gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob online
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels 8 juni 2023

Sittard-Geleen, 6 juni 2023
VERZONDEN O 8 JUNI 2023

Geachte heer Claessens, heer Tholen.

Op 16 mei ontvingen wij uw brief met vragen ex art. 43 RvO inzake vervolgvragen
klachten aanleg glasvezelkabels. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van klachten
over het herstel van de bestrating na aanleg van glasvezelkabels. In onderstaande
beantwoording informeren wij u over de afspraken rondom de communicatie over de
werkzaamheden, het toezicht door de gemeente en de afhandeling van graafschades.
Hieronder treft u onze antwoorden aan.

In de beantwoording wordt meestal gesproken over de netbeheerder E-fiber, aangezien
deze het grootste gebied aanlegt binnen de gemeente. Uiteraard gelden dezelfde
afspraken ook voor Deltafiber die het gebied Munstergeleen aanlegt en gelden ze ook
voor andere partijen die in de toekomst mogelijk nog glasvezel willen aanleggen.

Vraag 1:
Communicatie met inwoners is belangrijk bij de aanleg van glasvezelkabels. Onzes
inziens kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken, gezien de reacties die we krijgen
van inwoners, dat er in de communicatie met onze inwoners iets niet goed gaat.
Inwoners zijn onvoldoende/niet op de hoogte van de procedure rondom de aanleg van
de glasvezelkabels en het herstel van de bestrating. Is er vanuit de gemeente toezicht
op de communicatie die de aannemer dan wel de netbeheerder doet met onze
inwoners? Met andere woorden is de communicatie vanuit de aannemer/netbeheerder
duidelijk en wordt er ook voldoende gecommuniceerd met onze inwoners over de aanleg
van de glasvezelkabels en het herstel van de bestrating?

E-fiber heeft een standaard graafbrief (aankondiging graafwerk) en veegbrief
(herstel straatwerk) die ze hanteren. De graafbrief moet door de aannemer vooraf
worden bezorgd bij de adressen waar ze gaan werken. Hierin staan ook de
contactgegevens van E-fiber en de aannemer waar inwoners informatie over de
aanleg kunnen krijgen of klachten kunnen melden.

Onze toezichthouders controleren steekproefsgewijs op het tijdig bezorgen van de
graafbrieven.
Daarnaast is ook op de website van de gemeente algemene informatie te vinden
over de aanleg van de glasvezelkabels en het herstel van de bestrating. Als op de
website gezocht wordt op ‘glasvezel’, komt deze pagina als eerste resultaat naar
voren. Via het kanaal van de Tuinman van Sittard-Geleen wordt binnenkort ook
informatie gedeeld over het gemeentelijke toezicht op de graafwerkzaamheden.
De beschikbare informatie is duidelijk en voldoende. We constateren dat de
aangeboden informatie niet altijd gelezen wordt door inwoners.

Vraag 2:
Is het college bereid om met de aannemers en/of de netbeheerder in gesprek te gaan
om ervoor te zorgen dat de communicatie wordt verbeterd?

Communicatie is een vast agendapunt in de overleggen met E-fiber en de
aannemers. Zowel in de uitvoerende, strategische en bestuurlijke overleggen.
Aangedragen verbeteringen worden ook overgenomen in de brieven van de
aannemers.

Vraag 3:
Zijn er vanuit de gemeente Sittard-Geleen voldoende toezichthouders actief om de
werkzaamheden te controleren? Zo ja, wat gebeurt er als er onvolkomenheden worden
geconstateerd? Zo niet, kunnen deze alsnog worden benoemd vanuit de gemeente?

