en eventueel specialistische zorg
in te zetten en extra aandacht hieraan te geven?

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 4 is er vanuit het jongerenwerk
extra aandacht voor de problematiek.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake veiligheid jongeren stations gemeente Sittard Geleen 6 juli 2023