gob politiek geleen
gob online
gob geleen
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Geluids- en geuroverlast Holtum.

Sittard-Geleen, 22 september 2021
VERZONDEN 2 4 SEP. 2021

Geachte mevrouw Salvino, geachte heer Claessens,

Op 24 augustus 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘ernstige signalen van overlast in Holtum’. De overlast wordt volgens u veroorzaakt door het bedrijf Ekompany, gelegen op industrieterrein Holtum-Noord. Hieronder staan de antwoorden op de door u gestelde vragen.

Opmerking:
Wij hebben uw vragen voorgelegd aan RUD Zuid-Limburg (hierna: RUDZL). Zij leveren kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. In samenwerking met de RUDZL hebben wij uw vragen beantwoord.

Vragen en antwoorden

Vraag 1:
Op blz. 12 van genoemd dossier is er een passage over geur. De productie en opslag zouden volledig inpandig plaatsvinden. De aanwezige stoffen en het productieproces zouden niet tot geuremissie leiden. De omwonenden ervaren dit wel, en niet alleen bij Noordenwind of Noordwestenwind. Bent u hiervan op de hoogte en wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn?

In het verleden, met name in 2017 en 2018, zijn diverse klachten bij de gemeente en de RUDZL binnengekomen betreffende geuroverlast. Naar aanleiding van deze klachten zijn diverse controles uitgevoerd en zijn vervolgens afspraken gemaakt met de directie over het aspect geuremissies.

Om geur zoveel mogelijk tegen te gaan, te beperken dan wel te voorkomen wordt een luchtwasser toegepast bij het bedrijf. De in het verleden ingediende geurklachten houden verband met het niet optimaal functioneren van die luchtwasser. Als de luchtwasser (door een te laag vloeistofniveau) ‘droog’ komt te staan, kan er geuroverlast in de omgeving ontstaan.

Als oplossing voor dat probleem en om geuroverlast te voorkomen is met Ekompany afgesproken dat de luchtwasser tijdig wordt geïnspecteerd zodat de luchtwasser niet droog komt te staan en naar behoren blijft functioneren. Bij elke dienstwissel wordt het vloeistofniveau van de luchtwasser gecontroleerd.

Volgens het digitaal registratiesysteem van de RUDZL zijn vanaf juni 2019 bij de RUDZL geen nieuwe geurklachten meer binnengekomen.

Het bedrijf is in het bezit van een milieuvergunning. Bij het verlenen van die vergunning heeft onder andere een afweging plaatsgevonden over het aspect geur. Hierbij wordt opgemerkt dat ondanks het voorschrijven en verlenen van een milieuvergunning, geur niet kan worden voorkomen, maar wel zoveel mogelijk wordt beperkt. Het voldoen aan voorschriften uit de milieuvergunning wil overigens niet zeggen dat de omgeving in het geheel geen geur zal waarnemen. Tevens zijn omstandigheden zoals windrichting en bepalend voor het aspect geur. Bij ongunstige omstandigheden kan in meer en in mindere mate geurwaarneming door omwonenden plaatsvinden.

Op 2 september 2021 heeft een onaangekondigde controle plaatsgevonden en is de overlast ten aanzien van het bedrijf besproken. Het bedrijf is op de hoogte van de geurklachten die in 2017 en 2018 zijn ingediend. Het bedrijf is niet op de hoogte dat er nog geurklachten zijn vanaf 2019.

Het bedrijf is gelegen op een bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein liggen een groot aantal bedrijven. Het feit dat bij wind uit het noorden overlast wordt ondervonden, betekent niet automatisch dat Ekompany de veroorzaker is van de geuroverlast.

Vraag 2:
Op blz. 15 van genoemd dossier is aangegeven dat bij dit bedrijf een centraal registratiesysteem aanwezig moet zijn. Dit systeem dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder het registreren van klachten van derden omtrent milieuaspecten en de daarop ondernomen acties. Bent u hiervan op de hoogte en hoe wordt hier in de praktijk mee omgegaan? Worden deze gegevens door handhaving jaarlijks opgevraagd?

Tijdens de controle van 2 september 2021 is gebleken dat het bedrijf een klachtenregistratie voert. Het bedrijf is gecertificeerd en dient de ingediende klachtenmiddels een vastgestelde procedure af te handelen. Het register wordt gevoerd vanaf juni 2019 Het register bevat tussen de periode juni 2019 en de controle van 2 september geen
enkele klacht.

