gob online
gob
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoorden van het college inzake de overlast in wijk Lindenheuvel.

Brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen


Geachte heer Breidenbach,


Op 9 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen. U benoemt daarbij een aantal situaties die u bekend zijn. Ook geeft u aan dat de klachten steeds ernstiger worden en dat de overlast absoluut niet meer te tolereren is. U verzoekt het college indringend adequate maatregelen te nemen. In onderstaande beantwoording informeren wij u over de mogelijkheden die wij als gemeente in dit kader hebben. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1
Is het college op de hoogte van de ernstige problematiek rondom deze groep van Poolse gastarbeiders?
Ja, er zijn verschillende meldingen bij ons bekend met betrekking tot overlast door arbeidsmigranten.
Vraag 2
Heeft er voor de komst van deze Poolse gastarbeiders overleg met de gemeente Sittard- Geleen plaatsgevonden?
Er heeft geen overleg plaatsgevonden voorafgaand aan de huisvesting van de arbeidsmigranten in de nieuwbouwwoningen aan de burgemeester
Lemmensstraat te Geleen. Nadat de eerste signalen van bewoning door
arbeidsmigranten bekend waren, is vanuit de Gemeente Sittard-Geleen direct contact gelegd met huisvestingsbedrijf Stay Solutions. Hierna hebben meerdere overleggen plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen is gebleken dat Stay Solutions fatsoenlijke huisvesting faciliteert, conform SNF-normen (Stichting Normeren Flexwonen), met een kwalitatief goede uitstraling en dat zij een Engelstalige beheerder als contactpersoon voor gemeente en politie hebben aangesteld. De beheerder woont op locatie en zorgt ook voor begeleiding van arbeidsmigranten. In deze overleggen zijn tevens afspraken gemaakt over het creëren van extra afvalvoorzieningen voor de arbeidsmigranten.

Vraag 3
Bent u bereid op zeer korte termijn in overleg met de politie passende maatregelen te nemen?
Daar waar mogelijk wordt tegen overlast gevende gedragingen van
arbeidsmigranten strafrechtelijk opgetreden door zowel politie als door de
gemeentelijke boa’s. Zij hebben gezamenlijk reeds extra aandacht voor de
burgemeester Lemmensstraat en omgeving. Vanuit cluster Beleid is gestart met de ontwikkeling van beleid met betrekking tot arbeidsmigranten, waarbij ook huisvesting van arbeidsmigranten aan bod komt.
Dit zal bijdragen aan het voorkomen van overlast door arbeidsmigranten.
Uiteraard zijn wij bereid om, samen met politie, te onderzoeken welke maatregelen wij verder kunnen nemen.

Vraag 4
Ziet u, gezien de hoge werkdruk bij de politie, mogelijkheden om de eigen gemeentelijke toezicht en handhavingsdienst in te zetten?
Zie antwoord vraag 3.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.