De gemeente heeft 2,5 fte (4 personen) toezicht en 1 coördinator ingezet op de
diverse ploegen van de glasvezel om alles te controleren en sturen. De kosten
voor dit toezicht worden vergoed door de netbeheerder.
Bij onvolkomenheden wordt de uitvoerder/aannemer direct aangesproken om dit
op te lossen. De afspraken worden vastgelegd en er wordt gemonitord of het
voortvarend wordt opgelost.
Door de grote hoeveelheid werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in heel
Nederland, zijn er regelmatig personele wisselingen in de graafploegen. Nieuwe
graafploegen krijgen extra aandacht van de toezichthouders, zodat deze snel
bijgestuurd kunnen worden als niet volgens de afspraken gewerkt wordt. In het
uiterste geval worden slechte graafploegen ook weggestuurd door de aannemer.

Vraag 4:
Naar wij hebben vernomen worden er met enige regelmaat andere kabels en/of
leidingen geraakt/beschadigd. Welke concrete afspraken liggen er als een dergelijke
situatie zich voordoet?

Alle graafploegen moeten werken volgens de landelijke CROW richtlijn 500,
gericht op het voorkomen van schades aan kabels en leidingen. Alle ploegen
moeten deze instructie gehad hebben en begrijpen voordat zij beginnen.
Als er toch schade ontstaat, moet dit gemeld worden bij de netbeheerder van de
betreffende kabel of leiding. Bij gevaarlijke situaties moet direct de omgeving
veilig gesteld worden.
E-fiber heeft, als opdrachtgever naar zijn aannemers, verdere maatregelen
getroffen om de schades omlaag te brengen. Schades zorgen voor vertraging en
extra kosten. Daarnaast zorgen schades ook voor een risico voor hun eigen
personeel. Zowel E-fiber als zijn aannemers willen graafschades ook zoveel
mogelijk voorkomen.
Ondanks zorgvuldig graven is er altijd een risico op graafschade. Door de enorme
hoeveelheid graafwerkzaamheden (alleen al voor glasvezel gaan we uit van
ongeveer 700 kilometer in 2 jaar) zal het absolute aantal schades automatisch ook
hoger liggen. Echter relatief gezien worden in Sittard-Geleen niet meer schades
gemaakt dan in andere vergelijkbare gemeenten.

Vraag 5:
Wanneer er kabels en/of leidingen worden geraakt, heeft dit onherroepelijk
consequenties voor de bewoners. Zijn er termijnen waarbinnen deze beschadigingen
hersteld moeten worden en door wie worden deze reparaties uitvoeren?

De grondroerder/aannemer is verplicht alle schades bij de netbeheerder van de
kabel of leiding te melden. De veroorzaker mag dit niet zelf repareren. Dit moet ten
allen tijden door de netbeheerder van de kabel of leiding worden uitgevoerd.
Iedere netbeheerder heeft zijn eigen termijnen waarbinnen zij moeten herstellen.
De gemeente heeft geen rol in het toezicht op het herstel. De Rijksinspectie
Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) controleert of
netbeheerders en uitvoerders van graafwerkzaamheden zich aan de wet houden.
De Rijksinspectie bezoekt ook graaflocaties en kan bij overtredingen onder meer
boetes opleggen.

Vraag 6:
Wanneer een gasleiding wordt geraakt, wordt ook de brandweer ingeschakeld.
Aangezien dit met enige regelmaat gebeurt, zoals wij vernomen hebben, zal dit ook
consequenties hebben voor hun inzet. Op welke manier vindt hiervoor compensatie
plaats en worden deze kosten op de aannemer verhaald?

Het handelen van de brandweer bij gaslekkages valt onder de wettelijke taken van
de brandweerzorg, zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio’s. Als de
brandweer handelt vanuit hun wettelijk taak, worden geen kosten in rekening
gebracht.
Eind 2022 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg per brief advies uitgebracht om
gaslekkages zoveel mogelijk te voorkomen. Deze adviezen zijn allemaal
opgevolgd door gemeente, netbeheerder en aannemers.
Ook heeft er een stevig gesprek plaats gevonden tussen de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg, Enexis, de Gemeente, E-fiber en de betrokken aannemers. Vervolgens is
er naar aanleiding van de graafschades een apart bestuurlijk overleg geweest
tussen de portefeuillehouder en E-fiber.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels 8 juni 2023.