gob sittard
gob online
gob politiek limburg
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Sterk Techniek Onderwijs in Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 8 juni 2020

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Sterk Techniek Onderwijs

Geachte voorzitter,

Onlangs ontving ik de eerste nieuwsbrief van STO Zuid-Limburg. STO Zuid-Limburg staat voor Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Een onderwerp dat gob aanspreekt vandaar ook dat wij middels deze brief vragen aan u willen stellen

Allereerst nog even over STO Zuid-Limburg (maakt onderdeel uit van het landelijke programma Sterk Techniek Onderwijs, kijk op www.sterktechniekonderwijs.nl). In een technologische samenleving die continu verandert wil Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg mee innoveren en ontwikkelen.

Ze willen mee meebewegen naar de toekomst. En vooral anderen ook stimuleren. Leerlingen zouden nog vaker in aanraking moeten komen met moderne technieken. Leren werken met machines en materialen die ook in de beroepsomgeving gebruikt worden. Leerlingen dienen in contact te komen met het bedrijfsleven en dit bedrijfsleven dient vakinhoudelijk betrokken te worden in het leerproces op school. En dat alles liefst al in het primaire onderwijs in de laatste twee leerjaren.

Een ontwikkeling die we toejuichen. Niet voor niets staat in ons partijprogramma dat wij vragen aan kennisinstituten om in te spelen op vraaggericht onderwijs en de specifieke behoefte naar vmbo-mbo en vakmanschapsleerlijnen. Daarnaast zetten wij ons in voor een permanente ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf.

In de nieuwsbrief hebben we het volgende kunnen lezen: Ontdekken in het Doe-lab. Om onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs te ondersteunen wordt in het nieuwe schooljaar in de Westelijke Mijnstreek, het Doe-lab Zuid-Limburg opgezet. Hier kunnen leerling een product in de praktijk onderzoeken, maken en testen. Ze kunnen daarnaast een product verbeteren in de praktijk. Het doel van het Doe-lab is het realiseren van een ontwerp-, test- en maak-plek in Sittard voor basisschoolleerlingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Onder deskundige begeleiding vinden leerlingen hier antwoorden op (zelf) ontwikkelde onderzoeksvragen in de wereld van de wetenschap en (creatieve) techniek, door te ontdekken en experimenteren. Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven werken in deze proeftuin samen rondom relevante thema’s en projecten. Zij zoeken daarbij aansluiting bij de lopende projecten van STO Zuid-Limburg.

Wij hebben een aantal vragen aan u:

  • Is het College bekend met STO Zuid-Limburg?
  • Zo ja, is het college betrokken en heeft het college een rol?
  • Is het college bereid om STO Zuid Limburg actief vanuit ‘ambassadeurschap’ onder de aandacht te brengen bij het primaire onderwijs in onze gemeente?
  • Is het College bereid om het bedrijfsleven, het MKB en de bedrijven gevestigd op de campus te verbinden met STO Zuid-Limburg?
  • Is het College bereid mee te denken en mee te doen – zich te committeren als ‘ambassadeur’ – aan dit programma zodat wij in Sittard- Geleen en ook in Zuid-Limburg goed opgeleide mensen hebben die klaar zijn voor het bedrijfsleven van de toekomst. Dat dit maakt dat jonge mensen kansen hebben in onze regio waar gesnakt wordt naar goed opgeleid personeel en zij dus een kans hebben op werk in de maakindustrie cq techniek. Een kans in onze regio is tevens een kans om je te vestigen in onze regio. Win-win situatie.
  • Is het College bereid, om STO Zuid-Limburg onder de aandacht te houden van de raad. Zodat zij goed geïnformeerd worden en in positie zijn mocht dat nodig zijn.

Tot slot, wij ontvingen van u, college, de sheet inzake de IBP European Circular Hub. Het chemieterrein Chemelot moet een eigentijdse economische motor worden van Zuid-Limburg, door productie te verduurzamen. Samenwerking tussen alle partners is belangrijk maar de rol van het rijk is daarbij van doorslaggevend belang. Die rol kreeg meer profiel doordat de samenwerking een proeftuin werd van de IBP opgave regionale Economie. Op chemelot zetelen nu 160 kleine en grote chemiebedrijven. Met 8000 arbeidsplaatsen en 50.000 indirecte arbeidsplaatsen is Chemelot een belangrijke pijler van de economie in de regio. Chemelot moet in 2025 het innovatief centrum zijn voor duurzame en competitieve chemiesite van West Europa. Dit resulteert in 2000 tot 4000 extra arbeidsplaatsen. Een ander citaat uit deze sheet is de volgende ‘ de uitdaging van de Zuid Limburgse proeftuin is volgens Crompvoets draagvlak organiseren bij alle partijen en belanghebbenden. Er moeten tastbare afspraken komen met overheden, bedrijven en het onderwijs.

Dan doe ik een laatste oproep aan u, college. Al deze prachtige ontwikkelingen, ziet u daar kansen in voor Geleen? Bent u bereidt om Geleen te transformeren van de identiteit Staatsmijnen naar de nieuwe identiteit het centrum van circulariteit. De campus naar de binnenstad halen van Geleen is niet mogelijk. En welke mogelijkheden zijn er dan wel? Denken in kansen en niet in belemmeringen. Deze nieuwe ontwikkelingen moeten toch ook een plek in Geleen kunnen krijgen. U als ondernemend college, ziet daar toch vast en zeker kansen. Kansen die we vooral moeten communiceren. Wij doen hier zoveel, en soms vergeten we het te vertellen. Goede ontwikkelingen, voor onze gemeente, onze regio. STO Zuid-Limburg kan hier van zeer grote toegevoegde waarde zijn.

Ik vertrouw op een spoedig reactie uwerzijds en beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groet,

Fractievoorzitter gob fractie

Yvonne Salvino

Pagestraat 3

6141 AL LIMBRICHT

raadslid.salvino-meijer@sittard-geleen.nl