politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De bomenkap rondom en op Watersley……. duidelijkheid hierover is gewenst.

Sittard-Geleen, 8 maart 2021
Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Bomenkap 500 bomen Watersley”

Geachte voorzitter,

Middels een aanvraag tot omgevingsvergunning “Om21.0010” inzake het kappen van ca. 500 bomen (populieren, coniferen, fijnsparren en zilversparren) werd gob geïnformeerd over het voornemen om in het gebied Kollenberg-Watersley bomen te kappen.

Gelet op de bijzondere natuurwaarden die dit gebied kent en het naderende broedseizoen 2021 zou druk op de plaatselijke flora en fauna kunnen ontstaan en roept dit voornemen bij de fractie gob enkele vragen op.

Graag zouden wij dan ook als gob-fractie de volgende vragen beantwoord zien:

  1. Is het College van B&W op de hoogte welke achterliggende gedachte ten grondslag ligt aan dit voornemen tot kap van 500 bomen ? Betreft het bos-onderhoud of is deze kap noodzakelijk voor een (natuur)project op of rond het grondgebied van Watersley ?
  2. Ondersteunt het college van B&W deze noodzaak en op welke wijze krijgt deze ondersteuning vorm ?
  3. Gelet op de natuurwaarden in dit gebied ligt een herplant-plicht voor de hand. Is bij dit voornemen tot kap een herplant-plicht aan de orde en bedongen en welke kwaliteitsnorm m.b.t. herplanting is aan de orde ?
  4. Hoe relateert dit kapvoornemen tot de vereisten m.b.t. inzake broed- en bloeiseizoen in de flora en fauna wet. Deze wet verbiedt kappen en snoeien in het broedseizoen en eist bijzondere bescherming met betrekking tot ‘jaarrond beschermde nesten’. Hoe verhoudt dit voornemen zich tot deze wet en is de vereiste gedragscode, die gebruikelijk is bij snoeien en kappen, reeds bekend en afgesproken ? Welke gedragscode is hier van toepassing (“Natuurbeheer”, “Natuur inclusief renoveren” of andere code)
  5. Zijn er dassenburchten die verstoord kunnen raken door deze activiteiten ? Zo ja, hoe denkt de perceel eigenaar deze dassen te beschermen ?
  6. Heeft de perceeleigenaar ook reeds de vereiste ontheffing bij de Provincie inzake de wet natuurbescherming aangevraagd en wordt er in de nog af te geven omgevingsvergunning nadere eisen gesteld rekening houdende met de eisen in die provinciale ontheffing ?
  7. Staat het vigerende bestemmingsplan voor Watersley deze activiteiten en dit voornemen tot kap in de gevraagde aard, wijze en omvang toe ?
  8. In hoeverre heeft initiatiefnemer reeds afgestemd met ter plaatste actieve natuurbeschermingsorganisaties ? Is de gemeente op de hoogte gesteld van het resultaat van deze afstemming ? Wat is het resultaat van deze afstemming ?
  9. Is er een voorlichtingsronde door initiatiefnemer voor publiek en/of gemeenteraad voorzien, om eventueel onnodige negatieve beeldvorming rondom dit voornemen te voorkomen ?

We hopen in deze zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie, Fred Vroomen

Raadslid gob-fractie, Berry van Rijswijk