gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob online
gob
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake status verbouw Sportplaza Het Anker.

Geachte voorzitter,

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de raad een besluit genomen
inzake het businessplan nieuwe plannen Het Anker, het besluit was als volgt:

1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin
tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De renovatie
van Het Anker betreft een brede configuratie met sporthal, tennisbanen inclusief tennisaccommodatie,
voetbal(kunst/gras) velden inclusief voetbalaccommodatie;

2. In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en financiering op basis
van
a. Het aangaan van een exploitatieovereenkomst van 2 x 10 jaar
b. Gesprekken met de verenigingen samen met Het Anker en de gemeente
c. Nader onderzoek extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen

De gob fractie heeft nadien niks meer vernomen over de voortgang in dit dossier,
daarnaast hebben diverse verenigingen die gebruik maken van deze sportaccommodatie
ons benaderd en hebben ze hun zorgen geuit over de gang van zaken en de voortgang in
dit dossier. Vandaar dat de gob fractie een aantal vragen heeft aan het college van
burgemeester en wethouders.

1. Beslispunt 2 begint met: In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen,
exploitatiebegroting en financiering:

– 3 A: Kan door het college inzicht worden gegeven in de verdere uitwerking van
de plannen?

– 3 B: Kan door het college inzicht worden gegeven in de exploitatiebegroting en de
financiering?

2. In beslispunt 2. B staat dat er gesprekken worden gevoerd met de verenigingen samen
met Het Anker en de gemeente, wat is de status hiervan en wat hebben deze
gesprekken opgeleverd?
3. In beslispunt 2. C staat dat er een nader onderzoek zal plaatsvinden naar extra
investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen. Wat is het resultaat
hiervan?
4. Op welke wijze worden de gebruikers en de gemeente bij de planontwikkeling
betrokken?
5. Wat is het tijdspad waarbinnen de plannen gerealiseerd gaan worden?
6. De gob fractie kan zich voorstellen dat gezien de economische omstandigheden
(duurder geworden materialen, hogere arbeidskosten e.d.) en door de wensen van de
gebruikers de kosten hoger uitvallen. Net zoals dit is gegaan bij Laco sport en
recreatiecentrum Glanerbrook. Indien dit het geval, hoe zullen deze extra kosten
worden gedekt?
7. De toekomst van Sportplaza Het Anker is voor de gob fractie een belangrijk dossier.
We vragen het college dan ook om ons van de ontwikkelingen in dit dossier ieder
kwartaal op de hoogte te houden.
Wij ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.
Met vriendelijke groet,

Marcel Claessens Raadslid gob
Cliff Verjans Raadslid gob
Jeroen Tholen Raadslid gob

Brief ex art. 43 RvO inzake status verbouw Sportplaza Het Anker.