gob sittard geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob
gob sittard
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ondernemers persoonlijk (laten) benaderen.

Sittard-Geleen, 8 juli 2021
VERZONDEN 08 JULI 2021

Geachte mevrouw Salvino,

Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake
persoonlijke samenwerking creeert kansen. Fractie GOB vraagt aandacht om mede in
triple helix verband tijd voor elkaar te nemen. Hieronder treft u onze antwoorden op uw
vragen aan.

Vraag 1
Bent u bereid om net zoals in regio Zwolle, om persoonlijk contact op te nemen met
ondernemers, op triple helix niveau, en ziet u er de meerwaarde van in zoals ze dat in
de regio Zwolle hebben gedaan? Overheid, ondernemers en onderwijs samen op zoek
naar kansen.

Ja, we zijn bereid om persoonlijk contact op te (Iaten) nemen met ondernemers.
De afgelopen peri ode is hier, mede in het kader van corona en naar aanleiding van
de ondernemerspeiling, lokaal en regionaal al invulling aan gegeven. Onder
andere op basis van (digitale) bedrijfsbezoeken bij lokale ondernemers,
overleggen op triple helix niveau, het betrekken van ondernemers(verenigingen)
bij het verbeteren van de gemeentelijke ondernemersdienstverlening en het
intensiveren van informatievoorziening aan en voor ondernemers. Tevens heeft
ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg) in opdracht van de 16
gemeenten in Zuid-Limburg in het kader van corona een enquête uitgevoerd en
hebben ondernemerssessies plaatsgevonden. Naar aanleiding van de enquête zijn
ondernemers in Sittard-Geleen persoonlijk benaderd waarbij de hulpbehoefte is
geïnventariseerd en waar mogelijk beantwoord.
De komende periode zal de reeds ingezette weg worden gecontinueerd en zal ook
worden ingezet om te leren van de aanpak van andere gemeenten.

Vraag 2
Bent u bereid om met uw collega’s in de regio Zwolle contact op te nemen, om van hun
aanpak te leren en om te zetten in onze gemeente?

Ja, de eerste contacten zijn reeds gelegd. Op basis van de onder antwoord 1
aangegeven weg, zal worden geevalueerd hoe we als gemeente kunnen leren van
de aanpak van andere gemeenten zoals Zwolle.

Vraag 3
Bent u bereid om op zeer korte termijn hier stappen in te zetten?

Ja, zie antwoord op vraag 2.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen