politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
gob sittard
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake MP-feesten 23 mei 2024.

Sittard-Geleen, 22 mei 2024 VERZONDEN 23 MEI 2024

Geachte heer Breidenbach,

Op 26 april jl. ontvingen wij uw brief van 25 april 2024 ex art. 43 RvO n.a.v. het nieuwsbericht waarin vermeld stond dat er geen 17° editie van de MP-feesten zal plaatsvinden. U heeft hier vragen over gesteld. Hieronder treft u onze reactie aan.

1. Wat is de precieze reden waarom de subsidie verlaagd is?

De subsidieaanvraag voor de MP-feesten wordt getoetst aan de Subsidieregeling evenementen gemeente Sittard-Geleen. Deze regeling zorgt voor een gelijk speelveld voor alle subsidieaanvragers. De regeling geeft opvolging aan het Berenschot adviesrapport van 2019. Conform de subsidieregeling is er voor bovenregionale evenementen een maximaal subsidiebedrag van € 30.000,- beschikbaar.

Bovenregionale evenementen dienen:

 • Bij te dragen aan de leefbaarheid, sociale cohesie en profilering in/van de gemeente.
 • Minimaal 4000 bezoekers te trekken, waarvan minsten 1.000 bezoekers afkomstig buiten de gemeente.
 • Bovenregionale media-aandacht te krijgen.

Bij de totstandkoming van de subsidieregeling is in 2021 met alle evenementenorganisatoren waar dit gevolgen voor zou kunnen hebben gesproken, zo ook met de organisatie MP-feesten. In aanloop naar de editie 2022 is er gesproken met de organisatie omdat er actie nodig was om het evenement uit te laten groeien tot een (boven)regionaal evenement, met een daarbij horende subsidieaanvraag. Daar is vervolgens de samenwerking met het Bright festival uit voortgekomen. Vanuit de verwachting dat de samenwerking met het Bright festival zou leiden tot invulling van de criteria die behoren bij de invulling van een bovenregionaal evenement is in 2022 aan de organisatie MP-feesten een subsidiebedrag van € 30.000,- verleend, ondanks dat het evenement toen niet voldeed aan de criteria hiervoor. Hierbij is vermeld dat indien de groei van het evenement zou uitblijven, het subsidiebedrag stapsgewijs zou worden teruggebracht naar de maximale subsidie voor een regionaal evenement. Geconstateerd werd dat het evenement bleef voldoen aan de subsidievoorwaarden voor een regionaal evenement maar niet verder groeide naar een bovenregionaal evenement. In 2023 is voorts een subsidiebedrag van € 22. 000,- verleend en in 2024 zou nog een subsidiebedrag van € 15. 000,- beschikbaar zijn. Daarmee werd het maximale subsidiebedrag voor een regionaal evenement beschikbaar gesteld. De samenwerking met het Bright festival is met ingang van 2024 door de organisatie MP-feesten gestopt.

Regionale evenementen dienen:

 • Bij te dragen aan de leefbaarheid, sociale cohesie en profilering in/van de gemeente.
 • Minimaal 2000 bezoekers te trekken, waarvan minsten 500 bezoekers afkomstig buiten de gemeente.
 • Regionale media-aandacht te krijgen.

In de eindverantwoording van 2022 heeft de organisatie MP-feesten aangegeven naar schatting zo’n 2230 bezoekers over het gehele weekend te hebben ontvangen, waarvan 1530 bezoekers op de zaterdagavond tijdens de 90’s party. De verantwoording voor 2023 is door de organisatie niet aangeleverd (ondanks meerdere rapellen). Tevens is voor 2024 – wederom na meerdere verzoeken – geen complete subsidieaanvraag door de organisatie MP-feesten ingediend. Later volgde het bericht dat de organisatie heeft besloten géén 17e editie van de MP- feesten te organiseren.rag voor een regionaal evenement beschikbaar gesteld. De samenwerking met het Bright festival is met ingang van 2024 door de organisatie MP-feesten gestopt.

2. Is het college van mening dat dit evenement dat verzorgd wordt door een organisatie die geleid wordt door vrijwilligers, zonder deze subsidie kan voortbestaan?

Er is nooit sprake van geweest dat de MP-feesten geen subsidie meer zullen ontvangen.

3. Is er contact gezocht met de organisatie van de MP feesten om gezamenlijk tot een oplossing te komen?

Er zijn de afgelopen jaren (sinds 2021) meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie MP-feesten. Onderstaand een greep uit het contact dat er is geweest en welke inspanningen reeds zijn geleverd:

 • In aanloop naar de nieuwe subsidieregeling evenementen gemeente Sittard- Geleen die in 2022 is ingegaan is met alle evenementenorganisatoren waar dit gevolgen voor zou kunnen hebben gesproken, zo ook met de organisatie MP- feesten.
 • In aanloop naar de editie 2022 is er gesproken met de organisatie omdat er actie nodig was om het evenement uit te laten groeien tot een (boven)regionaal evenement. Zo is op initiatief van de gemeente de samenwerking met het Bright festival opgezocht om zodoende elkaar (inhoudelijk) te versterken en te kunnen delen in facilitaire kosten. De samenwerking met het Bright festival is met ingang van 2024 door de organisatie MP-feesten gestopt.
 • In het kader van de samenwerking tussen de MP-feesten en het Bright festival is er tevens ondersteuning geweest aan de organisaties waarbij een medewerker van het evenementenbureau meerdere keren is aangesloten bij de gezamenlijke vergaderingen tussen organisatie MP-feesten en organisatie Bright festival.
 • De gemeente heeft meermaals verzocht om evaluatiemateriaal en stukken voor de eindverantwoording voor de eerder verstrekte subsidies. In de eindverantwoording van 2022 heeft de organisatie MP-feesten aangegeven naar schatting zo’n 2230 bezoekers over het gehele weekend te hebben ontvangen, waarvan 1530 bezoekers op de zaterdagavond tijdens de 90’s party. De verantwoording voor 2023 is door de organisatie niet aangeleverd. Tevens is voor 2024 – na meerdere verzoeken – geen complete subsidieaanvraag door de organisatie MP-feesten ingediend.
 • Tijdens het laatste ambtelijke gesprek met de organisatie MP-feesten op 22 november 2023 is nogmaals hulp aangeboden door de gemeente aan de organisatie MP-feesten en de organisatie Bright festival om het evenement als één totaalconcept door te ontwikkelen maar de organisatie MP-feesten heeft aangegeven hier niet voor open te staan. Later volgde het bericht dat de organisatie stopt met de MP-feesten.

4. Zo niet is het college bereid om dit op korte termijn te doen?

Er is reeds meermaals gesproken met de organisatie. Het college ziet op dit moment niet de toegevoegde waarde om nogmaals in gesprek te gaan met de organisatie.

5. Is het college het met ons eens dat de MP feesten een van de meest succesvolle evenementen is die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in het centrum van Geleen?

Het college is het hier niet mee eens. De MP-feesten is een herkenbaar evenement voor het centrum van Geleen, echter is het college gebonden aan de subsidieregeling en dient er zeer zorgvuldig te worden omgegaan met de verdeling van publieksgeld. Er wordt sinds meerdere jaren op rij geconstateerd dat de organisatie te maken heeft met dalende bezoekersaantallen. In het kader van de subsidieregeling dient zorgvuldig te worden gekeken naar de hoogte van het subsidiebedrag i. r. t. de categorie van regionale en bovenregionale evenementen.

6.Is het college het met ons eens dat de MP feesten met hun activiteiten zoals de 90’s party, ook jongeren naar het centrum trekt waar al zo waar al weinig voor georganiseerd wordt?

Het college is het daarmee niet eens aangezien de 90’s party een andere doelgroep dan ‘jongeren’ aanspreekt. Andere activiteiten die voor meerdere doelgroepen in Geleen in en nabij het centrum worden georganiseerd zijn: Koningsdag, Doe Dag, Smokey South, Bright festival, Spectaculo, Het Glazen Huis, Mama’s Pride en Glanamundo.

7. Is het college het met ons eens dat de MP feesten van enorme meerwaarde zijn voor het gehele centrum van Geleen?

Het college verwijst naar het antwoord op vraag 5.

8. Waarom wordt het gemeentelijk evenementen bureau niet ingeschakeld voor de MP feesten?

Vanuit de gemeente zijn afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie MP-feesten en is er vaker hulp geboden. Zo is op initiatief van de gemeente de samenwerking van het Bright festival opgezocht om zodoende elkaar (inhoudelijk) te versterken en daarmee o. m. te kunnen delen in facilitaire kosten. Ook is er ambtelijke advisering geweest, waarbij een medewerker van het evenementenbureau meerdere keren is aangesloten bij de gezamenlijke vergaderingen tussen organisatie MP-feesten en organisatie Bright festival. Tijdens het laatste ambtelijke gesprek met de organisatie MP-feesten op 22 november 2023 is er over gesproken om het evenement als een kans te zien voor een dóórontwikkeling van het Bright festival samen met MP-feesten tot één totaalconcept. De organisatie MP-feesten heeft aangegeven hier niet meer voor open te staan.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake MP-feesten 23 mei 2024