gob geleen
gob sittard geleen
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Watersley……de stand van zaken.

Sittard-Geleen, 14 september 2021
VERZONDEN 1 7 SEP, 2021

Geachte heer Vroomen,

In uw brief van 20 augustus jl. stelt u het college – mede namens het raadslid de heer Van Rijswijk – een aantal vragen met betrekking tot “Watersley”. Onderstaand treft u een inleiding en de antwoorden aan.

Wij zijn met Watersley Sports & Development (WS&D) in overleg om te komen tot een afgewogen bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van de sportcampus met behoud van de natuur- en landschapswaarden en
cultuurhistorische waarden. Het is de uitdaging om daar een goed evenwicht in te vinden. Aan het bestemmingsplan dienen daarbij objectieve onderzoeken ten grondslag te liggen onder andere naar de natuur- en landschapswaarden.
Vanwege de ligging van het hellingbos, dat in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg als goudgroene natuur is aangewezen, vindt overleg en afstemming plaats met de provincie Limburg.

Wij hebben onder andere met het IVN afgesproken dat zij kennis kunnen nemen van het concept van het bestemmingsplan en dat daarover overleg met het IVN plaatsvindt, voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Vraag 1
Wat is de status van de beheersverordening 2012 Watersley en welke vergunningverzoeken zijn actueel en wat is de status daarvan?

De beheersverordening Watersley is door de gemeenteraad van Sittard-Geleen op 26 juni 2013 vastgesteld en is onherroepelijk. De beheersverordening vormt, in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan, het gemeentelijk planologisch toetsingskader.

In behandeling zijn de volgende vergunningaanvragen:

  • voor proeflokaal, terras, stretchtent, kappen van ca. 10 bomen,
  • voor diverse sportevenementen,
  • voor gebruik en inpandige wijzigingen rijksmonument Watersley 1
  • voor het aanbrengen verharding/hellingbaan nabij verpleegstersflat

De omgevingsvergunning voor het exterieur van het rijksmonument Watersley 1 is verleend

Er is een melding gedaan voor het verwijderen van asbest uit het rijksmonument.

De vergunning voor het plaatsen van een unit voor ijsverkoop en de vergunning voor het kappen van 500 bomen zijn door ons geweigerd.

Vraag 2
Welke ecologische onderzoekingen vinden plaats in het gebied en welk doel c.q. uitkomst hebben deze?

Tot nog toe zijn dat de “Quickscan Wet natuurbescherming; Activiteiten en kleinschalige ontwikkelingen Watersley” in opdracht van initiatiefnemer en de “Notitie ecologie Watersley Sittard” in opdracht van de gemeente geweest.
Beide onderzoeken geven aan dat er restricties gelden in de natuurlijke delen van het gebied en dan met name het gebied dat in het POL2014 is aangeduid als “goudgroene natuurzone”. Het gebied dat als zodanig is aangeduid, betreft met name het hellingbos. De ecologische onderzoeken die plaatsvinden en hebben plaatsgevonden, hebben
het doel om de natuurwaarden te inventariseren. Hiermee worden eventuele beperkingen duidelijk voor het gebruik of het aanleggen of bouwen in het gebied. Ook kan een dergelijk onderzoek leiden tot de noodzaak om planregels op te
nemen ter bescherming van die natuurwaarden. Ook zijn de onderzoeken gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag van de vergunning voor het kappen van de 500 bomen.

Vraag 3
Welke procedures en handhavingsverzoeken lopen er met betrekking tot het gebied; wat is de status c q de uitkomst daarvan?

Voor de vergunningenprocedures verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1.

Wegens het rooien van bomen zonder vergunning is een dwangsom van € 35.000.- verbeurd. Op 31 mei 2021 is de invorderingsbeschikking verzonden, omdat in strijd met de stoplegging van 6 april 2020 bomen gekapt waren. Tegen het besluit om over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsom is door de heer Petit
bezwaar gemaakt. Naar verwachting vindt de hoorzitting bij de bezwarencommissie plaats op 30 september 2021.

Wegens de aanleg van een MTB-pad zonder vergunning is op 30 augustus 2021 een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden (kenmerk 2801121)

Vraag 4
Graag ontvangen ondergetekenden in het kader van art44 een kopie van de bevindingen van de ecoloog (rapport Project P04454) zoals deze ook met de natuurbeschermingsorganisatie reeds is gedeeld. Dit om onze beeldvorming inzake de status van dit goudgroene gebied een solide basis te geven. In geval er nog andere ecologische rapporten beschikbaar zijn, ontvangen we ook van deze graag een kopie.

Bijgevoegd zijn::

  • Notitie ecologie Watersley Sittard (rapport Project P04454) en
  • QuickScan Wet natuurbescherming; Activiteiten en kleinschalige
    ontwikkelingen Watersley, Sittard 2018, Status: Definitief, 11 april 2018,
    update 14 april 2020

Vraag 5
Zijn er met de beheerder van het goudgroene natuurgebied inmiddels sluitende afspraken gemaakt met betrekking tot het toekomstige gebruik en herstel van de destijds aangelegde NK2019-voorzieningen in het goudgroene natuurgedeelte? Welke afspraken zijn er gemaakt en hoe sluiten deze aan bij de recente ecologische bevindingen. Is het mogelijk binnen regels en wetten om een evenwichtige co-existentie van natuurwaarden en vernieuwende economische bedrijvigheid aldaar te realiseren?

Het bestemmingsplan en de vergunningen moeten leiden tot de kaderstelling waarbinnen de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt met in achtneming van de natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische waarden. De onderzoeken die daarvoor nodig zijn, zullen moeten aantonen of en hoe dat kan binnen de weten regelgeving en na afweging van alle ruimtelijk relevante belangen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.