Opgemerkt wordt dat in maart 2020 één klacht is binnengekomen bij de gemeente / RUDZL. Het betrof een klachtenmelding over verbrand plastic op een zaterdag. Het bedrijf Ekompany draait geen productie op zaterdag en verbrandt geen plastic. De klacht is telefonisch afgehandeld.

Het bedrijf noch de gemeente noch de RUDZL heeft de afgelopen jaren verdere klachten ontvangen over geuroverlast van het onderhavige bedrijf.

Als er klachten binnenkomen over voornoemd bedrijf, dan worden deze door de gemeente doorgestuurd naar de RUDZL. De RUDZL neemt de klachten dan verder in behandeling. Daarnaast wordt het thema klachten tijdens de reguliere/planmatige milieucontroles aan de orde gesteld. Tijdens de controle worden ingediende klachten besproken. Verder wordt met het bedrijf gekeken naar de oorzaak van de klachten en worden indien nodig afspraken gemaakt met het bedrijf.

Vraag 2a:
Welke opvolging wordt er gegeven aan mogelijke klachten?

De klacht wordt (indien mogelijk) geverifieerd en indien noodzakelijk volgt een bedrijfsbezoek dan wel een overleg met de directie over de waarnemingen, of mogelijke acties die het bedrijf dient te ondernemen. Vervolgens worden nadere afspraken gemaakt of kan indien mogelijk een aanschrijving volgen om de overlast te beperken of ongedaan te maken.

Vraag 3:
Op blz. 21 van genoemd dossier kunnen we lezen dat er binnen 3 maanden na in het gebruik nemen van de blower ten behoeve van het pneumatisch transport, ter plaatse een geluidsmeting moeten worden verricht. Heeft deze plaatsgevonden? De resultaten dienen bekend te zijn bij het bevoegd gezag. Graag ontvangen wij hiervan een afschrift.

Gelet op het bronvermogen en de opstelplaats was er in 2013 geen aanleiding voor het uitvoeren van een geluidsmeting.

Volgens de leverancier van de blower heeft het betreffende installatie-onderdeel een bronvermogen van 67 dB(A). Volgens de vergunde geluidruimte zou een bronvermogen van 85 dB(A) zijn toegestaan. Bovendien staat het betreffende installatie-onderdeel inpandig opgesteld. We gaan er daarom vanuit dat de blower geen invloed heeft op de geluidszone.

Vraag 4:
De omwonenden geven aan dat er verdacht veel mensen in deze omgeving te maken hebben of te maken hebben gehad met kanker. Zij maken zich ernstig zorgen of er mogelijk een connectie is met het gevestigde bedrijf Ekompany. Op blz. 25 van dit dossier is te lezen dat er in het laboratorium een register aanwezig dient te zijn met o.a. gegevens als gevaarlijke stoffen. Is dit register er?

Een actueel register moet het bedrijf altijd kunnen aanleveren. Tijdens de controle in 2020 is een stoffenlijst ingezien en akkoord bevonden. Tijdens de controle op 2 september 2021 is vastgesteld dat het bedrijf beschikt over een adequaat overzicht van de stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn.

Vraag 4a:
Bent u op de hoogte van de vele kankergevallen in deze omgeving en welke mogelijkheid is er om wel of niet vast te stellen of er een relatie is met dit bedrijf?

Nee, we zijn niet op de hoogte van de vele kankergevallen in deze omgeving. Vanwege het ontbreken van statistische gegevens is een verband tussen kankergevallen in de directe omgeving en het onderhavige bedrijf niet te leggen.

Vraag 5:
Bent u bereid om met de omwonenden, de uitvoeringsdienst en met het bedrijf in gesprek te gaan en vervolgafspraken te maken, wat mogelijk kan leiden tot wederzijds begrip?

De lijnen tussen de gemeente, uitvoeringsdienst, klagers en het bedrijf zijn kort. Als er interesse bestaat in een gesprek, zijn zowel wij als gemeente, de RUDZL als Ekompany hier zeker toe bereid. Hierbij kan de betrokken toezichthouder uitleg geven over de acties en inspecties die bij het bedrijf plaatsvinden.

Het heeft meerwaarde als in de toekomst zoveel mogelijk gerichte milieuklachten op individueel niveau door de klagers bij de gemeente of bij de RUDZL worden ingediend. Hiermee kan de RUDZL nader onderzoek doen naar de oorzaak van de gemelde klachten. Het maken van vervolgafspraken / aanschrijvingen beperkt zich hierbij tot de bandbreedte die milieuwetgeving toelaat. Voor het goed kunnen verifiëren en monitoren en behandelen
van klachten is het noodzakelijk dat er in een overlastsituatie altijd klachten worden ingediend.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,