gob politiek geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis

Sittard-Geleen. 9 februari 2024

VERZONDEN 9 FEB 2024

Geachte heer Kubben en mede-indieners,

U heeft in uw brief van 5 februari 2024 vragen ex artikel 43 RvO inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis Westelijke Mijnstreek gesteld.

Hieronder treft u onze beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1

Is de wens van de gemeenteraad van Sittard-Geleen tot behoud van een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) in Geleen door het college overgebracht aan het bestuur van Zuyderland? Kunt u aangeven of er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt om “samen” op te trekken richting het bestuur van Zuyderland? Zo ja, hoe is hier uitvoering aan gegeven? In hoeverre is de huisartsenvereniging Westelijke Mijnstreek betrokken?

In september 2023 is het bij u bekende gezamenlijk statement naar buiten gebracht door de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Heerlen en de provincie Limburg, waarin de behoefte aan waarborging van volwaardige zorg in beide Mijnstreken kenbaar is gemaakt. We kennen nu al één volwaardig ziekenhuis verspreid over twee locaties. Het Is daarbij altijd onze intentie geweest om gezamenlijk op te trekken met Parkstad voor behoud van goede zorg in de hele regio. In de beeldvorming leek het er op dat de plannen vooral impact op de Parkstad regio zouden hebben. Dit bemoeilijkte het gezamenlijk optrekken. In het traject van Lea Bouwmeester voor het scenario van 2030 zitten we samen met de gemeente Heerlen aan tafel.

Het plan voor de aanpassing In de acute zorg vanaf juli 2024 heeft Zuyderland samen met de huisartsenorganisaties in Zuid-Limburg ontwikkeld. Op de website van Zuyderland kunt u lezen dat ook de huisartsen coöperatie Westelijke Mijnstreek is meegenomen. Bij de plannen voor de zorg van de toekomst vanaf 2030, onder leiding van Lea Bouwmeester, zijn ook de huisartsen(organisaties) betrokken.

Vraag 2

In de motie is het belang van burgerparticipatie aangegeven. Voormalig Tweede Kamerłid Lea Bouwmeester is door Zuyderland en zorgverzekeraar CZ ingevlogen als onafhankelijk voorzitter van gesprekstafels met inwoners. Burgerkracht Limburg verzorgt de organisatie. Er vinden vijf gesprekrondes plaats, waarvan op 12 december 2023 de eerste heeft plaatsgevonden in Heerlen en de tweede In Sittard op 16 januari 2024 (in zalencentrum De Oase). Er staan nog drie rondes gepland (27 februari, 18 maart en 9 april). Wat heeft burgerparticipatie voor zin wanneer Zuyderłand lopende die gesprekken al aankondigt dat de spoedzorg in Geleen moet worden aangepast?

Uiteraard ondersteunt het college het belang van burgerparticipatie. Het college betreurt het dat inwoners niet zijn betrokken bij de huidige wijziging en begrijpt dat de huidige wijziging wantrouwen kan oproepen. Hier hebben we Zuyderłsnd nadrukkelijk op aangesproken. Zuyderłand benadrukt dat de voorgenomen wijziging los staat van de scenario’s die de partijen binnen dø Regietafel, onder leiding van Lea Bouwmeester, momenteel ontwikkelen. Dit betreft de plannen voor de zorg van de toekomst van  2030 , waarbij burgerparticipatie wel een nadrukkelijke plek heeft.

Vaag 3

In hoeverre is het college van mening dat de aanpassing van de SEH in Geleen zoals nu voorgesteld door Zuyderland past bij de concentratie van industriële activiteiten, bevolkingsdichtheid en specifieke kenmerken van de gezondheidssituatie in de Westelijke Mijnstreek?

Net college Is van mening dat de SEH een plek moet hebben In Geleen. De huidige ontwikkeling past ons inziens niet. Uiteraard is dit onderwerp van gesprek in onze overleggen met het bestuur van Zuyderland en verwachten we dat de SEH in Geleen onderdeel is  van het toekomstscenario.

Vraag 4

Welke activiteit heeft het college ondernomen om samen met Parkstad en andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek op te trekken voor het behoud van volwaardige zorg in beide mijnstreken, Kan het college ons een tijdlijn verstrekken, met zowel de bestuurlijke en ambtelijke overleggen die hebben plaatsgevonden?

Het gezamenlijke statement van september 2023 is met de gemeente Beek en Stein gedeeld. De gemeenten Beek en Stein gaven aan achter het statement te staan. Het overzicht dat u nu krijgt, reikt terug tot juni 2023. Dat was het moment waarop Zuyderland via een presentatie aan de medewerkers kenbaar maakte bezig te  zijn met het maken van plannen voor de zorg van de toekomst. In de bijlage staat een overzicht met de bestuurlijke overleggen die hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch contact geweest met het college van de gemeente Heerlen over het behoud van goede zorg In de totale regio.

Vraag 5

De motie ziet ook op adequate en tijdige informatievoorziening door het college aan de gemeenteraad. In dit geval hebben wij uit de pers moeten vernemen wat het voornemen van Zuyderland is. Was het college reeds eerder op de hoogte en zo ja, waarom is de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd?

De portefeuillewethouder en de burgemeester zijn één week voordat de brief zou worden verstuurd mondeling vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de voorgenomen tijdelijke wijziging. In dat gesprek hebben we Zuyderland nadrukkelijk verzocht ons mee te nemen In de inhoud van de brief aan de gemeenteraad. Met Zuyderland was afgesproken dat zij de brief zouden richten aan de gemeenteraad en deze op donderdagochtend 1 februari via de mail (en per post) aan de gemeenteraad zouden versturen. Diezelfde dag, in de namiddag, zou Zuyderland de pers inlichten. Na op donderdag én vrijdagochtend herhaaldelijk contact te hebben gezocht met Zuyderland over het feit dat de brief nog niet was aangekomen, werd duidelijk dat Zuyderland een fout e-mailadres had gebruikt. De brief is vervolgens op vrijdag opnieuw verzonden en per mail binnengekomen bij de gemeente. Het college veronderstelde dat de brief ook bij de griffie ter doorgeleiding aan de raad was aangekomen. Daarom heeft u vrijdag wel al een reactie van het college op de brief gehad. Op maandag werd echter duidelijk dat de brief pas op maandag bij de raad is binnengekomen. Het college betreurt het dat de communicatie door Zuyderland onzorgvuldig is verlopen en heeft Zuyderland hierop aangesproken.

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis