gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob online
gob
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen
gob geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadslid Marcel Claessens stelde vragen aan het college inzake compensatie leefbaarheid Holtum Noord.

Geachte heer Claessens,

Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP). Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Wat is de status van het proces rondom de compensatiemaatregelen voor de inwoners van Holtum en Nieuwstadt?

Gelet op het belang van voldoende evenwicht tussen economie en
milieu/leefbaarheid bij de uitbreiding van VDL-Nedcar is door alle betrokken partijen in het voortraject voorop gesteld dat er een ruim pakket aan maatregelen moet worden ingezet om dit evenwicht te kunnen waarborgen. Tegen die achtergrond is in het onlangs afgesloten Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) afgesproken om een Leefbaarheidsfonds voor Holtum en Nieuwstadt in te stellen van waaruit deze maatregelen gefinancierd kunnen worden. In het BAk is vastgelegd dat voor beide kernen een leefbaarheidsfonds wordt ingesteld met een omvang van € 300.000,- per kern gelijkelijk te dekken door de provincie, VDL Nedcar en de gemeente Sittard-Geleen.

Vraag 2
Wat is de positie en de rol van de provincie, de gemeente Sittard-Geleen en PIO Swentibold in relatie tot de compensatiemaatregelen?

In gezamenlijkheid met provincie en gemeente Echt-Susteren is in eerste instantie bezien welke maatregelen in welke gremia al opgepakt kunnen worden. Er is sprake van wettelijke natuurcompensatie en bovenwettelijke wensen t.a.v. natuurontwikkeling. Hierbij wordt ook gekeken naar de natuurontwikkeling i.v.m. compensatiemaatregelen A2. Hierbij heeft PIO Swentibold een rol in de ontwikkeling en de uitvoering.

Daarnaast is van belang het hiervoor genoemde leefbaarheidsfonds voor de kern Holtum. Het fonds wordt dusdanig ingericht, dat tegemoet kan worden gekomen aan suggesties van inwoners voor de aanwending van de fondsmiddelen.

Vraag 3
Hoe verhoudt het PIP zich ten opzichte van de compensatiemaatregelen?

Vanuit het PIP ontstaat de verplichting tot wettelijke compensatie van het verlies van beschermde natuur. Als gevolg van de verbreding van de A2 en de gebiedsontwikkeling rondom VDL-Nedcar ontstaat een wettelijke natuurcompensatie verplichting van ca. 24,8 ha. Dit is als volgt opgebouwd: uitbreiding VDL Nedcar 15,4 ha; aanpassing infrastructuur provinciale wegen 5,9 ha en verbreding A2 3,5 ha. VDL-Nedcar realiseert zelf ca. 9,4 ha nabij kasteel Wolfrath.

Ca. 5,5 ha. van de wettelijke natuurcompensatie wordt, in de verbinding De Rollen en het Limbrichterbos, op grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen gerealiseerd. Dus in het kader van de wettelijke natuurcompensatie vindt ca. 14,9 ha op en direct nabij het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen plaats.

Naast de wettelijke natuurcompensatie is in het BAk afgesproken dat 4,5 ha
bovenwettelijke natuurcompensatie plaats vindt in en rondom Holtum ter
compensatie van de inwoners van de kern Holtum. Uitgangspunt is dat deze
bovenwettelijke natuurcompensatie wordt uitgevoerd op basis van het
landschapsplan Born (schetsontwerp 2009; starthandeling uitvoering 2013). Dit schetsontwerp is opgesteld in opdracht van de stichting Landschapspark
Susteren. De provincie heeft € 400.000,- gereserveerd voor deze bovenwettelijke natuurcompensatie.

Vraag 4
Hoeveel middelen zijn er geoormerkt voor de compensatiemaatregelen?

In het BAk zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de compensatie, (zie ook hiervoor het antwoord op vraag 3) Daarin is afgesproken op welke wijze de wettelijke natuurcompensatie (uitgedrukt in hectaren aan te leggen natuur) gerealiseerd wordt. Dit betreft dus een oppervlakte van ca. 24,8 ha. De concrete inhoudelijke en financiële afspraken tussen de provincie en VDL-Nedcar worden nog vastgelegd in de “natuurcompensatie overeenkomst” die nog wordt vastgesteld tussen de provincie en VDL-Nedcar vóór vaststelling van het definitief Ontwerp PIP in oktober 2020. Volgens de huidige planning stellen Provinciale Staten van Limburg het PIP vast in december 2020.

Vraag 5
Is het college bereid zich maximaal in te spannen om ervoor zorg te dragen dat er daadwerkelijk compensatiemaatregelen gerealiseerd gaan worden en indien mogelijk deze maatregelen zo snel mogelijk ter uitvoering te laten brengen.

De wettelijke compensatie is verplicht zodra het PIP wordt vastgesteld. Tevens vloeit deze voort uit de dan getekende natuurcompensatieovereenkomst tussen de provincie en VDL-Nedcar.
De gemeente is nauw betrokken bij de uitvoering van de wettelijke compensatie en zal samen met de provincie en VDL-Nedcar het overleg aangaan dat daarbij ook rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners van Holtum. Daarbij zal de gemeente gelijktijdig het overleg aangaan met betrokken inwoners en organisaties uit Holtum over de besteding van de middelen uit het ingestelde Leefbaarheidsfonds voor Holtum.

Vraag 6
De inwoners van Holtum wachten op duidelijkheid, is het college bereid de inwoners te informeren over de voortgang met betrekking tot de compensatiemaatregelen.

Zodra Provinciale Staten van Limburg het PIP hebben vastgesteld worden de inwoners van Holtum en belanghebbende organisaties en instellingen
geïnformeerd over de verdere uitwerking van de compensatiemaatregelen en het Leefbaarheidsfonds Holtum.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen